Content area

|
|

Dansk Anæstesi Database – Resumé af årsrapport 2020

Selvom danske anæstesiafdelinger har været under angreb fra COVID-19 i 2020, har Dansk Anæstesi Database været i fremgang, når det gælder indhentning og brug af data.
Forfatter(e)

Kristian Antonsen, Per Henrik Lambert, Anne Tøttrup Klith, Birgitte Brandsborg, Kim Garde, Lars Hyldborg Lundstrøm, Morten Lund Christiansen, Ninna Rose Holm, Per Bo Larsen, Lars Storm, Chresten Gamborg Puggaard, Birgitte Rühmann, Helle Collatz Christensen og Iben Kryger Birkholm. Interessekonflikter ingen.

Data har gjort os bedre til at holde patienterne varme. Et citat fra tidligere ledende overlæge Lynge Kirkegaard, der videre forklarer, hvordan den anæstesiafdeling, han var leder, har arbejdet systematisk med data fra Dansk Anæstesidatabase med det mål at forbedre patientsikkerheden.

Det er netop den tilgang til arbejdet med kvalitetsdata, styregruppen for Dansk Anæstesidatabase (DAD4) ønsker at fremme ude på de enkelte anæstesiafdelinger.

Et af de centrale emner er at beskytte patienterne mod afkøling under kirurgiske indgreb i anæstesi. Indikator 13 i DAD4: Hypothermi ved anæstesivarighed > 2 timer, skal bruges til at hjælpe afdelingerne med at sikre sig mod afkøling af patienterne under lange anæstesier. Det er en forudsætning, at der er opmærksomhed på at undgå hypotermi, måle patientens temperatur samt indrapportere data. Antallet af indrapporterede tilfælde, som indgår i denne indikator, er kun 56.594. Der må således være tale om underrapportering. Det er et problem, at 44.206 operative forløb med anæstesivarighed > 2 timer, svarende til 44 %, ikke har fået målt temperatur eller intet har registreret. Resultaterne fra årsrapporten 2020 viser, at der bør være et langt større fokus på måling af temperatur samt opretholdelse af temperatur under langvarig anæstesi, for at komme to store problemstillinger til livs: Andelen af patienter med hypotermi ved afslutningen af anæstesiforløb > 2 timer er for høj, og andelen af patientforløb med temperatur angivet til ”Ikke Målt” er for høj. Hver afdeling bliver til stadighed nødt til at genbesøge egne tal for at se, hvordan de reflekterer virkeligheden.

Årsrapporten for 2020 er den første årsrapport i mange år, der indeholder indikatorer, som med nogen samvittighed kan siges at beskrive kvaliteten på anæstesiområdet. Der er blevet indsamlet data fra 332.348 anæstesiforløb på offentlige og private hospitaler, hvilket er en markant forbedring og det højeste antal indrapporterede anæstesiforløb nogensinde.

Der mangler dog stadig en del forløb i databasen. Særligt i de tre regioner med elektroniske patientjournaler (Region Midt, Sjælland og Hovedstaden) samt afdelinger, som enten indrapporterer få eller ingen anæstesiforløb, og for stort set alle afdelinger gælder det, at datakvaliteten nu skal igennem en valideringsproces, der sikrer, at dataindrapporteringen er dækkende og af den ønskede høje kvalitet. Samtidig er det styregruppens forventning, at de sidste afdelinger, som endnu ikke har rapporteret til DAD, kommer med, således databasen reelt bliver landsdækkende.

Den fremtidige opgave med at sikre valide og tidstro data kan kun varetages på afdelingsniveau, og det er databasens håb – og forventning, at alle afdelinger vil påtage sig denne opgave. Databasens data bruges nemlig til noget. Der er solid evidens for vigtigheden af at holde patienterne varme under den kirurgiske procedure.

Fremadrettet forventes udfordringerne med datamængden at være elimineret – derfor er det vigtigt, at man på afdelingsniveau nu går i gang med valideringsprocessen. Styregruppen for DAD vil tage initiativ til denne proces i anden halvdel af 2021. Det er styregruppens holdning, at man med det foreliggende materiale skal afholde sig fra at lave tværnationale sammenligninger eller rangstillinger. Dels pga. de anførte udfordringer med datakvalitet på enkelte afdelinger, og dels fordi en del afdelinger stadig indrapporterer meget få eller ingen anæstesier. For at en database skal være valid og brugbar, er den afhængig af omhyggelig og dedikeret indrapportering fra specialets klinikere. Dette sikres bedst ved, at klinikerne kan se nytten og fornuften i at bruge tid og kræfter på at samle og indrapportere data grundigt og fuldstændigt.

Årsrapporten og resuméet er udarbejdet af RKKP's Viden­center og formanden for Dansk Anæstesi Database i sam­arbejde med styregruppen. Årsrapporten har været i review.

Hele rapporten kan læses på sundhed.dk

Right side

af Kaja Kastberg Faurø | 30/09
1 Kommentar
af Jesper Peter Schou | 30/09
2 kommentarer
af Nina C. Clemmesen Sass | 30/09
1 Kommentar
af Simon Graff | 27/09
4 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 22/09
1 Kommentar
af Jeppe Plesner | 21/09
8 kommentarer
af Hanne Madsen | 21/09
5 kommentarer
af Sigrid Bjerge Gribsholt | 19/09
2 kommentarer