Content area

|
|

Dansk Apopleksiregister (DAP) – Resumé af årsrapport 2019

Forfatter(e)

Styregruppens medlemmer: Dorte Damgaard, Peter Vögele, Søren Paaske Johnsen, Tine Steenholt Rasmussen, Lene Koldborg, Charlotte Milholdt Madsen, Axel Brandes, Peter Krogh Brynningsen, Ronni Mikkelsen, Maria Jeppesen, Birgitte Hede Ebbesen, Hanne Christensen, Troels Wienecke, Boris Modrau, Trine Stavngaard, John Hauerberg, Sune Munthe, Annette Ingeman, Heidi Holmager Hundborg, Miriam Grijota Chousa og Inge Øster. INTERESSEKONFLIKTER: ingen.

På baggrund af 33 procesindikatorer og 17 resultatindikatorer belyser årsrapporten i 2019 væsentlige kvalitetsmål mhp. forbedring og sikring af ensartet kvalitet uanset behandlende region eller sygehus til alle patienter i Danmark med akut apopleksi, transitorisk iskæmisk anfald (TIA) og subaraknoidalblødning (SAH). Den netop offentliggjorte 18. årsrapport inkluderer i alt 16.720 patientforløb, herunder 12.283 forløb med apopleksi, 4.150 forløb med TIA og 287 forløb med SAH.

Siden monitoreringen påbegyndte i 2003 er set en væsentlig fremgang i opfyldelsen af procesindikatorerne. Eksempelvis er den fastsatte standard for god kvalitet opfyldt eller tæt ved at være opfyldt nationalt og i de fleste regioner i 2019 ift. iværksættelse af forebyggende blodfortyndende behandling og hurtig billeddiagnostisk udredning. Endvidere ses en fortsat positiv udvikling af den akutte revaskulariserende behandling (trombolyse og/eller endovaskulær terapi (EVT)). I 2019 blev i alt 24% af patienterne med iskæmisk apopleksi på landsplan tilbudt denne behandling (en stigning på seks procentpoint på to år). Flere processer har indflydelse på andelen af patienter, der revaskulariseres: Tiden fra symptomdebut til indlæggelse, som bl.a. er afhængig af, hvor hurtigt patienter og pårørende søger kontakt med sundhedsvæsenet efter symptomdebut, samt det præhospitale beredskabs effektivitet. Centralt er også effektiviteten af det hospitale trombolyseberedskab. DAP's vedvarende fokus på at forbedre kvaliteten inden for områder, der bedrer prognosen for patienter med akut apopleksi, afspejles blandt andet i korttidsmortaliteten (andelen af patienter med akut apopleksi, der dør inden for 30 dage efter indlæggelsen), hvor der er sket et fald på tre procentpoint fra DAP's opstart til i dag. I 2019 døde 8% af patienterne med akut apopleksi inden for 30 dage, hvorimod andelen i 2003 var på 11% (Figur 1).

Figur 1. Andel af patienter med akut apopleksi der dør inden for 30 dage efter indlæggelsenFigur 1. Andel af patienter med akut apopleksi der dør inden for 30 dage efter indlæggelsen

I årsrapporten 2019 identificeres flere områder, hvor der fortsat er behov for øget opmærksomhed mhp. forbedring af den sundhedsfaglige kvalitet: indlæggelse på apopleksiafsnit, ergo- og fysioterapeutisk vurdering, ernæringsscreening og synketests. Det er veldokumenteret, at disse tiltag nedsætter dødeligheden og bedrer prognosen. Styregruppen anbefaler, at patienter med akut apopleksi uden unødig forsinkelse indlægges på apopleksiafsnit, eftersom der er stæk evidens for, at indlæggelse på apopleksiafsnit med tilstedeværelse af sundhedsfaglige ressourcer, tværfaglig koordinering og ekspertise forbedrer prognosen efter apopleksi.

For første gang i årsrapporten 2019 er en samlet præsentation af alle indikatorer i databasen. Indikatorerne omhandlende behandlingen af SAH-patienter er efter et par år blevet næsten komplette. Det medfører således, at det nu er muligt at forholde sig til indikatorernes kvalitetsmål, hvoraf der ses en generelt høj frekvens af lukning af aneurismer ved SAH. Det være sig uafhængigt af, om der er anvendt kirurgisk eller endovaskulær teknik.

Databasen sigter mod etablering af nye effektindikatorer med udgangspunkt i funktionsevnemålet: modified Rankin Scale og WHO-5 trivselsindex. Dette iværksættes på baggrund af et behov for etablering af funktionsevnemål og mål for livskvalitet efter apopleksi med henblik på mulighed for at evaluere indsatser efter den akutte indlæggelse som formuleret i »Det Nationale Projekt om Værdibaseret styring« og »Det nationale arbejde med patientrapporterede data (PRO)« samt jf. anbefalinger fra Dansk Selskab for Apopleksi og Hjernesagen.

Årsrapporten og resuméet er udarbejdet af RKKP's Videncenter og i samarbejde med styregruppen. Årsrapporten har været i review.

Hele rapporten kan læses på sundhed.dk

Right side

af Stefan Svendsen | 30/07
3 kommentarer
af Leo Kirkegaard Winther | 28/07
17 kommentarer
af Ann-Christina Skyttebo Scheffmann | 26/07
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 23/07
10 kommentarer
af Susanne Mejlby Nielsen | 19/07
2 kommentarer
af Toke Seierøe Barfod | 17/07
1 Kommentar
af Betina Damsgaard | 12/07
1 Kommentar
af Preben G. Berthelsen | 12/07
1 Kommentar
af Eskild Boeskov | 11/07
6 kommentarer