Skip to main content

Dansk Esophago Gastrisk Cancer Gruppe database (DEGC) - Resumé af Årsrapport 2020

Opfyldelsen af standarderne for indikatorerne er meget høj og resultaterne ensartede for centrene. Alle centre overholder nu standarden for anastomoselækage efter operation for esophagus- og GEJ-cancer.

Alan Patrick Ainsworth, Michael Patrick Achiam, Jon K. Bjerregård, Lene Bæksgaard, Sarunas Dikinis, Rajendra Singh Garbyal, Frederik Helgstrand, Jakob Holm, Helle Anita Jensen, Lars Oshøj Jørgensen, Niels Katballe, Daniel W. Kjær, Marianne Nordsmark, Mette Siemsen, Lars Bo Svendsen, Mette Karen Yilmaz, Heidi Jeanet Larsson, Anne Kudsk Ragner og Henrik Møller. Interessekonflikter ingen.

19. jul. 2021
3 min.

Nærværende årsrapport er den 15. opgørelse af data fra DEGC og dækker opgørelsesperioden 1. januar-31. december 2020, hvor der er registreret henholdsvis 278, 617 og 224 nye tilfælde af esophagus-, gastro-esophageal junction (GEJ)- og ventrikelkarcinom. COVID-19-pandemien synes ikke på årsplan at have haft indvirkning på antallet af nydiagnosticerede tilfælde.

Rapporten indeholder otte indikatorer, som er uændrede i forhold til forrige årsrapport. Standarden for flere indikatorer er blevet skærpet i 2020. På trods heraf er opfyldelsen af standarderne meget høj, og resultaterne er ensartede for landets centre.

Andelen af patienter, der får anastomoseinsufficiens efter operation for ventrikelkarcinom ligger som i tidligere år tæt på nul, og indikatormålet opfyldes på landsplan. To centre opfylder ikke standarden, men da antallet af operationer er lavt, har et enkelt afvigende forløb stor indflydelse på dette mål. Hvad angår anastomoseinsufficiens blandt resecerede patienter med esophagus- og GEJ-karcinom, ligger andelen på 7% på landsplan. Indikatoren er for første gang i mange år opfyldt på alle fire centre, idet mangel på opfyldelse på enkelte centre de sidste par år har kunnet forklares af en ændret klinisk praksis med indførsel af minimalt invasiv kirurgi. Større erfaring med de nye teknikker synes således at have nedbragt hyppigheden af anastomoselækage. Det anbefales fortsat at have stor opmærksomhed på problemet og gennemføre lokal audit på alle patientforløb, hvor lækage optræder. Blandt de i alt 359 patienter, der blev kurativt reseceret, døde fem patienter inden for 30 dage og 11 patienter inden for 90 dage efter operationen. Den fastsatte standard for begge indikatorer er opfyldt på landsplan, men standarden for 30-dagesmortalitet blev ikke opfyldt på et enkelt center. For 2012-2020-kohorten ligger femårsoverlevelsen efter operation hos patienter med esophagus-, GEJ- og ventrikelkarcinom på henholdsvis 46%, 43% og 48%, og de fastsatte standarder for de enkelte sygdomme opfyldes på landsplan. Sammenholdt med 2003-2011-kohorten er der især på esophagus- og GEJ-karcinom sket en betydelig forbedring i overlevelsen.

Andelen af patienter med mindst 16 analyserede lymfeknuder opfyldes på alle fire centre. Tidligere har der været regionale forskelle, men vedvarende opmærksomhed på indikatoren ser ud til at have båret frugt (Figur 1).

Figur 1. Andel patienter, der får analyseret mindst 16 lymfeknuder efter resektion for esophagus-, GEJ- og ventrikel karcinom.
Figur 1. Andel patienter, der får analyseret mindst 16 lymfeknuder efter resektion for esophagus-, GEJ- og ventrikel karcinom.

To indikatorer beskriver selektionen af patienter til præoperativ onkologisk behandling. Standarden for begge er opfyldt på landsplan, og det konkluderes, at visitationen til præoperativ onkologisk behandling i Danmark er hensigtsmæssig. Endelig ses, at andelen af patienter, som er i live i et år efter første påbegyndt kemoterapibehandling med palliativt sigte, på landsplan ligger på 35%. Standarden opfyldes for samtlige centre. For at sikre en fortsat ensartet visitation og behandlingspraksis på området er det vigtigt, at man er opmærksom på, at det samlede antal patienter, der årligt tilbydes palliativ onkologisk behandling, er rimelig konstant.

Årsrapporten og resumèet er udarbejdet af RKKP's Videncenter og formanden for DEGC-databasen i samarbejde med styregruppen for DEGC-databasen. Årsrapporten har været i review.

Hele rapporten kan læses på sundhed.dk