Skip to main content

Dansk HIV database: Kvaliteten af HIV-behandlingen i Danmark er fortsat i top

Højeffektiv og gratis kombinationsbehandling med antivirale lægemidler og regelmæssige kontroller i sygehusregi medvirker til den stabilt høje kvalitet af behandlingen af patienter smittet med HIV.

Styregruppens medlemmer: Lars Haukali Høj Omland (formand), Jan Gerstoft, Gitte Kronborg, Lars Nørregaard Nielsen, Suzanne Lunding, Lothar Wiese, Isik Somuncu Johansen, Janne Jensen, Carsten Schade Larsen, Rajesh Mohey, Steffen Leth, Michael Dalager-Pedersen, Jakob Riis, Rune Bjerg Hansen, Dorte Gilså Hansen. Interessekonflikter: Ingen 

14. aug. 2023
3 min.

Resultat fra årsrapporten, 1. januar 2022 – 31. december 2022.

Dansk HIV Database fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).

Sundhedsmyndighederne registrerede de første tilfælde af AIDS i 1981, og HIV-virus blev påvist to år senere. Der skulle imidlertid gå mange år og dø mange mennesker før en effektiv behandling så dagens lys.

HIV-smitte har helt andre konsekvenser for både den enkelte og samfundet i dag sammenlignet med 1980'erne, hvor AIDS var en frygtet dødelig konsekvens. En stor del af de borgere, som i dag er smittet med HIV, lever helt almindelige liv med en forventet levetid tæt på det normale. Udlevering af gratis og højeffektiv antiviral medicin i forbindelse med kontrol i sygehusambulatorierne ser ud til at have den ønskede effekt på patienternes immunsystem, viral load og overlevelse.

Årsrapporten for 2022 fra RKKP bekræfter, at behandlingskvaliteten på de danske behandlingscentre fortsat er meget høj. I alt 5.503 patienter med HIV havde kontakt til et hospital i 2022. Ca. en tredjedel blev behandlet på Rigshospitalet og en fjerdedel på Hvidovre Hospital, mens resten blev behandlet på otte andre afdelinger. Der blev registreret 234 nye patienter i DANHIV i 2022, hvilket er flere end de forrige år. Dette skyldes formentligt en større gruppe patienter fra Ukraine (n=74). Alle databasens nuværende indikatorer om overlevelse, hurtig behandlingsstart, HIV-virus supprimering og CD4-celletal efter behandlingsstart viser rigtig god kvalitet og ligger alle væsentligt over de fastlagte kvalitetsmål. Eksempelvis opnåede alle 103 patienter, der startede behandling i 2021 den ønskede virussupprimering (<200 HIV-RNA/ml) i første behandlingsår. Dette er meget glædeligt for den enkelte og har samtidig stor betydning for at nedbringe smitte i samfundet.

Resultaterne understreger derimod også, at en meget lille andel ikke starter behandling tidligt i forløbet og dermed ikke opnår de samme gode behandlingsmål som den resterende gruppe. I den sammenhæng er det vigtigt at understrege, at der blandt patienter med HIV er en del særligt sårbare og udsatte, som ud over de faste ambulante kontroller og det daglige medicinindtag har mange psykosociale udfordringer. Et vigtigt fokus for det fortsatte arbejde med at sikre høj behandlingskvalitet til alle HIV-smittede i Danmark omfatter derfor indsatser målrettet patienter, som af forskellige grunde ikke tager medicin som foreskrevet. Udvikling af nye indikatorer og erfaringsudveksling centrene imellem kan forhåbentlig bidrage til at løfte kvaliteten yderligere på området.

Aldersfordelingen i patientgruppen er under forandring. En stigende andel af patienterne har levet mange år med god behandlingskomplians, hvorfor folkesygdommene og anden komorbiditet nu giver anledning til andre typer behandlingsbehov.

Endelig er det et stort ønske i styregruppen, at overgangen til automatiseret dataoverførsel fra de elektroniske registre understøttes og udbygges yderligere, blandt andet hvad angår sygehusudleveret medicin fra Sygehusmedicinregistret og viral load målinger fra de kliniske mikrobiologiske laboratorier.

Årsrapporten har været i kommentering hos alle regioner.

Hele årsrapporten kan læses på sundhed.dk