Skip to main content

Dansk Hoftealloplastik Register: Hver fjerde nye hofte blev indsat på privathospital

Højeste antal primære totalhoftealloplastikker på privathospitaler nogensinde blev indsat i 2021 – resultaterne skal følges i de kommende år.

Styregruppens medlemmer: Søren Overgaard, Peter Horstmann, Martin Lamm, Mogens Laursen, Kim Sperling, Søren Solgaard, Claus Varnum, Linda Koldsgaard, Nanna Kæstel Petersen, Andrea Søe-Larsen, Inger Mechlenburg, Anne Hjelm, Sanne Opstrup Villekjær & Pernille Iversen Lousdal. Interessekonflikter: ingen

20. mar. 2023
3 min.

Resultat fra årsrapporten, 1. januar – 31. december 2021,  Dansk Hoftealloplastik Register fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).

I 2021 blev den største andel af totalhoftealloplastikker nogensinde, nemlig 27%, udført i privat regi. Andelen er steget i de seneste år og har historisk set ligget på mellem 3 og 6% (se figur 1).

Figur 1 Andele af indberetninger af primære hoftealloplastikker, fordelt på private og offentlige hospitaler.

Forklaringen på stigningen er både COVID-19 og sygeplejerskestrejken i 2021, men også efterfølgende afledte udfordringer i det offentlige system. Udfordringerne inkluderer rekrutteringsproblemer i både ortopædkirurgi- og anæstesiafdelingerne.  Der mangler primært anæstesi- og operationssygeplejersker. Det er alvorlige problemer for det offentlige sygehusvæsen, der kan udvikle sig yderligere, såfremt man ikke finder løsninger. Den store øgning i aktivitet på privatklinikkerne kan være en udfordring for nogle klinikker.

Udviklingen kan give udfordringer på flere niveauer:

  • Komorbiditet: De offentlige hospitaler har de svære patienter tilbage med højere grad af komorbiditet og dermed risiko for flere komplikationer.
  • Genindlæggelse: I år er Region Syddanmark den eneste region, hvor genindlæggelsesfrekvensen ikke stiger, mens der samlet set for de øvrige regioner er en stigning. Dette kan forklares ved, at patienter med større risiko behandles i offentligt regi.
  • Uddannelse: Jo færre standardpatienter desto større udfordring kan der være i uddannelse af speciallæger og andre personalegrupper på offentlige afdelinger.
  • Rekruttering: Nyt personale kan blive sværere at rekruttere, når afdelingerne er pressede.

Resultater

På baggrund af den store ændring i patientflowet er det mere kompliceret at fortolke hver enkelt afdelings resultat. Grundlæggende er der samlet set ikke de store forskelle imellem en privat og en offentlig afdeling.

Genindlæggelsesraten for privathospitalerne var i 2021 4,9%, hvilket er lavere end landets gennemsnit. En række store afdelinger primært i Vestdanmark ligger på samme niveau eller lavere. Dette afspejler som nævnt formentlig patientsammensætningen, hvor de mindst komplicerede patienter opereres på privathospitalerne. Vedrørende revision af hoften inden for to år af patienter med primær artrose ligger Danmark samlet set på 5,0%, mens privathospitalerne har en revisionsrate på 5,4%.

En forudsætning for at vurdere revisionsraten er indrapportering af alle primære operationer. Her ligger flere privatklinikker under standarden og samlet set på 94%, mens offentlige hospitaler ligger på 97,9-100% (standarden er på 95%).

Konklusion og perspektivering

For nuværende er kvaliteten i offentligt og privat regi nogenlunde ens.

På baggrund af de store forskydninger i opererede patienter imellem privat og offentligt regi er det sværere for den enkelte afdeling at sammenligne sig med tidligere år. Det er kvalitetsdatabasens opgave at følge denne udvikling.

Årsrapporten har været i kommentering hos alle regioner.

Hele årsrapporten kan læses på sundhed.dk