Skip to main content

Dansk Hoftealloplastik Register – Resumé af årsrapport 2021

Hoftealloplastik under COVID-19-pandemien i 2020 – privathospitalerne tager over. Trods COVID-19-krise på de danske hospitaler opereres stort set samme antal patienter som tidligere, viser årsrapport 2021 for Dansk Hoftealloplastik Register (DHR).

Søren Overgaard, Kirill Gromov, Martin Lamm, Mogens Laursen, Kim Sperling, Søren Solgaard, Claus Varnum, Linda Koldsgaard, Nanna Kæstel Petersen, Andrea Søe-Larsen, Anne Hjelm, Sanne Opstrup Villekjær & Pernille Iversen. Interessekonflikter ingen.

18. apr. 2022
3 min.

I foråret 2020 blev stort set al hoftealloplastikkirurgi i Danmark aflyst pga. coronapandemien – se figur 1. Alle regioner og privathospitaler havde et tydeligt fald i aktivitet omkring marts 2020. Aktiviteten steg igen til omkring normalt niveau hen over sommeren, og i efteråret sås en markant øget aktivitet på privathospitalerne. På trods af det store dyk i aktivitet i foråret blev den samlede aktivitet over hele 2020 derfor kun påvirket i mindre omfang, da privathospitalerne var i stand til at tage over. Således blev der i 2020 udført 11.327 primære hoftealloplastikker sammenlignet med 11.600 året før. Privathospitalerne stod i 2020 for 14% (1.830) af operationerne mod 10% året før.

Figur 1

Patientrepræsentanterne i styregruppen for DHR bemærker til denne udvikling: »Prioriteten for patienter må være at blive opereret og behandlet på et hospital med rutineret og erfarent personale. Det er med tak, man som patient har kunnet tage imod et tilbud om operation på et privathospital, når de offentlige hospitaler har været pressede med lange ventetider eller nedlukninger, grundet coronapandemien«.

I international sammenhæng er det bemærkelsesværdigt, at det lykkedes det danske sundhedsvæsen at nå stort set samme niveau som tidligere år. Til sammenligning med faldet på 2,4% i Danmark havde England 43% [1], Sverige 25% [2] Holland 18% [3] og Australien 5% [4] færre operationer med total hoftealloplastik i 2020.

Dette er et billede på en sektor i sundhedsvæsenet, der har udvist stor agilitet. Konsekvenser af nedlukningerne med mindre offentlig og større privat aktivitet er det dog for tidligt at udtale sig entydigt om. En pludselig ikkeplanlagt opskalering i den private sektor kan skabe udfordringer. Indikatorerne vedrørende genindlæggelse inden for 30 dage har ikke ændret sig væsentligt sammenlignet med tidligere år, men i forhold til reoperationer, som kræver to års followuptid, kender vi endnu ikke konsekvenserne.

Coronaen har som så mange andre steder også haft sit præg på organisationen omkring patientforløbene. F.eks. er de samlede informationsmøder flere steder permanent afskaffet og erstattet af små professionelt producerede informationsfilm med afdelingens personale, mens andre afdelinger blot ikke har genoptaget møderne, men f.eks. er gået over til at kommunikere med patienten per telefon.

Særligt sygeplejefagligt har der været udfordringer i forbindelse med COVID-19, idet der har været større rokader af personale til og fra ortopædkirurgien og infektionsafsnittene. Dette har for flere afdelinger betydet ændret sammensætning af kompetencer i plejegruppen. Skærpede restriktioner i perioden har ligeledes påvirket mulighederne for det præoperative forløb og pårørendeinvolvering.

Ovenstående kan ikke udelukkes at have haft betydning for både flowet i indlæggelsesforløbet, indlæggelsestiden og formodentligt også den patientoplevede kvalitet, som der endnu ikke er kvalitetsindikatorer for i DHR. At det har haft betydning for risikoen for reoperation er der næppe grund til at tro.

Årsrapporten og resuméet er udarbejdet af RKKP's Vidcenter og formanden for Dansk Hoftealloplastik Register med særligt bidrag fra patientrepræsentanterne og i samarbejde med styregruppen. Årsrapporten har været i review.

Hele rapporten kan læses på sundhed.dk

Referencer

Referencer

  1. The National Joint Registry 18th Annual Report 2021. https://reports.njrcentre.org.uk/Portals/0/PDFdownloads/NJR%2018th%20Annual%20Report%202021.pdf (9.3.2022).

  2. Svenska Ledprotesregistret Årsrapport 2021. https://registercentrum.blob.core.windows.net/refdocs/10.18158/BygZh3nSqK.pdf (9.3.2022).

  3. Dutch Arthroplasty Register (LROI) 2021. https://www.lroi-report.nl/hip/numbers/ (9.3.2022).

  4. Australian Orthopaedic Association National Joint Replacement Registry (AOANJRR). Hip, Knee & Shoulder Arthroplasty: 2021 Annual Report. https://aoanjrr.sahmri.com/annual-reports-2021] (9.3.2022).