Skip to main content

Dansk Intensiv Database: Nye kvalitetsmål for kapacitet, børn og hjertestop

Dansk Intensiv Database har udvidet kvalitetsmonitorering af kritisk syge patienter med kapacitet på intensivafdeling, børn på intensivafdeling, og hjertestop efter udskrivelse fra intensivafdeling.

Styregruppens medlemmer: Anne-Kirstine Dyrvig, Steffen Christensen, Christian Fynbo Christiansen, Morten Freundlich, Morten Hylander Møller, Nanna Reiter, Susanne Andi Iversen, Christoffer Grant Sølling, Thomas Strøm, Torsten Faber, Nicolai Rosenkrantz Segelcke Haase, , Birgitte Rühmann, Helle Hulegaard Sørensen. Interessekonflikter: Ingen.

17. jul. 2023
3 min.

Resultat fra årsrapporten, 1. januar – 31. december 2022. Dansk Intensiv Database fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).

En tilbagevendende problemstilling på intensivområdet er kapacitetsbetingede overflytninger. Disse overflytninger opfattes som uhensigtsmæssige for patientbehandlingen i de ofte komplekse sygdomsforløb intensivpatienter gennemgår. Indtil nu har databasen monitoreret overflytninger til andre intensivafdelinger pga. kapacitetsudfordringer, og der er heldigvis en positiv udvikling på indikatoren, hvor der over de seneste år er en generel forbedring. Således var der i 2022 kun 433 (1,9 %) af indlæggelser der førte til overflytninger, som skyldtes kapacitetsudfordringer på intensivafdelingerne. Til gengæld står vi foran en ny betydende udfordring: Patienter kan ikke udskrives fra intensivafdeling til stamafdeling pga. overbelægning og mangel på ressourcer på stamafdelingen. Denne udvikling har personlige og helbredsmæssige konsekvenser for patienterne, personlige og praktiske konsekvenser for de pårørende og er forbundet med øgede økonomiske omkostninger. Databasen har besluttet at monitorere netop dette fremover og har derfor fået indført en kode i Landspatientregisteret for forsinket udskrivning pga. kapacitetsproblemer på stamafdelingen.

Børneintensivområdet er væsentligt, fordi det hidtil har været ubeskrevet i Danmark, samtidig med at der pågår debat om hvor kritisk syge børn bør indlægges, både lokalt og regionalt. Databasen ønsker derfor at belyse hvor mange børn, der er indlagt på danske intensivafdelinger, samt på hvilke afdelinger og hospitaler disse børn er indlagt.  Området vurderes at være relevant ift. monitorering af behandlingskvaliteten ved henholdsvis lokal og centraliseret behandling. Idet behandlingskvaliteten ikke traditionelt har været monitoreret systematisk, er der ifølge styregruppen risiko for en vis underrapportering. Dette arbejdes der videre med at afdække og evt. afhjælpe. I 2022 blev der identificeret 1.692 børn på intensivafdelinger i Danmark. Børnene var hovedsageligt placeret på afdelinger med særlig ekspertise i børneintensivområdet. I den aktuelle rapport blev børn defineret som personer < 18 år. I næste opgørelsesperiode vil der blive skelnet mellem børn under og over 10 år, svarende til aldersgrænserne i Sundhedsstyrelsens specialeplan.

Den sidste nyhed er, at databasen for andet år i træk præsenterer data for hjertestop indenfor 48 timer efter udskrivelse fra stamafdeling. Dette kan være et proxymål for, om patienterne er udskrevet for tidligt fra intensivafdelingen. Indikatoren er baseret på tal fra en anden RKKP-database, DANARREST, som monitorerer kvaliteten af hjertestopbehandling på danske sygehuse. Indikatoren viser, at 76 (0,3 %) af patienter udskrevet i live fra intensivafdeling får hjertestop indenfor 48 timer efter udskrivelsen. Styregruppen er glade for samarbejdet med DANARREST, som muliggør monitorering af denne kvalitetsindikator og fokus på rettidig udskrivelse fra intensivafdeling.

Årsrapporten har været i kommentering hos alle regioner.

Hele årsrapporten kan læses på sundhed.dk