Skip to main content

Dansk Klinisk Kvalitetsdatabase for Demens –Resumé af årsrapport 2020

Stor forskel i brug af neuropsykologisk undersøgelse til afklaring af lettere kognitive klager. Mange enheder med < 100 udredninger/år trods anbefaling om færre og større udredningsenheder i Den Nationale Demenshandleplan 2025 (SST 2016).

Hanne Gottrup (formand), Maria Brink, Ellen Holm, Jan Holten Lützhøft, Frans Boch Waldorff, Peter Høgh, Steen Gregers Hasselbalch, Lone Jensen, Lillian Mørch Jørgensen, Martin Torp Rahbek, Nis Peter Nissen, Katja Løngaard, Kirsten Lægsgaard Johannsen, Helle Hare-Bruun. Interessekonflikter: ingen.

29. nov. 2021
3 min.

Udvidet kognitiv testning ved mistanke om demens i let grad, MCI (mild cognitive impairment) eller ved kognitiv intakte gennemføres i høj grad, idet 92% af de relevante patienter får udført mindst én udvidet kognitiv test i forbindelse med demensudredning (Indikator 2A: Udvidet kognitiv test). Standarden på > 80% er således opfyldt på landsplan. Anvendte udvidede kognitive tests er ACE, CAMcog og neuropsykologisk undersøgelse. En neuropsykologisk undersøgelse er en langt mere omfattende undersøgelse end ACE og CAMcog, og den er et vigtigt redskab til afklaring af lettere kognitive klager eller demens i let grad og anbefales jf. de nationale kliniske retningslinjer ved tvivl om kognitive svigt eller demens i let grad.

En supplerende opgørelse viser, at der er store forskelle både mellem regionerne og mellem udredningsenhederne i at anvende neuropsykologisk undersøgelse (Figur 1). Styregruppen finder dette bekymrende, idet manglende adgang til eller anvendelse af neuropsykologisk undersøgelse giver risiko for fejldiagnosticering. Styregruppen vurderer, at det ikke er god kvalitet i udredning for demens, at der er forskellig adgang til en neuropsykologisk undersøgelse ved demensudredning.

Figur 1. Anvendelse af Neuropsykologisk test ved lette kognitive klager medførende diagnosen demens i let grad, MCI eller kognitiv intakt.

Tilbagemeldinger fra enkelte udredningsenheder tyder på, at en del af forklaringen er, at der er forskellig adgang til at henvise til neuropsykolog, og der kan være udredningsenheder, også større, som ikke har mulighed for at henvise til en neuropsykologisk undersøgelse.

Styregruppen anbefaler, at udredningsenheder som ligger lavt eller slet ikke anvender neuropsykologisk undersøgelse ved udredning af lettere kognitive klager medførende diagnosen demens i let grad, MCI eller kognitiv intakt, undersøger årsagen til dette.

Styregruppen anbefaler, at enheder, som har begrænset eller ingen adgang til at henvise til neuropsykolog klarlægger årsagen hertil, og at der arbejdes regionalt på at løse den eventuelle strukturelle udfordring, således at neuropsykologisk undersøgelse kan tilbydes i henhold til de nationale kliniske retningslinjer på området.

OmorganiseringRegionerne har i de seneste år omorganiseret udredningsenhederne i henhold til Den Nationale Demenshandleplan 2025 (SST 2016), hvor et af målene er at etablere færre, tværfaglige udrednings- og behandlingsenheder og med mål om et højt antal patientforløb i de enkelte udredningsenheder (> 500 patientforløb/år). Styregruppen antager, at disse strukturelle ændringer med få undtagelser er gennemført i alle regioner nu. Det er derfor bekymrende, at udredning for demens fortsat foregår på en række mindre udredningsenheder.

I 2020 er de 9.625 udredninger foretaget på 37 enheder. To regioner skiller sig ud med hhv. 11 (Syddanmark) og 12 (Midtjylland) udredningsenheder. Kun otte udredningsenheder opfylder Sundhedsstyrelsens anbefaling om mere end 500 patientforløb pr. år. Enkelte enheder er desuden tæt på at nå dette mål.

Det bekymrer i høj grad styregruppen, at 20 enheder svarende til 54% af klinikkerne har under 100 patientforløb, enkelte har endda under 20 forløb. Styregruppen tolker det således, at det ikke er lykkedes alle regioner at skabe større tværfaglige udrednings- og behandlingsenheder. Styregruppen er bekymret for, om kvaliteten i udredningen af demens kan opretholdes på alle enheder.

Årsrapporten og resuméet er udarbejdet af RKKP's Viden­center og formanden for Dansk Klinisk Kvalitetsdatabase for Demens i sam­arbejde med styregruppen. Årsrapporten har været i review.

Hele rapporten kan læses på sundhed.dk