Skip to main content

Dansk Kolorektal Cancer Database – Resumé af Årsrapport 2021

Postoperativ multidisciplinær teamkonference er en af grundstenene til at løfte kvaliteten til et endnu højere niveau. Her sammenholdes den oprindelige behandlingsplan med resultatet af interventionen.

Jon Kroll Bjerregaard, formand for databasen, Camilla Qvortrup, Lene H. Iversen, Michael B. Lauritzen, Jens Ravn Eriksen, Lars Bundgaard, Rikke Hjarnø Hagemann-Madsen, Nick Martinussen, Anne Fredsted, Mette Lise Lousdal. Interessekonflikter Camilla Qvortrup har modtaget bidrag fra Servier og Pierre-Fabre, og adv. bidrag fra MSD, Incyte, Bayer og Pierre-Fabre.

24. apr. 2023
3 min.

Resultat fra årsrapporten, 1. januar – 31. december 2021. Dansk Kolorektal Cancer Database fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).

Dansk Kolorektal Cancer Databases årsrapport 2021 monitorerer kvalitetsindikatorer for patienter med nydiagnosticeret colon- eller rectumcancer i 2021. Databasen udgøres af en kombination af indtastningsmoduler og centrale træk fra Landsregisteret for Patologi samt Landspatientregisteret.

Behandlingskvaliteten af patienter med colon- eller rectumcancer i Danmark er forbedret væsentligt. En vigtig komponent i dette fremskridt har været et øget multidisciplinært samarbejde. Databasen har i en årrække registreret, om patienter er blevet gennemgået på en multidisciplinær teamkonference (MDT-konference). Siden 2016 er andelen af elektivt opererede patienter med coloncancer, der får diskuteret deres behandlingsstrategi på en MDT-konference, steget fra 70% til over 95% (Indikator 1). Det er glædeligt, at det multidisciplinære samarbejde nu udgør en fast bestanddel af det kliniske arbejde.

Databasestyregruppen ønsker fortsat at understøtte den gode udvikling, og der monitoreres derfor på flere andre indikatorer med relation til det multidisciplinære samarbejde. Den præoperative kliniske TNM-kategori danner grundlaget for valg af behandling og bør derfor indgå i diskussionen på MDT-konference som led i behandlingsbeslutningen. Databasen har for andet år i træk monitorereret andelen af alle elektivt opererede og ikkeopererede patienter, der har en komplet registrering af den kliniske TNM-kategori (Indikator 2). Sidste år havde 90% af patienterne en komplet registrering. Andelen er i år steget til 93%, men der er stadig stor variation mellem afdelinger (80-100%). Siden 2018 er mikroradikalitet ved rectumresektioner blevet belyst i årsrapporten. Indikatoren afspejler den samlede kvalitet af billeddiagnostik, onkologi, kirurgi og patologi. Indikatoren opgør andelen af elektive rectumresektioner, hvor afstanden fra selve tumor til kirurgisk resektionsflade/-rande er > 1 mm (Indikator 6). Andelen har ligget omkring 95% i flere år, Figur 1. Standarden er sat til ≥ 97%, og blot seks ud af tretten afdelinger opfylder denne standard. Spørgsmålet er, om standarden er for ambitiøs – alternativt, om patienter med lokalavanceret rectumcancer, som behandles to steder i landet, skal analyseres særskilt.

Figur 1
Figur 1. Udviklingen over tid for andelen af patienter med rectumcancer, hvor der opnås mikroradikalitet ved operation (Indikator 6, Årsrapport 2021)

Mange afdelinger i Danmark har allerede indført postoperativ MDT-konference som anbefalet i retningslinjer fra DCCG.dk til udvalgte patientgrupper. Styregruppen anbefaler derfor, at afdelingerne systematisk indfører postoperativ MDT-konference, hvor den præoperative billeddiagnostik sammenholdes med den postoperative patologiske vurdering af resektionsflade/-rande. Dette skal ses som grundstenen til at løfte kvaliteten til et endnu højere niveau, da evaluering af egne resultater er central for kvalitetsforbedringer. Databasestyregruppen vil arbejde på at etablere en indikator for afholdelse af postoperativ MDT-konference.

Årsrapporten har været i kommentering hos alle regioner.

Hele rapporten kan læses på sundhed.dk