Skip to main content

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register: Aktiviteten nærmer sig normalen

Antallet af patienter, der opereres for skader på forreste korsbånd, nærmer sig samme niveau som før coronaepidemien. Private aktører står for 44% af operationerne.

Martin Lind, Lars Konradsen, Jens Christian Pørneki, Henrik Aagaard, Mogens Strange Hansen, Bent Soloy, Martin Rathcke, Anders Boesen, Lene Lindberg Miller, Kristine Sloth Thomsen, Lina Holm Ingelsrud, Sanne Villekjær Opstrup, Anne Hjelm, Pernille Iversen.  Interessekonflikter: ingen

13. mar. 2023
3 min.

Resultat fra årsrapporten, 1. juli 2021–30. juni 2022. Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register  (DKRR) fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).

Forskydning i aktivitet

Der blev i 2021/2022 registreret 1.917 primære korsbåndsrekonstruktioner (ACL), hvilket er en stigning i forhold til 1.720 i 2020/2021. Aktiviteten på området er på vej tilbage mod niveauet før coronaepidemien.  Det bemærkes, at der er sket en stigning i antallet af operationer udført og indberettet på private klinikker, fra 30% i sidste opgørelsesperiode til 44% i indberetningsåret 2021/2022. Dækningsgraden for indberetninger på alle hospitaler er fortsat under de ønskede 90%. I 2021/2022 var dækningsgraden for primære ACL-rekonstruktioner på 87,1% i forhold til Landspatientregistret.

PROM

37% af patienterne indtaster præoperativt subjektive scores (PROM – patient reported outcome measure, KOOS og Tegner). Ved etårskontrol indtaster 32% af patienterne PROMS. Disse værdier er faldet let fra 2020/2021 til 2021/2022. Da kompletheden af PROM er registrets største udfordring, er der fortsat et igangværende projekt med omstrukturering af PROM-indsamlingen til EPJ-systemerne i regionerne. Der vil sandsynligt gå nogen tid, før dette kan implementeres, og PROM-indhentning er indtil da udfordret. Muligheden for at konkludere noget sikkert om patienternes selvopfattede gevinster ved korsbåndsoperationer er dermed fortsat begrænset.

Indikatorresultater

For registrets indikatorer er der følgende resultater: Indikator »Reoperationer af anden årsag end revision inden for 1 år« (indikator 1) viser, at for operationer udført i 2020/2021 fik 6,3% af patienterne foretaget en reoperation pga. menisk-/bruskskade, arvævsdannelse eller pga. gener fra implantater. Standard er sat til < 10%, hvilket er opnået hos langt de fleste afdelinger.

Etårskontrol (indikator 2) gennemføres hos 63% af alle patienter, hvilket er en stigning fra 59% for de i 2019/2020 opererede patienter til acceptabelt niveau, således at landsgennemsnittet nu glædeligt er over standarden på 60%. Knæløshed på 3 mm eller mindre (indikator 3) ses hos 96,5% af patienterne, hvilket er bedre end standard på 90% og således et tilfredsstillende resultat på landsplan. DKRR's vigtigste resultatindikator »revisioner inden for 2 år« (Indikator 4) ligger på en andel på 1,3% for patienter opereret i 2019/2020, og landsresultatet er meget acceptabelt. Der er ingen afdelinger, med høj volumen, som ligger over standarden på 5% revisioner inden for 2 år.

Indikator
Indikator

Konklusion

Det kan konkluderes, dels at aktiviteten er på vej tilbage til niveauet før epidemien, særligt grundet øget aktivitet på privathospitalerne, dels kan det konkluderes, at kvaliteten af behandlingen på de målte parametre overordnet er tilfredsstillende. Dog er det fortsat et stort ønske for databasen i højere grad at inddrage patienternes eget perspektiv på behandlingsresultaterne for at kunne udvikle kvaliteten på området yderligere til gavn for patienterne.

Årsrapporten har været i kommentering hos alle regioner.

Hele årsrapporten kan læses på sundhed.dk