Skip to main content

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler: Andel af akutte kejsersnit »til tiden« kan forbedres

Positiv udvikling i andelen af akutte kejsersnit, der udføres inden for den anbefalede tid. Dog halter målopfyldelse stadig i flere af landets regioner, og kodepraksis bør optimeres. (Resumé af årsrapport 2021).

Charlotte Brix Andersson, Christina Flems, Lone Hvidman, Charlotte Sander Andersen, Stine Leenskjold, Tina Dahl, Lise Lotte Torvin Andersen, Inge Berg, Lone Storgaard, Lene Friis Eskildsen, Lone Fuhrmann, Deepti Jain, Jesper Padkær Petersen, Mie Ryborg-Larsen, Lone Krebs, Ulrik Schiøler Kesmodel, Pernille Fjordside Iversen, Annette Odby, Heidi Theresa Ørum Cueto. Interessekonflikter ingen

31. okt. 2022
3 min.

Kejsersnit til tiden« er et vigtigt mål for de enkelte afdelingers organisatoriske setup, der skal gøre det muligt, at kejsersnit udføres i henhold til det tidsinterval, kejsersnitmeldingen tilsiger. Dvs. at hyperakutte kejsersnit, hvor mor eller barn er i overhængende livsfare, kan udføres inden for 15 minutter fra melding (grad 1), og at akutte kejsersnit, hvor det vurderes, at mor eller barn er i fare, men ikke i overhængende livsfare, kan udføres inden for 30 minutter fra melding (grad 2). Indikatorerne inkluderer alle intenderede vaginale fødsler, hvor der meldes akut kejsersnit hhv. grad 1 (indikator 3a) eller grad 2 (Indikator 3b).

Siden databasens start (2011) er andelen af grad 1-kejsersnit, der udføres inden for anbefalet tid, steget fra 60% til 84% (Figur 1). Samtidig er andelen af grad 1-kejsersnit blevet mere ensartet på landets afdelinger, hvilket vidner om stort fokus på at reservere meldingen af grad 1-kejsersnit til de kliniske situationer, hvor det er absolut nødvendigt. Trods den positive udvikling i alle regioner er standarden på ≥ 90% kun opfyldt i Region Midtjylland (94%). Der er flere afdelinger, hvor andelen af akutte kejsersnit er væsentligt lavere i 2021 sammenlignet med tidligere. Det er styregruppens opfattelse, at faldet i antallet af grad 1-meldinger på disse afdelinger ikke er begrundet i en ændret klinisk praksis, men i stedet er en konsekvens af mangelfuld registrering. På landsplan er andelen af grad 2-kejsersnit, som foretages inden for den anbefalede tid, fordoblet i databasens levetid, fra 40% til 84% (figur ikke vist), og andelen har udviklet sig stabilt i alle regioner. I 2021 er det dog fortsat kun Region Nordjylland, der opfylder standarden. Den positive udvikling vidner om, at der bliver gjort en stor indsats på landets fødeafdelinger for, at barnet bliver født inden for den anbefalede tid og for at forbedre kvaliteten på området. Dette arbejde består overvejende af teamtræning, men der er også ændret på organisatoriske forhold for proceduren. På flere afdelinger er der etableret operationsstuer på fødegangen, og kaldeproceduren er blevet effektiviseret, så alle implicerede kaldes på én gang.

Figur 1. Andel kejsersnit (grad 1), der udføres inden for 15 min., 2011-2021
Figur 1. Andel kejsersnit (grad 1), der udføres inden for 15 min., 2011-2021

25% af de akutte kejsersnit har ingen gradmelding. En stikprøve, udført på tre afdelinger, viste, at der i denne gruppe var både grad 1-, grad 2- og grad 3-kejsersnit. Dette er et problem for validiteten af resultaterne i indikator 3. Afdelingerne er igennem flere år blevet opfordret til at registrere melding af grad 3-kejsersnit. Styregruppen har overvejet muligheden for at lave en indikator, der omhandler grad 3-kejsersnit. Det er vanskeligt, da den kliniske situation ved melding af grad 3-kejsersnit i sammenligning med grad 1 og 2 er meget varierende. Der er desuden forskellig organisering for grad 3-kejsersnit på landets afdelinger. F.eks. underopdeler nogle afdelinger grad 3-kejsersnit, mens andre afdelinger har indført en ekstra kategori (subakut kejsersnit). Vi har i styregruppen besluttet at opgøre tidsforbruget ved grad 3-kejsersnit i årsrapporten 2022 som en testindikator uden standard.

Årsrapporten og resuméet er udarbejdet af RKKP’s Viden­center og formændene for DKF i sam­arbejde med styregruppen. Årsrapporten har været i review.

Hele rapporten kan læses på sundhed.dk