Skip to main content

Dansk kvalitetsdatabase for livmoderhalskræftscreening- resumé af årsrapport 2020

Der er sket et fald på 10% i det totale antal af undersøgte celleprøver i løbet af seneste år. Prøvekvaliteten er generelt høj, men i forhold til svar og opfølgning er der forbedringsmulighed.

Styregruppens medlemmer Marianne Waldstrøm, Reza Serizawa, Berit Andersen, Anna Poulsgaard Frandsen, Rouzbeh Salmani, Susanne Nielsen, Kirsten Jochumsen, Mary Holten Bennetsen, Hanne Nørgaard Heje, Dorthe Ørnskov, Maja Ulrikka Bruun Laustsen, Elsebeth Lynge, Petra Birgitta Hall, Ane Birgitte Telén Andersen, Else Helene Ibfelt. Interessekonflikter EL og BA har i forbindelse med forskningsundersøgelser modtaget HPV-testkit fra Roche, og BA har ligeledes modtaget selvopsamlingskit fra Axlab. Øvrige forfattere har ingen interessekonflikter at rapportere.

1. nov. 2021
3 min.

Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening (DKLS) har til formål at følge udviklingen af det nationale screeningsprogram, hvor kvinder i aldersgruppen 23-64 år tilbydes regelmæssig screeningsundersøgelse.

I alt var der 335 tilfælde af livmoderhalskræft i 2019, hvilket ses af tal fra seneste årsrapport fra Regionernes Kliniske kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) på området.

Det fremgår også af rapporten, at det totale antal af undersøgte celleprøver i forbindelse med livmoderhalskræftscreening på landsplan er faldet med ca. 10% fra 2019 til 2020. Faldet ses i alle regioner. De enkelte patologiafdelinger opfylder dog alle standarden for årligt antal af celleprøver, der bør undersøges for at kunne opretholde kompetencen. Det er usikkert, hvad faldet skyldes, men nedlukningen i forbindelse med COVID-19 fra marts 2020 og frem må antages at være en del af årsagen. Der skal mere opfølgningstid til, før det kan konkluderes, om nedlukningen har haft effekt på deltagelse og dækningsprocent af screeningsprogrammet. I forskningsundersøgelse i regi af RKKP ses nærmere på afledte effekter af COVID-19-pandemien, og udviklingen følges af den nationale styregruppe for livmoderhalskræftscreening (NSLS).

Screeningsdeltagelse og dækningsgrad ligger fortsat en godt stykke under de fastsatte standarder. Andelen af kvinder, der kom til livmoderhalskræftscreening inden for et år efter invitation er 61% på landsplan og dækningsgraden er 72%. Andelene har været faldendende over tid og er under målet på hhv. 75% og 85%. Manglende eller forsinket deltagelse kan få den konsekvens, at celleforandringer ikke opdages og behandles i tide, og udviklingen følges derfor meget nøje. I København har kvinder, som gennem længere tid ikke er mødt op til screening (efter invitation og rykker), fået et tilbud om en HPV-hjemmetest, og der arbejdes aktuelt i regi af NSLS på et nationalt tilbud.

Der ses en høj prøvekvalitet henover landet, som opfylder standarden på < 1,5% uegnede prøver, men det anbefales, at resultaterne af HPV-analyser fortsat overvåges.

Hvad angår svartider, lå andelen af celleprøver, hvor der er afsendt svar til kvinden efter højst ti hverdage på ca. 90% i 2020. Der er store regionale variationer fra ca. 50 til 100%, hvor kun to ud af fem regioner opfylder kravet på mindst 95%. Der ses en mindre variation mellem regioner i forhold til målet om opfølgning efter svære celleforandringer inden for 180 dage, hvor andelen, der ikke opfylder ligger mellem 1,7 og 3,9%. Det har stor betydning for den kliniske effekt af screeningsprogrammet, at unormale og uegnede prøver følges korrekt op, hvorfor dette fortsat er et fokuspunkt. Selvom svar sendes direkte til kvinden, ligger ansvar for korrekt opfølgning ved unormale eller uegnede prøver hos prøvetagende læge. I forbindelse med Sundhedsstyrelsens nye retningslinjer for livmoderhalskræftscreening anbefales, at der tages stilling til muligheden for, at regionerne kan sende besked direkte til kvinder, som ikke er blevet fulgt op inden for tidsfristen.

Hos ca. 6% af de HPV-testede kvinder (aldersgruppen 60-64 år), er testen positiv. Der ses et mere ensartet resultat mellem regionerne end forudgående periode, men det anbefales, at resultaterne af HPV-analyser fortsat overvåges.

I dag tilbydes HPV-vaccination til aldersgruppen 12-17 år og denne er effektiv, men da det ikke er alle HPV-typer, vaccinen er rettet mod, anbefales screening uanset vaccinationsstatus.

Årsrapporten og resuméet er udarbejdet af RKKP's Videncenter og formand af DKLS databasen i samarbejde med styregruppen for DKLS. Årsrapporten har været i review.

Hele rapporten kan læses på sundhed.dk