Skip to main content

Dansk Lever- og Galdevejscancer Databasen: Hvordan klarer lokalbehandlede patienter sig?

I år opgøres for første gang etårsoverlevelsen for andengangslokalbehandlede patienter med kolorektale levermetastaser. Denne er på niveau med overlevelsen for førstegangslokalbehandlede.

Peter Nørgaard Larsen, Nicolai Schultz, Anders Riegels Knudsen, Gerda Villadsen, Britta Weber, Mogens Stender, Torsten Pless, Claus Wilki Fristrup, Kirsten Vistisen, Lene Skifter, Hans-Christian Pommergaard, Lotte Schultz, Tóra Dahl, Niklas Mølbak Christiansen, Monika Madsen og Mette Lise Lousdal. Interessekonflikter: ingen

16. feb. 2023
3 min.

Resultat fra årsrapporten 1. januar-31. december 2021. Dansk Lever- og Galdevejscancer Database fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).

Dansk Lever- og Galdevejscancer Databasen (DLGCD) har siden 2013 monitoreret kvalitetsindikatorer vedrørende ventetid og overlevelse for patienter med primær leverkræft, galdegangskræft og kolorektale levermetastaser. Disse cancerformer er meget alvorlige, og prognosen afhænger i høj grad af, hvor udbredt kræften er på diagnosetidspunktet. Ud af den samlede patientpopulation, som henvises til multidisciplinær teamkonference, er det kun en mindre del, som kan tilbydes intenderet kurativ lokalbehandling. For primær leverkræft og galdegangskræft drejer det sig om en fjerdedel af de henviste, mens det for kolorektale levermetastaser er knap halvdelen. Alternativt henvises patienter til et onkologisk forløb eller overgår til understøttende behandling.

Årsrapporten for 2021 opgør bl.a. et-, tre- og femårsoverlevelsen for patienter, som tilbydes intenderet kurativ lokalbehandling. Patienterne behandles med resektion, ablation eller en kombination heraf. For patienter med primær leverkræft var 82% i live efter et år, 53% i live efter tre år og 35% i live efter fem år. For patienter med galdegangskræft var 83% i live efter et år, 47% i live efter tre år og 36% i live efter fem år. For patienter med kolorektale levermetastaser var 90% i live efter et år, 62% i live efter tre år og 43% i live efter fem år. Patientgrupperne, som danner grundlag for et-, tre- og femårsoverlevelsen, er blevet lokalbehandlet i hhv. 2020, 2018 og 2016. Overlevelsesresultaterne er baseret på små patientgrupper. Derfor er det forventeligt, at resultaterne vil variere lidt fra år til år, uden at det skyldes ændringer i behandlingstilgangen, men blot fordi tallene er behæftet med usikkerhed.

Årsrapporten for 2021 belyser for første gang overlevelsen for patienter med kolorektale levermetastaser, som fik intenderet kurativ lokalbehandling for anden gang i løbet af deres sygdomsforløb. Dette udføres typisk på grund af recidiv efter primærbehandling. Det viser sig, at de andengangsbehandlede klarer sig lige så godt som de førstegangsbehandlede et år efter lokalbehandling. Blandt de andengangsbehandlede var 96 ud af 107 i live et år efter behandling, svarende til 90%. Overlevelsen varierer fra 82% til 94% mellem de fire specialiserede centre, som varetager behandlingen. Overlevelsen har været tilsvarende høj i de to foregående år, se Tabel 1. De danske resultater stemmer overens med resultaterne fra LiverMetSurvey, der er en prospektiv international internetbaseret database. Den høje overlevelse forklares ved, at patienter, som udvælges til endnu en lokalbehandling, repræsenterer en selekteret gruppe med favorable prognostiske karakteristika.

Tabel 1
Tabel 1. Andel af patienter med kolorektale levermetastase, som er i live et år efter de er blevet lokalbehandlet for anden gang pga. recidiv (Supplerende indikator IIb_2, Årsrapport 2021).

Styregruppen vil også fremadrettet have et fokus på overlevelsen for vedvarende at forsøge at rykke grænsen for, hvilke patienter der kan tilbydes intenderet kurativ lokalbehandling.

Årsrapporten har været i kommentering hos alle regioner.

Hele rapporten kan læses på sundhed.dk