Skip to main content

Dansk Lunge Cancer Register: regionale forskelle i det kurative behandlingstilbud

Flere patienter overlever fem år efter en lungekræftdiagnose i Danmark, mens regionale forskelle i det kurative behandlingstilbud giver anledning til bekymring. En ny mesotheliomdatabase leverer data til kvalitetsudvikling.

Styregruppens medlemmer Erik Jakobsen, Anders Green, Charlotte Rasmussen, Helle Marie Christensen, Helle Laugesen, Jann Mortensen, Jens Benn Sørensen, Jesper Ravn, Jon Alexander Lykkegaard Andersen, Karen Ege Olsen, Karin Holmskov Hansen, Kathina Sørensen, Lars Møller, Lisbeth Søbæk Hansen, Lotte Linnemann Rønfeldt, Majken Nymark Madsen, Michael Brun Andersen, Morten Quist, Ole Hilberg, Rasmus Harbo Clausen, Roar Maagaard, Uffe Bødtger, Zaigham Saghir, Monika Madsen, Karsten Dromph, Henriette Engberg, Torben Riis Rasmussen Interessekonflikter ingen

14. nov. 2022
3 min.

Resultat fra årsrapporten, 1. januar – 31. december 2021. Dansk Lunge Cancer Register fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).

DLCR Årsrapport 2021 omfatter aktuelt over 86.000 patientforløb (2003-2021). Årsrapporten viser en stagnerende et- og toårs overlevelse på nationalt niveau for den samlede population af lungekræftpatienter, mens femårsoverlevelsen er i fremgang. Over halvdelen af alle nydiagnosticerede patienter lever et år efter diagnose, og 4 ud af 10 to år efter en lungekræft diagnose. Femårs overlevelsen er steget med 3 procentpoint fra 18% for årgang 2015 til 21% for patienter diagnosticeret i 2016 (Figur 1). Inkluderes de seneste års patientkohorter i beregningen af en mere tidstro femårs overlevelse, estimeres den til 23%. Således er målsætningen om en femårs overlevelse på 18% opfyldt på landsplan og for alle regioner fraset én ved opgørelse i 2021. Der ses så betydelige regionale forskelle i femårsoverlevelsen, at det efter Dansk Lunge Cancer Gruppes (DLCG) mening bør give anledning til forsøg på afdækning af de underliggende årsager herfor – årsager, som dog udmærket kan tænkes at ligge uden for hospitalsregi, eller det bredere sundhedsvæsen.

Årsrapporten viser meget stor regional variation i andelen af patienter, som i 2021 modtog kurativt intenderet behandling. Andelen af patienter med ikkesmåcellet lungekræft, som modtog kirurgisk behandling, varierede i 2021 fra 24% i Region Sjælland og Region Syddanmark til 37% i Region Nordjylland, en absolut forskel på 13 procentpoint. Selvom den kurative onkologiske behandling også inkluderes i opgørelsen, er der fortsat en tilsvarende regional variation i andelen af patienter, der modtog kurativ intenderet behandling. I 2021 var der over 10 procentpoints forskel mellem Region Syddanmark med den højeste andel og Region Sjælland med den laveste andel af patienter med ikkesmåcellet lungekræft, som modtog kurativt intenderet behandling. De regionale forskelle i det kurative behandlingstilbud er bekymrende og må give anledning til overvejelser om forskellige forklaringsmekanismer. Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) anbefaler en regional undersøgelse af mulige årsager, hvor årsagerne også her helt eller delvist kan ligge før patientens kontakt med hospitalsvæsnet.

Figur 1. Trend for observeret femårs overlevelse efter diagnose, efter patientens bopælsregion ved diagnose, 2003-2016.

I løbet af 2021 blev der som en del af DLCR etableret en ny database for patienter med lungehindekræft (malignt pleuralt mesotheliom) fra 2003 og frem. Data for patienter med lungehindekræft kan således nu tilgås af behandlingsansvarlige klinikere med henblik på fremtidigt kvalitetsarbejde og kvalitetsudvikling baseret på egne data.

Mesotheliomdatabasen har dannet grundlag for en analyse af overlevelse efter operation for patienter med lungehindekræft. Analysen viser en tydelig fremgang i overlevelsen over tid for patienter, som har gennemgået en operation med hel eller delvis fjernelse af lungehinden.

Årsrapporten har været i kommentering hos alle regioner.

Hele rapporten kan læses på sundhed.dk