Content area

|
|

Dansk Melanom Database (DMD)– Resumé af Årsrapport 2019

Flere patienter får foretaget sentinel node-biopsi i overensstemmelse med de kliniske retningslinjer. Der er fremadrettet behov for at inkludere opfølgning og recidiv for at monitorere kvaliteten af det samlede patientforløb.
Forfatter(e)

Lisbet Rosenkrantz Hölmich, Siri Klausen, Grethe Schmidt, Inge Marie Svane, Tine Vestergaard, Vibeke Vestergaard, Anders Gravergaard, Anette Pilt, Mohammad Farooq Nasseri, Rikke Riber-Hansen, Lars Bjørn Stolle, Henrik Schmidt, Giedrius Salkus, Helle Skyum, Adam Andrzej Luczak, Neel Maria Helvind, Lene Ottesen, Linnea Damslund, Petra Birgitta Hall, Marianne Steding-Jessen og Hanna Birkbak Hovaldt. INTERESSEKONFLIKTER: ingen.

Dansk Melanom Database årsrapporten for 2019 har til formål at monitorere og understøtte forbedring i behandlingskvaliteten af patienter med melanom. I opgørelsesperioden indgår 3.032 invasive tumorer fordelt på 2.917 patienter.

Diagnostik og kirurgisk behandling af melanomer i Danmark foregår på et højt og særdeles ensartet niveau landet over. For stadie III- og IV-patienter er 5-årsoverlevelsen opgjort til 65,6%. Det høje niveau ønskes fastholdt, og områder, der endnu ikke har været genstand for monitorering ønskes inddraget.

Andelen af patienter med ulceration eller ≥ 0,8 mm tumortykkelse, som får foretaget sentinel lymfeknude-biopsi er steget til 85% på landsplan (Figur 1). Der er regionale forskelle, men alle opfylder standarden på 80% inden for signifikansniveauet. Den stigende sentinel lymfeknude-biopsiaktivitet er overordentlig positiv, da biopsien er afgørende for at kunne visitere patienter til adjuverende medicinsk behandling samt korrekt staging af sygdom. I cirka halvdelen af tilfældene, hvor der ikke foretages sentinel lymfeknude-biopsi, er det grundet patientens ønske. Dernæst er den største årsag komorbiditet.

Datakompletheden på flere af nøgleparametrene i behandlingen af melanomer har over de seneste år været tæt på 100%. Information om TNM-stadie, excisionsafstand, tumortykkelse og ulceration bliver således registreret for 99-100% af alle invasive tumorer på landsplan.

Det har været vigtigt for DMD at sikre god og ensartet registreringspraksis i opstartsfasen, hvilket formuleringen af kvalitetsindikatorerne har afspejlet. Fremadrettet er det besluttet at erstatte nogle af disse kvalitetsindikatorer. De nye indikatorer vil fokusere på behandlingskvalitet i overensstemmelse med de kliniske retningslinjer. Der arbejdes specifikt på at monitorere opfølgning med ultralyd og PET/CT efter operation for malignt melanom samt behandlingen af recidiver.

Indrapporteringen fra speciallæger i primærsektoren er forbedret i forhold til foregående år, men endnu ikke på niveau med hospitalsafdelingerne. Speciallægerne varetager indimellem definitiv behandling af melanomer – primært in situ-melanomer. Det er et numerisk lille antal patienter, der færdigbehandles i primærsektoren. Den manglende indrapportering påvirker dermed ikke den flotte landsdækkende datakomplethed. Forbedringen skyldes formentlig dels at sekretariatet kontakter relevante klinikker, og dels at klinikkerne derved bliver opmærksomme på krav om indrapportering.

Figur 1. Andel patienter med tumortykkelse ≥ 0,8mm eller med forekomst af ulceration, hvor der er foretaget sentinel lymfeknude-biopsi. Trendgraf på regionsniveau.Figur 1. Andel patienter med tumortykkelse ≥ 0,8mm eller med forekomst af ulceration, hvor der er foretaget sentinel lymfeknude-biopsi. Trendgraf på regionsniveau.

DMD opfordrer fortsat til, at indrapporteringen fra primærsektoren øges. Det er derfor også besluttet, at styregruppen udvides til også at omfatte repræsentation fra praktiserende speciallæger. Dette giver mulighed for forbedret kommunikation og udbredelse af ejerskabet til databasen.

DMD har været en klinisk kvalitetsdatabase siden år 2013. Der er aktuelt registreret 26.306 tumorer, herunder både invasive og in situ-melanomer, blandt 25.125 patienter. Registreringerne er primært manuelt indberettede variable. Der arbejdes i styregruppen på at berige databasen med data fra Landsregisteret for Patologi og Landspatientregisteret for at undgå dobbeltregistrering.

Styregruppen for DMD er fra 2018 udvidet med en repræsentant fra patientforeningen. Der arbejdes yderligere på at inkludere repræsentation fra sygeplejen.

Årsrapporten og resuméet er udarbejdet af RKKP Viden­center og formanden for Dansk Melanom Database i samarbejde med styregruppen for Dansk Melanom Database. Årsrapporten har været i review.

Hele rapporten kan læses på sundhed.dk 

Right side

af Stefan Svendsen | 30/07
3 kommentarer
af Leo Kirkegaard Winther | 28/07
17 kommentarer
af Ann-Christina Skyttebo Scheffmann | 26/07
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 23/07
10 kommentarer
af Susanne Mejlby Nielsen | 19/07
2 kommentarer
af Toke Seierøe Barfod | 17/07
1 Kommentar
af Betina Damsgaard | 12/07
1 Kommentar
af Preben G. Berthelsen | 12/07
1 Kommentar
af Eskild Boeskov | 11/07
6 kommentarer