Skip to main content

Dansk Palliativ Database (DPD) – Resumé af årsrapport 2019

Mange steder i landet bør adgang til specialiseret, palliativ indsats forbedres, så en større andel af de henviste kan modtages, og så de modtages uden for lang ventetid. Der er særligt behov for forbedring for patienter med andre diagnoser end kræft.

Maiken Bang Hansen, Mathilde Adsersen, Anette Agerbæk, Bettina Kotasek, Birgitte Bülow, Birgitte Nielsen, Dorit Simonsen, Hans-Jørgen Lehman, Helle Bjørn Larsen, Helle Tingrupp, Jette Pærregaard, Jette Søgård Nissen, Kirsten Ørom Larsen, Linnea Damslund, Lise Mondrup, Mette Asbjørn Neergaard, Per Sjøgren, Thomas Feveile, Ulla Holten Seidelin & Mogens Grønvold. Interessekonflikter: ingen.

14. sep. 2020
3 min.

DPD måler kvaliteten af den specialiserede palliative indsats, der udføres af palliative teams/enheder og hospice. I Årsrapport 2019 afrapporteres fem kvalitetsindikatorer separat for patienter med kræft og med andre diagnoser. Tre ud af de fem indikatorer var opfyldt for kræftpatienter, mens kun en indikator var opfyldt for patienter med andre diagnoser. Rapporten viser således forskelle i indikatoropfyldelse på tværs af diagnoser og ligeledes på tværs af regioner.

Indikator 1 måler andelen af henviste kræftpatienter, der opfyldte visitationskriterierne, som reelt modtages. For kræftpatienter var dette tilfældet for 81% af de henviste, mens det kun var tilfældet for 73% med andre diagnoser (Figur 1). Kvalitetsindikatorens mål er modtagelse af 80% og dermed kun opfyldt for kræftpatienter. Modtagelsesprocenten varierede på tværs af regioner, særligt for patienter med andre diagnoser end kræft (61%-84%). En af årsagerne til, at patienter ikke modtages, er, at de når at dø, inden de kan modtages. Årsrapporten anbefaler derfor, at henvisende afdelinger og læger bliver bedre til at henvise tilstrækkeligt tidligt. DPD’s indikator 2 måler ventetid, dvs. andelen af patienter, der modtages senest ti dage efter henvisning. Målet på 90% var langtfra opfyldt for kræftpatienter (73%) og i endnu mindre grad for patienter med andre diagnoser (68%). Der var store regionale forskelle og det var kun Region Midtjylland, der nåede målet på 90%.

Figur 1

Det anbefales ud fra de to første indikatorer, at adgangen til specialiseret, palliativ indsats forbedres, således at en større andel af de henviste patienter modtages, og at det sker hurtigere.

Tredje indikator i årsrapporten viser, at der var en markant større andel af kræftpatienter (50%), der modtog specialiseret palliativ indsats inden deres død, sammenlignet med patienter med andre diagnoser (2%). For kræftpatienter var der store regionale forskelle (44-58%). Det anbefales i årsrapporten, at det undersøges, hvor store andele af patienterne, der bør modtages til specialiseret, palliativ indsats, og hvornår i forløbet dette bør ske.

Databasens fjerde kvalitetsindikators mål er, at 50% af patienter i forbindelse med modtagelse til specialiseret palliativ indsats besvarer EORTC QLQ-C15-PAL-spørgeskemaet om symptomer og livskvalitet. Årsrapporten viste, at målet var nået for både patienter med kræft (62%) og andre diagnoser (56%) – dog med store regionale forskelle (kræft 46-73%, ikke kræft: 33-71%), så der er mulighed for forbedring mange steder.

Den sidste kvalitetsindikator måler, om patienterne drøftes på tværfaglig konference. På landsplan blev målet på 80% hverken nået for kræftpatienter (73%) eller andre patienter (65%). Kun i Region Nordjylland blev målet opfyldt. Det anbefales i årsrapporten, at tværfagligheden i den specialiserede palliative indsats øges mange steder ved udvidelse af antallet af faggrupper og/eller en mere systematisk afholdelse af tværfaglige konferencer.


Datagrundlaget i årsrapporten vurderes at være af høj kvalitet. Årsrapportdata inkluderede patienter fra alle 44 danske specialiserede palliative enheder og datakompletheden på patienter i rapporten var på 99%.

Årsrapporten og resuméet er udarbejdet af RKKP Viden­center og formanden af Dansk Palliativ Database i samarbejde med styregruppen for Dansk Palliativ Database. Årsrapporten har været i review.

Hele rapporten kan læses på sundhed.dk