Skip to main content

Dansk Renal Cancer Database (DaRenCaData) – resumé af årsrapport 2020

På landsplan og regionalt ses fortsat fremgang i brug af nyrebevarende indgreb. Overlevelsen efter nyrecancer er generelt stigende og på internationalt niveau.

Lars Lund (formand for DaRenCaDatas styregruppe), Astrid Petersen (formand for DaRenCas databaseudvalg), Anette Pedersen Pilt, Anne Kirstine Hundahl Møller, Claus V. Jensen, Frede Donskov, Helle Westergren Hendel, Malene Lundsgaard, Mette Lind Holm, Mette Nørgaard, Morten Jønler, Nessn Azawi, Niels Viggo Jensen, Ulla Møldrup, Nick Martinussen, Monika Madsen og Louise Hansen. Interessekonflikter ingen.

21. jun. 2021
3 min.

DaRenCaData monitorerer behandlingen af nyrecancer og har fulgt patienter diagnosticeret med nyrecancer siden 1. august 2010. Den første årsrapport udkom i 2011. Årsrapport 2020 dækker to perioder: august 2018 – juli 2019 samt august 2019 – juli 2020.

I den seneste periode, 2019-2020, er der diagnosticeret 979 nye nyrecancerpatienter. I samme periode er der på landsplan foretaget kirurgisk behandling (operation eller ablation) af 815 patienter. Af disse har 379 patienter fået foretaget nefrektomi, hvoraf 292 er udført laparoskopisk (herunder med robotassisteret teknik) svarende til en andel på 77% på landsplan, hvormed standarden på minimum 65% er opfyldt på landsplan, og i fire af fem regioner.

Der arbejdes på at øge brugen af nyrebevarende indgreb, og hen over de sidste fem år er der sket en stigning fra 46,9% i 2015-2016 til 53,5% i 2019-2020. Denne praksisændring afspejles i det antal patienter med T1a-tumorer, der får foretaget nefrektomi, et ikkenyrebesparende indgreb. Indikatorstandarden på højst 10% er ikke opfyldt på landsplan og i fire af fem regioner, men figur 1 viser en betydelig fremgang siden 2011. Den stigende brug af nyrebevarende indgreb skyldes dels centralisering, dels interregionale samarbejdsaftaler om ablation.

Ovenstående afspejles også i en generel udvikling mod kortere indlæggelsestid. En anden indikator, der måler, hvor mange af de endoskopisk eller ablativt behandlede patienter der udskrives inden for tre dage. På landsplan opfyldes standarden på 85% i fire ud af fem regioner og med et nationalt resultat på 88%.

Der ses en mortalitet efter kirurgisk indgreb på 0,4% på landsplan, og denne er på internationalt niveau. Den vedtagne standard på højst 0,5% er opfyldt på nationalt niveau og i tre af fem regioner. Samtidig ses en lav komplikationsrate efter operation og ablation. Standarden på højst 5% inden for 30 dage efter indgrebet er opfyldt på landsplan og i fire af fem regioner. Kun 17% af komplikationerne er operationskrævende.

Figur 1. Andel af patienter med T1a-tumorer, som får udført nefrektomi (trendgraf på regionsniveau).

Observeret overlevelse er opgjort efter et, tre og fem år; etårsoverlevelse er i denne rapport 89%, en stigning fra 80% i databasens første opgørelsesperiode. En del af den forbedrede overlevelse kan skyldes, at de opererede patienter i højere grad end tidligere har score 0 i Charlsons komorbiditetsindeks. I denne periode har 42,8% en score på 0 mod kun 29,8% i 2015-2016. Samme tendens til bedret overlevelse ses for treårsoverlevelsen, og femårsoverlevelsen ligger stabilt i forhold til sidste periode (64%). Opgørelsen af relativ overlevelse er som forventet højere: relativ femårsoverlevelse blandt mænd er 73%, hvor den observerede overlevelse er 64%. For kvinder er den relative femårsoverlevelse 74%, og den observerede er 66%.

Generelt ses en nyrecancerbehandling af høj kvalitet på tværs af de behandlende centre, sammenligneligt med internationale tal.

Hvor indikatorstandarden ikke er opfyldt, er der en god faglig dialog nationalt i DaRenCa på baggrund af databasens resultater med henblik på at sikre opfyldelse og robusthed. Der vil i kommende rapporter sættes fokus på også at inddrage de onkologisk behandlede patienter ved kvalitetsindikatorer.

Årsrapporten og resuméet er udarbejdet af RKKP's Videncenter og formandskabet for DaRenCaData i samarbejde med styregruppen. Årsrapporten har været i review.

Hele rapporten kan læses på Sundhed.dk:
https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/kvalitet/kliniske-kvalitetsdataba…