Content area

|
|

Dansk Sarkom Database (DSD) – Resumé af årsrapport 2020

Indikatoren for postoperativ strålebehandling har øget fokus på rettidig påbegyndelse i klinikken. Det øgede fokus hviler på personbåret ekstraindsats, for der mangler generelt ressourcer.
Forfatter(e)

Peter Holmberg Jørgensen, Ninna Aggerholm Pedersen, Claus Lindkær Jensen, Kim Predbjørn Krarup, Bodil Engelmann, Katja Maretty Kongstad, Luit Penninga, Line Sofie Hald, Linnea Damslund og Mette Lise Lousdal. Interessekonflikter: ingen.

Dansk Sarkom Database har siden 2009 monitoreret kvalitetsindikatorer vedrørende udredning, resektion, strålebehandling, kontrolforløb og recidiv. Sarkom er en sjælden kræftform med en årlig incidens på omkring 350 tilfælde. Sarkom er ligeledes en meget heterogen kræftform med knogle- og bløddelstumorer, der kan optræde alle steder i kroppen. Sarkomer udredes og behandles på et af landets to sarkomcentre i hhv. København og Aarhus. Behandlingen er primært kirurgisk, men ved de dybereliggende intermediær- eller højmaligne bløddelstumorer i ekstremiteterne vil man ofte supplere den operative behandling med strålebehandling.

Igennem alle årene har indikatoren for postoperativ strålebehandling haft som mål, at behandlingen påbegyndes inden for 60 dage efter operation. Andelen har svinget mellem 60% og 80% (Figur 1) med en svagt opadgående tendens i de seneste år. I 2020 påbegyndte 23 ud af i alt 30 opererede patienter med bløddelstumorer strålebehandling inden for 60 dage efter operation. I Aarhus indfries standarden på ≥ 80% med en andel på 91,7%, mens standarden i København ikke indfries med en andel på 66,7%.

Figur 1. Graf over andelen af opererede patienter, der påbegynder strålebehandling inden for 60 dage efter operation.Figur 1. Graf over andelen af opererede patienter, der påbegynder strålebehandling inden for 60 dage efter operation.

I Aarhus har der været et øget fokus på at forbedre andelen ved personbåret ekstra arbejdsindsats. Det er imidlertid blevet klart, at indrapporteringen til databasen på dette område er mangelfuld. Dette har afdelingslæge Ninna Aggerholm Pedersen, Aarhus Universitetshospital, konstateret ved gennemgang af flere ambulatoriespor. Hun uddyber: »Da sarkom er en sjælden og meget heterogen sygdom, kræves mange års erfaring, blandt andet fra kvalitetsdatabasen, for at sikre høj og ensartet kvalitet af behandling«. For at rumme denne heterogenitet kræves detaljerede og dedikerede indberetninger til databasen. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at hente denne information fra allerede eksisterende registre. Imidlertid er det svært at finde ressourcerne i hverdagen til at prioritere indberetningen til databasen. Styregruppen arbejder for at sikre fokus på og prioritering af indberetningen samt undgå unødig indtastning.

Fremadrettet har styregruppen fokus på, at databasen tilpasses nye diagnostiske oplysninger og terapeutiske tiltag. Strålebehandling kan være forbundet med en del bivirkninger og har derfor i vid udstrækning været anvendt postoperativt. Men i de seneste par år har præoperativ strålebehandling i stigende grad været anvendt, da det kan forbedre muligheden for radikal excision af tumor. Det kliniske fokus på præoperativ strålebehandling er endnu ikke afspejlet i databasens indikatorsæt. Ligeledes kan der med fordel indføres en indikator for, om de patienter, der bør have strålebehandling, rent faktisk får behandlingen. Dette understreges af en ny klinisk retningslinje vedrørende strålebehandling af bløddelssarkomer, der udkommer i 2022. Bivirkninger til strålebehandlingen komplicerer behandlingsvalget for den enkelte patient. Med indførelse af patient-reported outcome (PRO)-data i databasen, som blev bevilget i 2020 af Knæk Cancer-midler, håber styregruppen at få et mere nuanceret billede af funktionsniveauet i hverdagen og på sigt at synliggøre den patientoplevede behandlingskvalitet for patienter diagnosticeret med sarkom.

Årsrapporten og resuméet er udarbejdet af RKKP's Viden­center og formanden for DSD i sam­arbejde med styregruppen. Årsrapporten har været i review.

Hele rapporten kan læses på sundhed.dk:
https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/kvalitet/kliniske-kvalitetsdatabaser/kraeft/sarkom/

Right side

af Thorkild I.A. Sørensen | 09/12
1 Kommentar
af Morten Ellemose Gulev | 06/12
1 Kommentar
af Jon Erik Fraes Diernæs | 05/12
1 Kommentar
af Jon Erik Fraes Diernæs | 05/12
10 kommentarer
af Sven Refslund Poulsen | 05/12
2 kommentarer
af Kim Varming | 05/12
1 Kommentar