Skip to main content

Dansk Skulderalloplastik Register (DSR) – Resume af årsrapport 2020

Stigende incidens af skulderalloplastik i Danmark. Ny procesindikator for CT eller MR-skanning.

Steen Lund Jensen, Stig Brorson, Brian Elmengaard, Theis Muncholm Thillemann, Kim Frost Engfred, Hans Viggo Johannsen, Klaus Hanish, Jeppe Rasmussen, Bo Sanderhoff Olsen, Lene Lau, Per Jacobsen, Anne Hjelm, Philip Nielsen, Pernille Iversen. INTERESSEKONFLIKTER: ingen.

12. okt. 2020
3 min.

Datakomplethed

Kompletheden af registrering i DSR sammenholdt med LPR ligger i 2019 på 93,5% for primære alloplastikker og 79,2% for revisionsalloplastikker (standard > 90%).

Som PROM anvendes WOOS (Western Ontario Osteoarthritis of the Shoulder index: 0-100, 100 er bedst), der udsendes til patienterne et år postoperativt. Svarprocenten er aktuelt 71,9 (standard > 80).

Incidens

I 2019 blev der indsat 1.459 alloplastikker på landsplan, heraf 125 revisioner. Incidensen af primære alloplastikker er steget til 20/100.000 person/år, hvilket er på niveau med sammenlignelige lande. Stigningen ses i alle regioner, men er mest udtalt i Region Nordjylland og Midtjylland.

Indikatorresultater

Som resultatindikatorer anvendes dels patientoplevet skulderfunktion og livskvalitet (WOOS-score; standard 90% over en fastsat grænseværdi) og dels femårsrevisionsrate (standard < 5%). Indikatorerne afrapporteres for de tre største diagnosegrupper.

Artrosepatienterne udgør 48% af patientpopulationen, og heraf opnår 85% en WOOS-score over 50. Resultatet har været stigende en årrække (Figur 1). WOOS-scoren efter total alloplastik er signifikant bedre end efter hemialloplastik, og øget brug af total alloplastik er formentlig årsagen til det forbedrede resultat. Den senest opgjorte femårsrevisionsrate (patientkohorten opereret i 2014) er 5,2%.

Figur 1
Figur 1

Frakturpatienter udgør 25%, og af disse har 76% en WOOS-score over 30 i 2019, hvilket er et fald i forhold til 2018. Styregruppen har særlig fokus på denne indikation, da resultatet generelt er dårligere end for de øvrige indikationer, og da der er tiltagende evidens for, at der ikke er forskel i effekt mellem operativ og ikkeoperativ behandling. Traditionelt vælges hemialloplastik ved fraktur, men andelen af reverse alloplastikker er stigende. Revers alloplastikkerne opnår i år en bedre WOOS-score, men har til gengæld en højere revisionsrate inden for det første år sammenlignet med hemialloplastikkerne. Samlet set er femårsrevisionsraten for 2019 (patientkohorten opereret i 2014) 5,4%.

Patienter med rotator cuff-artropati udgør 20%. Af disse har 87% en WOOS-score over 40 point. Femårsrevisionsraten er 2,7% og ligger dermed tilfredsstillende under standarden på 5%. Hos mere end 95% af patienterne anvendes revers alloplastik, og registrets data understøtter fortsat brug af denne protesetype.

Nyt i 2019

Ny indikator for præoperativ planlægning

Knogletab i cavitas glenoidale er hyppig, hvorfor dette bør vurderes ved en CT eller en MR-skanning. På landsplan er dette udført hos 62,1% af artrosepatienter, 62,8% af frakturpatienter og 55,9% af rotator cuff-artropatipatienter (standard > 90%). Styregruppen vurderer, at mangelfuld registrering kan være en væsentlig årsag til lave værdier.

Data fra Det Nationale Implantat Register

DSR har i år indhentet data fra Det Nationale implantat Register (NIR) i håb om, at NIR på sigt kan bruges som datakilde i DSR. Dette er dog ikke muligt på nuværende tidspunkt, da kun 9% af skulderoperationer i DSR kan genfindes med oplysninger om de indsatte implantater i NIR. DSR opfordrer til, at man alle steder styrker indberetningen til NIR, da det vil give mere valide data.

Årsrapporten og resuméet er udarbejdet af RKKP Videncenter og formand for Dansk Skulderalloplastik Register, Steen Lund Jensen, i samarbejde med styregruppen for Dansk Skulderalloplastik Register. Årsrapporten har været i review.

Hele rapporten kan læses på sundhed.dk