Skip to main content

Databasen for Atrieflimren i Danmark – Resumé af årsrapport 2021

Andelen af patienter med incident atrieflimren der opstartes i antikoagulationsbehandling inden for 30 dage var 86% på landsplan. Det er tæt på målet om 90%, men de lokale og regionale forskelle er endnu for store.

Anders Møller Schlünsen, Lars Frost, Ulla Dam-Schmidt, Ina Qvist, Marianne Pilgaard Frederiksen, Axel Brandes, Ulla Davidsen, Ilan Raymond, Dorte Damgaard, Palle Mark Christensen, Inge Mølgaard, Robert Bedsted, Miriam Grijota Chousa, Julie Andersen og Albert Marni Joensen. Interessekonflikter: ingen

31. jan. 2022
3 min.

Databasen for Atrieflimren i Danmark (AFDK) har til formål at sikre kvaliteten i behandlingen af atrieflimren (AF) ved efterlevelse af de kliniske retningslinjer fra Dansk Cardiologisk Selskab. Databasen omfatter alle patienter med diagnosen AF, som er diagnosticeret på offentlige sygehuse og indberettet til Landspatientregisteret (LPR). AFDK gør udelukkende brug af data fra nationale registre. Årsrapporten 2021 dækker perioden 1. juli 2002-30. juni 2021, hvor der i alt blev identificeret 20.331 incidente AF-patienter og 129.828 prævalente AF-patienter.

De mest betydningsfulde signaler fra årsrapporten er følgende:

• Den generelle kvalitet i Danmark er stigende, og variationen mellem regionerne er aftagende.

• Dækningsgraden for AK-behandling er stigende, men fortsat ikke tilstrækkelig høj.

• Der er faglige miljøer, som formår at opnå en ganske høj dækningsgrad for AK-behandling.

• Der er regionale forskelle i forekomsten af iskæmiske strokes blandt AF patienter. Hvis forekomsten i hele landet var på niveau med Region Syddanmark og Midtjylland (0,8% pr. patientår), ville man på årsbais kunne reducere forekomsten af iskæmiske strokes med 176 blandt AF-patienter (ca. 15%).

• Struktureret patientuddannelse ydes i begrænset omfang.

For langt størstedelen af incidente AF-patienter er AK-behandling relevant og afgørende. Der er stærkt evidens for, at AK-behandling forebygger iskæmisk stroke. I Region Syddanmark opstartes den største andel i AK-behandling (89,4%), mens andelen varierer fra 85,6-86,4% i de øvrige regioner. Otte hospitalsenheder opfylder standarden på 90%. Der ses regionale forskelle i andelen af AF-patienter, der udvikler iskæmisk stroke. Den laveste andel ses i Syddanmark og Midtjylland (begge 0,8%) imens den største andel ses i Hovedstaden (1,2%).

Struktureret patientundervisning i AF er vigtigt for patienternes evne til at forstå og håndtere egen sygdom og livssituation. Årets resultater viser, at kun 17% af de nydiagnosticerede patienter fik undervisning inden for det første år. Styregruppen for AFDK samarbejder aktuelt med patientrepræsentanterne omkring en operationalisering af undervisningsdelen, så der flere steder kan etableres tilbud om patientundervisning. Ligeledes er der nu oprettet en dedikeret SKS-kode (BFKB) til at registrere patientundervisning i AF til LPR.

I 2021 har AFDK haft fokus på validering af indikatorer, hvilket har medført flere ændringer. Formålet med ændringerne er en mere valid database, der i højere grad understøtter den kliniske kvalitetsudvikling. I indikator 1, andelen af nydiagnosticerede, der opstartes i AK-behandling, er perioden, hvori patienten skal indløse sin recept udvidet til 120 dage inden–30 dage efter indeksdatoen (før: 90 dage inden–14 dage efter). Patienter, der dør indenfor 30 dage efter indeksdatoen, ekskluderes nu, og standarden er sænket til 90% i erkendelse af, at flere patienter har en falsk positiv AF-diagnose, og AK-behandling ikke altid er relevant grundet andre lidelser. I indikator 3, andelen af nydiagnosticerede, som får målt thyreoideastimulerende hormon (TSH), er perioden udvidet til 60 dage inden–30 dage efter indeksdato (før: 30 dage inden–10 dage efter). Derudover har AFDK og regionerne identificeret flere relevante klinisk biokemikoder for TSH, som implementeres i den kommende årsrapportsperiode.

De faglige miljøer opfordres til at undersøge egne resultater og patientforløb, så flere patienter igangsættes med relevant AK-behandling. Diagnosen AF stilles også på ikkekardiologiske afdelinger, og disse patienter indgår også i AFDK. Styregruppen opfordrer til samarbejde på tværs af specialer inden for hospitalsenhederne, så der sikres høj kvalitet i AF-behandlingen, uagtet om patienten har typisk eller atypisk vej til diagnosen.

Årsrapporten og resuméet er udarbejdet af RKKP's Videncenter i samarbejde med styregruppen for Databasen for Atrieflimren i Danmark.

Hele årsrapporten kan læses på sundhed.dk: https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/kvalitet/kliniske-kvalitetsdataba…