Skip to main content

Faste plejehjemslæger giver bedre behandling til ældre

Praktiserende Lægers Organisation (PLO) synes, at faste plejehjems­læger er godt, og at den hjælper de ældre borgere og forhindrer indlæggelser. PLO er med på at drøfte en fortsættelse af ordningen, hvis kommuner, regioner og staten vil prioritere ressourcerne, når midlerne løber ud med udgangen af 2019. I København og Roskilde, hvor ordningen er udbredt, er kommunerne parate til at prioritere plejehjemslæger i budgettet.
Foto: Nils Meilvang
Foto: Nils Meilvang

Kim Andreasen, kia@dadl.dk / Foto: Nils Meilvang

8. jul. 2019
5 min.

Det var et bredt flertal i det daværende folketing, der i efteråret 2015 indgik aftale om satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2016-2019. Et af elementerne i aftalen var at indføre en landsdækkende ordning med fasttilknyttede læger til beboere på plejecentre. Baggrunden for aftalen var en succesfuld forsøgsordning, hvor flere kommuner opnåede rigtig gode resultater med at tilbyde beboerne at være tilmeldt en læge, der har sin faste gang på plejecentret.

Satspuljeaftalen blev fulgt op af en konkret aftale mellem PLO, regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner i foråret 2016. I skrivende stund har otte ud af ti kommuner ifølge Sundhedsdatastyrelsens plejehjemsoversigt tilknyttet læger på mindst ét af deres plejecentre.

Ordningen fungerer godt

Fra PLO lyder det, at de praktiserende læger er glade for ordningen.

»Tilbagemeldingen fra vores læger er, at ordningen fungerer godt. Lægerne kan nu koncentrere sig om færre plejehjem – det er mere rationelt og kan spare noget transporttid. Lægen får et godt overblik over den enkelte beboers sygdomsbillede, og samarbejdet og dialogen med personalet bliver bedre. Man kommer til at kende personalet godt, og personalet og lægen får et fællessprog om beboeren«, siger Karsten Rejkjær Svendsen, bestyrelsesmedlem i PLO og formand for PLO’s Kommunaludvalg.

Med til at forhindre indlæggelser

Et konkret mål med at indføre plejehjemslægeordningen var at reducere antallet af indlæggelser. Evalueringen af forsøgsordningen viste i 2014, at andelen af beboere, der indlægges med forebyggelige diagnoser, faldt med knap 28 procent på plejehjem med tilknytningen af en fast plejehjemslæge. Genindlæggelserne faldt tilsvarende med 27 procent.

»Selv om der mig bekendt ikke endnu er nogen kommune, som har meldt nogle officielle opgørelser ud i forhold til den nuværende ordning, så hører jeg fra kommunerne, at ordningen er med til at forhindre indlæggelser. Det kan den, fordi sygdomme opdages tidligere, når vi kender patienterne godt og har et tæt samarbejde med personalet«, siger Karsten Rejkjær Svendsen.

Skaber tryghed

Københavns Kommune har med en enkelte undtagelse faste plejehjemslæger tilknyttet alle sine plejecentre. Her har sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling kun lovord tilovers for ordningen.

»Før vi fik plejehjemslæger, oplevede vi, at der var mange af vores ældre på plejecentrene, som ikke fik en ordentlig behandling. Vores erfaringer er nu, at en fast plejehjemslæge giver de ældre beboere en langt bedre behandling og opfølgning. Lægen har tid til at komme på sygebesøg, og samarbejdet mellem lægen og personalet er rigtigt godt. Det giver først og fremmest færre genindlæggelser, men det skaber også tryghed hos de ældre«, siger hun.

I Roskilde Kommune har alle plejecentre en fast plejehjemslæge. Her forklarer Morten Gjerskov, formand for kommunens Sundheds- og Omsorgsudvalg, at ordningen skaber god sammenhæng og et godt kontinuerligt samarbejde mellem den praktiserende læge og personalet på plejecentret.

Faktaboks

Fakta

»Lægen kan klæde medarbejderne godt på til at give tilbagemeldinger om beboernes helbred. Det giver bedre behandling og også en rigtig god medarbejdertilfredshed, som kan skabe nogle attraktive arbejdspladser på plejecentrene«.

PLO med på at fortsætte aftalen

Fra satspuljen afsatte man 100 mio. kr., som hen over de seneste fire år er blevet tilført kommunerne, så de kan honorere lægerne for at yde konsulentbistand og generel sundhedsfaglig rådgivning til personalet på plejecentrene. Men aftalen udløber med udgangen af 2019, og det betyder også, at der ikke er flere midler tilbage i puljen til plejehjemslæger.

»Selv om der ikke er foretaget en egentlig evaluering af ordningen, er der da meget, der tyder på, at den har haft den effekt, som vi og de andre aftaleparter håbede, at den ville få. Vi hører om stor tilfredshed fra personalet på plejecentrene. De giver udtryk for, at ordningen giver dem meget. PLO er med på at drøfte en fortsættelse af aftalen, men det er jo op til kommunerne, regionerne og staten at finde finansieringen«, siger Karsten Rejkjær Svendsen.

København og Roskilde parate til at prioritere plejehjemslægen

I Københavns Kommune er Sisse Marie Welling parat til at prioritere plejehjemslæger i kommunens budget.

»Alle parter er glade for den ordning. Som borgmester betyder det meget for mig, at de ældre borgere har lige så god adgang til lægen som andre – også for at sikre de ældre en tryg sidste levetid, hvor man kan blive på plejecentret og få behandling og pleje i velkendte rammer uden at ryge ud og ind af sygehuset«, siger sundheds- og omsorgsborgmesteren i Københavns Kommune.

Også i Roskilde Kommune har man ifølge Morten Gjerskov tænkt sig at fortsætte med at prioritere at have plejehjemslægeordningen.

»Det vil være på kanten af tosset ikke at fortsætte det gode arbejde. Vi må finde en løsning, når satspuljemidlerne løber ud her i slutningen af 2019«.

Læs også: »Alle elsker plejehjemslægen«