Skip to main content

Læger modregnes med 26 mio. kr.

PLO og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) er nu blevet enige om et forlig om overskridelsen af økonomirammen for almen praksis sidste år. Men de to parter står stadig stejlt over for hinanden i spørgsmålet om regions- og udbudsklinikkers aktivitet.

Jørgen Skadborg, formand for PLO. Foto: Claus Boesen.
Jørgen Skadborg, formand for PLO. Foto: Claus Boesen.

Af Redaktionen

22. mar. 2024
4 min.

PLO er nået til enighed med RLTN om, hvordan overskridelsen af økonomirammen for almen praksis i 2023 skal håndteres. Efter flere forhandlingsmøder er det aftalt, at modregningen udgør 26 mio. kr.

Det skriver PLO’s formand, Jørgen Skadborg, til medlemmerne i det seneste nummer af nyhedsbrevet PLO’rientering.

Beløbet er et forlig. RLTN gjorde krav om en modregning på 187,6 mio. kr., mens PLO gjorde gældende, at der overhovedet ikke skulle ske modregning.

»Det blev som led i forliget aftalt, at modregningen som udgangspunkt sker i oktober 2024 ved en lavere opregulering af praktiserende lægers honorarer. Vi har dog aftalt med RLTN, at vi i de kommende forhandlinger om Aftale25, der indledes i midten af april, skal drøfte aktivitet, økonomiprotokollat og andre elementer, som kan have virkning fra 2024. PLO vil i den forbindelse også rejse spørgsmålet om modregning af de tilbagebetalinger for almen praksis, der finder sted som følge af regionernes kontrolindsatser. I disse forhandlinger kan det beløb, der skal modregnes, derfor evt. udlignes på anden måde«, skriver Jørgen Skadborg.

Ukraine og Wegovy

Siden det i januar stod klart, hvor stor den samlede overskridelse var, har PLO og RLTN foretaget flere analyser. Der er endvidere uenighed, om regions- og udbudsklinikkers omsætning skal inkluderes og medregnes i den økonomiske ramme.

RLTN var af den opfattelse, at klinikkernes omsætning skulle inkluderes og medregnes i rammen.

Jørgen Skadborg skriver:

»Det har vi hørt regionerne sige lige siden aftalen i 2018 – og det har vi til stadighed afvist i PLO. Dels fordi det i vores optik klart fremgår af økonomiprotokollatet, at aktiviteten i regions- og udbudsklinikker ikke er inkluderet i økonomirammen, dels fordi vi ikke har nogen som helst indflydelse på udgifterne i regions- og udbudsklinikker«.

RLTN valgte til sidst at frafalde deres krav på dette område, for så vidt angår økonomirammen for 2023, men ikke for 2024 og frem.

»Der udestår derfor hårde forhandlinger herom, når vi skal indgå aftale om økonomirammen for 2024 og frem, idet parterne fortsat står stejlt over for hinanden«, skriver Jørgen Skadborg i PLO’rientering.

Tilbage stod et krav om modregning på 78,3 mio. kr., som PLO ikke kunne anerkende under henvisning til, at der var kommet et stigende antal gruppe 1-sikrede, herunder ukrainske fordrevne, og at udgifterne til konsultationer i forbindelse med medicinen Wegovy var så ekstraordinære, at de ikke skulle inkluderes i økonomirammen.

Herfra var forhandlingerne reelt et økonomisk spørgsmål. RLTN holdt fast på, at der skulle ske en eller anden form for modregning, mens PLO ikke ville acceptere nogen form for modregning. Da beløbet efter flere forhandlingsrunder nåede ned på 26 mio. kr., ville RLTN ikke give sig yderligere.

Ud fra en samlet vurdering af de risici, der er ved at overlade fortolkningen af overenskomsten og fastsættelsen af et modregningskrav til en opmand, der ikke har været en del af forhandlingerne, blev PLO’s bestyrelse enig om at acceptere et forlig.

Månedligt opsyn

PLO-bestyrelsen er af den klare opfattelse, at den økonomiske ramme for 2024 og alle efterfølgende år bør forhøjes, herunder også med den ekstra aktivitet, der følger af, at det, der tidligere var store bededag, fra og med i år er en normal arbejdsdag, hvor almen praksis holder åbent.

I efteråret var der kritik af PLO’s bestyrelse for ikke at have opdaget problemerne med økonomiloftet tids nok. I 2024 holder organisationen månedligt opsyn med udviklingen af økonomien i almen praksis. Det sker i erkendelse af, at der ikke alene er stor efterspørgsel i befolkningen efter almenmedicinske ydelser, men også at der sker en ikke aftalt opgaveudflytning fra sygehusene til almen praksis.

PLO’s sekretariat har opgjort aktiviteten i almen praksis i de to første måneder af 2024 og har på den baggrund udarbejdet en prognose for resten af året. Den viser, at det kan forventes, at aktiviteten i 2024 vil ligge 3,8% under rammen. Da prognosen kun baserer sig på aktiviteten i to måneder, er den fortsat meget usikker.

Efter repræsentantskabsmødet i november 2023 vejledte PLO de praktiserende læger om, hvordan de kunne begrænse aktiviteten resten af året. Den indsats takker Jørgen Skadborg for i PLO’rientering:

»Endelig vil jeg gerne kvittere for den store indsats, praktiserende læger har leveret, for at vi i fællesskab fik dæmpet aktiviteten og reduceret rammeoverskridelsen, samtidig med at vi passede vores patienter og overholdt vores overenskomstmæssige forpligtelser«.