Skip to main content

Fortsat uklart, hvor meget læger skal modregnes

De praktiserende læger har overskredet den økonomiske ramme for 2023 med 1,4%. PLO og RLTN har igangsat analyser af bl.a. effekten af Wegovy, og først når det arbejde er færdigt, vides det, om – eller hvor meget af – lægernes honorar bliver modregnet.

cover

Af Bodil Jessen, boj@dadl.dk

26. jan. 2024
3 min.

Opgørelsen for aktiviteten i almen praksis i 2023 har været ventet med spænding og nok også med noget nervøsitet i landets almene lægepraksisser.

I november måned stod økonomiloftet nemlig til at blive sprængt med 172 mio. kr. eller 1,8% på grund af et ekstraordinært travlt år. Det var trods flere forsøg ikke lykkedes PLO og regionerne at blive enige om at anvise fælles tiltag til at bremse aktiviteten, og i begyndelsen af november opfordrede PLO derfor de praktiserende læger til at afholde kursusdage, afvikle ferie mv. i årets sidste arbejdsdage. Dette under forudsætning af, at overenskomsten blev overholdt, og patienterne passet.

Torsdag aften blev spændingen udløst, da PLO-formand Jørgen Skadborg i en skrivelse til medlemmerne kunne fortælle, at det er lykkedes at begrænse aktiviteten så meget, at overskridelsen er begrænset til 135 mio. kr. eller 1,4%. Rammen kan overskrides med op til 0,6% uden konsekvenser, hvilket betyder, at den endelige overskridelse lander på 79 mio. kr.

»Jeg vil gerne kvittere for den store indsats, praktiserende læger over hele landet har leveret, for at vi er endt med en mindre rammeoverskridelse, end det oprindeligt så ud til«Jørgen Skadborg, formand for PLO

Jørgen Skadborg skriver:

»Jeg vil gerne kvittere for den store indsats, praktiserende læger over hele landet har leveret, for at vi er endt med en mindre rammeoverskridelse, end det oprindeligt så ud til. (…) Det endelige resultat afspejler dermed, at vi fællesskab har haft held med at dæmpe aktiviteten, samtidig med at vi har passet vores patienter og overholdt vores overenskomstmæssige forpligtelser. Dermed har almen praksis som sektor udvist stor ansvarlighed, og det håber og forventer jeg, at myndighederne vil anerkende i den dialog, vi kommer til at have om, hvad der nu skal ske«.

PLO og RLTN er fortsat uenige om, om aktivitet i regions- og udbudsklinikker skal indgå i rammen, og disse klinikkers aktivitet er ikke medtaget i overskridelsen på 79 mio. kr.

Løbende monitorering i 2024

Massiv efterspørgsel efter Wegovy, flere patienter, flere blodprøver samt en heftig epidemi af streptokokker har været nogle af årsagerne til de praktiserende lægers meraktivitet. I slutningen af 2023 aftalte PLO og RLTN at iværksætte analyser af, hvilken effekt Wegovys indtog har haft på aktiviteten og økonomien i almen praksis, ligesom analysen også vil omfatte effekten af flere gruppe 1-sikrede patienter, herunder fordrevne ukrainere.

Jørgen Skadborg skriver:

»Der kan formentlig ikke konkluderes på dette arbejde før tidligst til marts. Men vi er i løbende dialog med RLTN om analyser og konsekvenser, og vi er enige om, at en eventuel modregning ikke kan finde sted, før vores dialog er afsluttet. Det er naturligvis PLO’s klare udgangspunkt, at der bør ske en korrektion af den økonomiske ramme, så vi helt undgår en modregning«.

I forløbet har der været kritik af PLO’s bestyrelse for ikke at have opdaget problemerne med økonomiloftet tids nok. I 2024 vil aktiviteten og økonomien blive fulgt løbende, så tiltag til begrænset aktivitet kan iværksættes tidligere.

Jørgen Skadborg:

»Der er også en økonomiramme i 2024, og bestyrelsen vil måned for måned monitorere aktiviteten og løbende komme med vejledning om at tilpasse aktiviteten til rammen. Det vil efter alt at dømme være vigtigt, at vi allerede fra årets begyndelse er opmærksomme på at få deltaget i efteruddannelse, afholder ferie og får vores personale til at afspadsere eventuelt overarbejde«.