Skip to main content

SST: Sådan skal nyt kommunalt tilbud til børn i mistrivsel se ud

Børn, unge og deres familier skal uden henvisning have adgang til hurtig og gratis afklaring og behandling i tilfælde af mistrivselsafklaring – og tilbuddet skal være tilgængeligt i alle kommuner, lyder det i oplæg fra Sundhedsstyrelsen.

»Vi har en ambition om at skabe en gennemgribende forandring i den måde, vi hjælper børn og unge i psykisk mistrivsel på«, lyder det fra SST om de kommende kommunale tilbud. Foto: Colourbox

Af Jens Nielsen, jen@dadl.dk

29. nov. 2023
3 min.

Det skal være både lettere og hurtigere at få hjælp, hvis børn og unge mistrives, og muligheden skal være der i alle landets kommuner. Det er hovedmålene for de kommende kommunale tilbud til børn, unge og deres familier, og som skal sikre adgang til afklaring og behandling, når barnet eller den unge mistrives. Og de nye tilbud skal være oppe at køre i løbet af 2024.

I forlængelse af den seneste psykiatriaftale har Sundhedsstyrelsen (SST) nu fremlagt sit bud på rammerne for den nye kommunale indsats.

Det nye tilbud skal være gratis, og børn, unge og forældre skal selv kunne henvende sig uden henvisning. Behandlingen skal være helhedsorienteret og skal, hvor det er relevant, kobles til barnets/den unges hverdag ved for eksempel at inddrage skole/ungdomsuddannelse og familien. Det nye behandlingstilbud skal supplere den nuværende vifte af kommunale indsatser og indgå i en helhedsorienteret indsats for børn og unge, der mistrives psykisk, hedder det.

»Vi har en ambition om at skabe en gennemgribende forandring i den måde, vi hjælper børn og unge i psykisk mistrivsel på. Samtidig skal det nye tilbud også styrke det tværsektorielle og tværfaglige samarbejde. Flere kommuner har allerede prioriteret at tilbyde behandling, men der er ikke et ensartet tilbud i hele landet i dag. Derfor vil det nye tilbud være med til at mindske den sociale ulighed i sundhed, fordi de børn og unge, der har behov for et tilbud, får adgang til det, uanset hvor de bor i landet«, siger Agnethe Vale Nielsen, enhedschef i SST, i forbindelse med fremlæggelsen af rammerne for de nye tilbud.

Målgruppen er defineret som »børn og unge i alderen fra børnehaveklasse til og med 17 år, hvis mentale sundhed er påvirket så meget, at de ikke kan overkomme det samme som før. Den psykiske mistrivsel kan for eksempel komme til udtryk som bekymringer, tristhed, nedsat energi, ændret adfærd, fysisk utilpashed, dårlig søvn eller uro og koncentrationsbesvær«.

»Når et barn eller ung har symptomer på psykisk mistrivsel, skal man kunne kontakte det kommunale tilbud, der vil vurdere alvorligheden og lægge en plan. Tilbuddet skal indeholde dokumenteret behandling, der kan afhjælpe symptomerne og forbedre livskvaliteten. Det betyder også, at det for mange kan forebygge, at den psykiske mistrivsel forværres og for nogle udvikler sig til en egentlig psykisk lidelse«, siger Agnethe Vale Nielsen.

SST understreger, at tilbuddene skal være bygget op omkring de rigtige faglige kompetencer, »så familierne tidligt møder en psykolog med særlig viden om børn og unges udvikling. Afklaringen er fundamentet for at finde den rigtige behandling, som er tilpasset til den unges individuelle behov – eller for at guide barnet eller den unge videre til en anden indsats, hvis der er behov for det«, hedder det.

Lovforslaget, der udmønter det, skal behandles i starten af 2024, og der udestår også en endelig fordeling af økonomien mellem regioner og kommuner. Derfor kan der komme mindre justeringer af de faglige rammer.

Faktaboks

Principperne for det nye tilbud