Skip to main content

Ablation.dk – Klinisk Database: God effekt af ablation for atrieflimren

Ablation medfører forbedring i daglige aktiviteter, vurderer mere end 80% af patienterne med atrieflimren, som ikke blev re-ablateret. Det er derfor bekymrende, at antal ablationer for atrieflimren pr. 100.000 indbyggere varierer mellem regionerne.

Figur 1: Antal ablationer for atrieflimren pr. 100.000 indbyggere over 50 år (opgjort på bopæl), 2018-2022
Figur 1: Antal ablationer for atrieflimren pr. 100.000 indbyggere over 50 år (opgjort på bopæl), 2018-2022

Arne Johannessen, Margit Brinck, Uffe Jakob Ortved Gang, Peter Karl Jacobsen, Steen Buus Kristiansen, Jacob Pontoppidan, Sam Riahi, Niels C.F. Sandgaard, Jens Brock Johansen, Philip Nielsen, Anette Weis og Inge Øster. Interessekonflikter: Drift af indberetningsplatformen Ablation.dk er privatfinansieret gennem bidrag fra Johnson & Johnson, Medtronic og Abbot. Firmaerne har ingen indflydelse på drift og afrapportering fra den kliniske kvalitetsdatabase.

18. sep. 2023
2 min.

Resultat fra årsrapporten, 1. januar – 31. december 2022.
Ablation.dk – Klinisk Database fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).

Ablation af kardielle arytmier er i vækst. I 2022 blev der i alt foretaget 5.587 ablationer i Danmark, hvilket svarer til en stigning på knap 15% ift. 2021. Særligt inden for ablation af atrieflimren er aktiviteten øget. Det skyldes en stigende incidens og prævalens af atrieflimren og en større efterspørgsel. Procedurerne er blevet mere skånsomme, og effekten af behandlingen er god. Årsrapporten 2022 kan dokumentere, at antallet af re-ablationer er få, flertallet ophører med den medicinske antiarytmiske behandling, og den patientrapporterede symptomscore et år efter ablationen er bedret ift. før ablationen. Mere end 80% af patienterne, som ikke bliver re-ablateret, angiver et år efter ablationen en forbedring i deres normale daglige aktiviteter.

I alt blev 7,1% af patienterne, der blev førstegangsablateret grundet paroxystisk atrieflimren, re-ablateret på grund af recidiv af atrieflimren inden for et år. For persisterende atrieflimren var andelen 8,8%. Andelene er dermed langt under den recidivrate, som estimeres til 20-40% ifølge litteraturen. De meget lave et års re-ablationsrater kan delvis være betinget af, at der har været perioder med lange ventetider for ablation, hvorfor patienter med recidiv af atrieflimren ikke kunne ablateres inden for et år.

På tværs af regionerne ses stor variation i antal ablationer for atrieflimren pr. 100.000 indbyggere over 50 år (opgjort på patientens bopæl) i perioden 2018-2022 (figur 1). Mulige forklaringer kan være forskelle i sygdomsudbredning, diagnosticering, henvisning og behandling inden for rimelig afstand. Styregruppen finder variationen bekymrende og vil arbejde på, at alle patienter med kardielle arytmier med behov for ablation får lige behandlingstilbud.

Figur 1: Antal ablationer for atrieflimren pr. 100.000 indbyggere over 50 år (opgjort på bopæl), 2018-2022

Der pågår en proces med revision og videreudvikling af databasens indikatorsæt. Indtil det bliver muligt at indsamle data direkte fra patienterne (PRO), vil der blive udarbejdet en proxy for recidiv efter ablation i form af atrieflimren-relaterede indlæggelser et år efter ablation. Ydermere vil der fremadrettet tilføjes indikatorer, der har udgangspunkt i ventrikulær takykardi (VT), da der ses øget forekomst, og der bør være ensartet og høj kvalitet i behandlingstilbud og forløb med VT-ablationer.

Årsrapporten har været i kommentering hos alle regioner.