Content area

|
|

Acetazolamid oven i loopdiuretikum ved akut forværring af kronisk hjertesvigt

Tillæg af acetazolamid som supplement til loopdiuretikum førte til mere effektiv afvanding og kortere indlæggelse ved akut hjerteinsufficiens.
Illustration: Colourbox
Forfatter(e)

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

Ved akut hjertesvigt er der ofte tegn på overhydrering, og intravenøst givet loopdiuretikum er førstevalg i behandlingen. Nyt dobbeltblindet studie undersøger, om tillæg af acetazolamid givet intravenøst oven i standardbehandling med loopdiuretikum fører til hurtigere afvanding. I alt 519 akutte patienter med kliniske tegn på hjertesvigt og overhydrering blev randomiseret til enten loopdiuretikum + acetazolamid (500 mg daglig) eller loopdiuretikum + placebo. Forfatterne rapporterer, at klinisk tilfredsstillende afvanding efter tre dages behandling blev observeret blandt 42% af patienterne i acetazolamidarmen mod 31% i placeboarmen (p < 0,001).

Professor, overlæge Hans Eiskjær, Aarhus Universitetshospital, kommenterer: »Persisterende overhydrering ved udskrivelse for akut hjerteinsufficiens er associeret til dårligere prognose. Derfor har fokus været på sekventiel blokade af andre dele af nefronet end Henles slynge. Acetazolamid hæmmer reabsorptionen af natrium i proksimale tubuli. Kombinationen med acetazolamid og loopdiuretikum var mere effektiv og reducerede indlæggelsesvarigheden med et døgn. Der var ingen forskel i bivirkninger som nyrefunktionspåvirkning, hypokaliæmi og hypotension. Studiet var relativt stort, veldesignet og inkluderede en lidt ældre klinisk relevant population med ejektionsfraktion over hele spektret. De fleste havde hypertension og atrieflimren. Studiets eksterne validitet mindskes ved, at kun belgiske centre deltog. Et kritikpunkt er, at patienterne ikke var i behandling med SGLT2-hæmmere. En behandling, som har veldokumenteret prognostisk effekt over hele spektret af hjerteinsufficiens. SGLT2-hæmmere har en diuretisk effekt via påvirkning af de proksimale tubuli. Hvorvidt acetazolamid har en gunstig virkning ved igangværende behandling med SGLT2-hæmmere er uvist. Sammenligning med andre kombinationsbehandlinger inkluderende thiazider eller metolazon mangler også. Imidlertid viser studiet, at klinisk anvendelse af acetazolamid er en mulighed ved insufficient diuretisk respons hos patienter indlagt med akut hjerteinsufficiens. Yderligere undersøgelser er påkrævet for at fastslå acetazolamids endelige placering i behandlingen af akut hjerteinsufficiens«.

Mullens W, Dauw J, Martens P et al. Acetazolamide in acute decompensated heart failure with volume overload. N Engl J Med 2022;387(13):1185-1195.

INTERESSEKONFLIKTER: HE har inden for de sidste fem år modtaget honorarer for undervisning for Orion Pharma, Novartis og AstraZeneca.

Blad nummer: 

Right side