Skip to main content

Alkohol og muligheden for at blive gravid

Et dansk prospektivt studie har fulgt 6.120 kvinder og har vurderet deres evne til at blive gravid afhængigt af alkoholindtag.

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Redigeret af Per Lav Madsen, lav.madsen@gmail.com

20. sep. 2016
2 min.

Et dansk prospektivt studie har fulgt 6.120 kvinder og har vurderet deres evne til at blive gravid afhængigt af alkoholindtag.

Alkoholindtag på mere end en genstand om dagen under graviditet er associeret med lav fødselsvægt, præterm fødsel og i værste fald føtalt alkoholsyndrom. Det er mindre kendt, hvordan alkohol indvirker på muligheden for at blive gravid. Som udgangspunkt anbefales ikke alkoholindtag ved graviditetsønske og tidlig graviditet, men i lyset af, at mange par prøver længe at blive gravide, og alkoholindtag i disse grupper ikke nødvendigvis er negligeabelt, er det interessant at supplere viden med et estimat af, i hvilken grad kvindens alkoholindtag påvirker muligheden for at blive gravid. Mikkelsen et al fulgte 6.120 danske kvinder (21-45 år), alle i et stabilt forhold, der forsøgte at blive gravide. Ingen af kvinderne fik fertilitetsbehandling. Alkoholindtag var selvrapporteret med et medianalkoholindtag på to genstande om ugen (interkvartilspændvidde: 0-3,5 genstande). I alt 4.210 kvinder (69%) blev gravide i opfølgningsperioden. I forhold til intet alkoholindtag (1.848 kvinder) var de justerede graviditetsratioer for indtag af 1-3, 4-7, 8-13 og > 14 genstande om ugen hhv. 0,97 (95% konfidensinterval: 0,91-1,03), 1,01 (0,93-1,10), 1,01 (0,87-1,16) og 0,82 (0,60-1,12). Data var ikke forskellige for ”al alkohol” vs. isoleret indtag af vin og skelnede ikke mellem ”binge drinking” og ”regelmæssigt indtag”. Forfatterne erindrer om, at alkoholindtag i tidlig graviditet skal betragtes som skadeligt for fosteret, men konkluderer samtidig, at alkoholindtag svarende til < 14 genstande om ugen ikke ser ud til at have nævneværdig negativ effekt på muligheden for at blive gravid. Afdelingslæge Tine Nørregaard Olesen, Fertilitetklinikken Dronninglund, Aalborg Universitetshospital, og professor Jakob Ingerslev, Klinisk Institut, Aarhus Universitetshospital, kommenterer i fællesskab: Resultaterne af dette meget store danske prospektive kohortestudie kunne forlede til at negligere en betydning af alkoholindtagelse, når graviditet planlægges. Selv om alkohol i doser < 14 genstande/uge tilsyneladende ikke har betydning for ventetid til graviditet, må man dog medgive forfatterne, at alkohol i den meget tidlige graviditet kan skade fosteret. Alene af den årsag bør graviditetsplanlæggere fortsat minimere eller afstå fra indtagelse af alkohol i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen

Mikkelsen EM, Riis AH, Wise LA et al. Alcohol consumption and fecundability: prospective Danish cohort study. BMJ 2016;354;i4262.