Skip to main content

Antitrombotisk behandling til atrieflimren som led i reumatisk klapsygdom

K-vitaminantagonist var mere effektiv end rivaroxaban til at forebygge trombotiske komplikationer og død hos patienter med atrieflimren ved reumatisk klapsygdom.
Illustration: Colourbox
Illustration: Colourbox

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk.

6. okt. 2022
2 min.

Direkte orale antikoagulantia (DOAK) er i dag i de fleste tilfælde førstevalgsbehandling frem for K-vitaminantagonist (VKA) (warfarin) som apopleksiprofylakse ved atrieflimren (AFLI). Dette skyldes bedre effektivitet og sikkerhed ved DOAK sammenlignet med warfarin i de store randomiserede fase 3-studier. I disse studier var patienter med mere end let mitralstenose dog eksluderet, hvorfor DOAK anses for kontraindiceret ved betydende mitralstenose. Et nyt studie (INVICTUS) undersøger effekten af Xa-inhibitoren rivaroxaban over for VKA med henblik på at forebygge stroke, systemiske embolier, myokardieinfarkt og død blandt patienter med valvulær atrieflimren som følge af reumatisk hjertesygdom. Blandt de ca. 4.500 patienter, som blev inkluderet i det randomiserede studie, havde 85% mitralstenose. Forfatterne rapporterer, at VKA var rivaroxaban overlegen med henblik på at forebygge død og især iskæmisk apopleksi i løbet af den ca. treårige opfølgningsperiode. Der var ingen forskel imellem de to behandlinger med hensyn til risikoen for alvorlig blødning, som var studiets vigtigste sikkerhedsendepunkt.

Overlæge Thomas Kümler, Hjertemedicinsk Afdeling, Herlev-Gentofte Hospital, kommenterer: »I den industrialiserede verden skyldes AFLI hyppigst iskæmisk hjertesygdom, hypertension og høj alder. I lav-middel indkomst-lande skyldes AFLI dog hyppigst reumatisk hjertesygdom, som – på trods af immigration og rejseaktivitet – ses ret sjældent i Danmark. INVICTUS-studiet blev gennemført i Afrika, Asien og Latinamerika, og de inkluderede patienter var i gennemsnit ca. 50 år, og knap 75% var kvinder, hvilket adskiller sig meget fra den vesteuropæiske patientpopulation med AFLI. Frekvensen af apopleksi var lavere og dødeligheden højere end forventet. Medianoverlevelsen var ikke mere end ca. 1.600 dage i VKA-gruppen. Forskellen i dødeligheden kunne ikke fuldt ud forklares ved forskelle i apopleksi, og der var ikke forskel i blødningskomplikationer. INVICTUS-studiet er det første, store, randomiserede studie med fokus på apopleksiprofylakse hos patienter med reumatisk hjertesygdom. Studiet støtter de gældende retningslinjer, som anbefaler behandling med warfarin hos patienter med atrieflimren og mitralstenose«.

Connolly SJ, Karthikeyan G, Ntsekhe M et al. Rivaroxaban in rheumatic heart disease-associated atrial fibrillation. N Engl J Med (online 28. aug 2022).

INTERESSEKONFLIKTER: ingen