Skip to main content

Anvendte graft-typer og revisionsrisiko ved forreste korsbåndsskade

Redigeret af Siri Vinther, sirivinther@dadlnet.dk

23. jan. 2015
2 min.

Der kan anvendes forskellige materialer og metoder, når en skade på knæets forreste korsbånd (ACL) kræver kirurgisk rekonstruktion. I Skandinavien bruges hyppigst autografts, enten patientens patellasene (PS) eller senerne fra de mediale hasemuskler (HS). Med udgangspunkt i tre skandinaviske registre, herunder Dansk Korsbånds Register, var formålet med dette studie at undersøge anvendelseshyppighed samt revisionsrisiko for forskellige typer af ACL-grafts.

I 2004-2011 blev der udført i alt 45.998 primære ACL-rekonstruktioner, heraf 14,6% med PS-graft og 84,1% med HS-graft. Igennem perioden sås en markant stigning i brugen af HS-grafts og et tilsvarende fald i brugen af PS-grafts. Hvad angik risikoen for revision, var denne signifikant lavere for PS-gruppen sammenlignet med HS-gruppen (156 vs. 1.042; hazard ratio = 0,63; 95% konfidens-interval: 0,53-0,74). Der var ingen sammenhæng med køn, alder eller evt. samtidig bruskskade, men man fandt en øget revisionsrisiko for personer, hvor den oprindelige traumemekanisme involverede en pivoterende bevægelse. To tredjedele af alle oprindelige skader var i øvrigt sket under fodbold, håndbold eller alpinski, hvor netop denne bevægelse er hyppig. I konklusionen angiver forfatterne, at man på baggrund af den forhøjede revisionsrisiko for HS-grafts bør overveje det hensigtsmæssige i, at denne graft-type i stigende omfang anvendes.

Professor, overlæge Michael R. Krogsgaard, Ortopædkirurgisk Afdeling, Bispebjerg Hospital, kommenterer: ”Opgørelsen understreger, at nye trends i operationsteknikker ikke nødvendigvis er forbedringer, og at de bør undersøges i randomiserede studier. Det er dog let at overfortolke registerstudier, fordi der er mange bias, som er svære at vurdere betydningen af – i det aktuelle studie f.eks. brug af forskellig operationsteknik eller forskellig måde at fiksere det nye korsbånd for de to graft-typer. Derfor er det ikke dækkende at konkludere, at der er øget risiko for revision som følge af anvendelse af hasesene-graft. Den øgede risiko kan meget vel have andre årsager”.

Gifstad T, Foss OA, Engebretsen L et al. Lower risk of revision with patellar tendon autografts compared with hamstring autografts: a registry study based on 45,998 primary ACL reconstructions in Scandinavia. Am J Sports Med 2014;42:2319-28.

Interessekonflikter: ingen.