Skip to main content

Årsagsspecifik dødelighed og risikofaktorer for selvmord blandt patienter indlagt i perioden fra 1973 til 1993 på grund af en affektiv lidelse

Eyd Hansen Høyer: Eyd Hansen Høyer

2. nov. 2005
2 min.

Denne ph.d.-afhandling er udført ved Center for registerforskning, Aarhus Universitet, og afdeling for psykiatrisk demografi, Institut for Psykiatrisk Grundforskning, Psykiatrisk Hospital i Århus.

Formålet var, at: 1) undersøge den årsagsspecifikke dødelighed i den generelle befolkning i Danmark og i forskellige grupper med affektive lidelser, 2) undersøge ændringer i dødeligheden i perioden 1973 til 1993 og 3) identificere risikofaktorer for selvmord associeret med socioøkonomiske faktorer med opvækstvilkår og med begivenheder såsom død af et nært familiemedlem, sygdom, skilsmisse, tab af arbejde mv. Vi ønskede ligeledes at undersøge risikofaktorer knyttet til sygdomsforløb og behandling.

Afhandlingen består dels af to registerbaserede kohorteundersøgelser, dels af en blindet case-kontrol-undersøgelse baseret på data fra journaler.

Resultaterne viste, at patienter, der har været indlagt på grund af en affektiv lidelse, har en højere dødelighed end baggrundsbefolkningen, særligt på grund af selvmord. Dødeligheden var højest i det første år efter den første indlæggelse på grund af affektiv lidelse. Risikoen for selvmord var specielt høj umiddelbart efter indlæggelse og udskrivelse og er i denne fase i højere grad knyttet til den affektive sygdom end til socioøkonomiske forhold.

Terapeutiske perspektiver kunne inkludere en systematisk risikovurdering af selvmord i perioder med høj selvmordsrisiko og en systematisk vurdering af behandlingsresponsen. Det er desuden vigtigt at være opmærksom på, at patienter, der ikke er i klar bedring, har en øget risiko for selvmord.

Forf.s adresse: Grumstolsvej 27, 8270 Højbjerg.

E-mail: ehh@ncrr.au.dk

Forsvaret finder sted den 22. april 2002, kl. 13.00, Auditoriet, Psykiatrisk Hospital i Århus, Skovagervej 2, 8240 Risskov.

Bedømmere: Per Vestergård, Merete Nordentoft, Louis Appleby, England.

Vejledere: Preben Bo Mortensen og Rasmus W. Licht.