Skip to main content

Assessment and statistics of surgically induced astigmatism

Læge Finn Kristian Næser: Forf.s adresse: Øjenklinikken, Regionshospitalet Randers, DK-8900 Randers. E-mail: krn@rc.aaa.dk Forsvaret fandt sted fredag den 2. maj 2008. Opponenter: Carsten Edmund og Carsten Wiuf.

5. maj 2008
2 min.

Doktordisputatsen udgår fra Øjenklinikken, Regionshospitalet Randers, og øjenafdelingerne på Århus Sygehus samt Aalborg Hospital.

Disputatsens formål var at udvikle metoder til bedømmelse af kirurgisk induceret astigmatisme (bygningsfejl) i enkelt-øjne og i grupper af øjne. Disputatsens bygger på 12 artikler, offentliggjort over en periode på 16 år. Arbejderne er udført sideløbende med fuldtidsansættelser som overlæge på øjenafdelingerne på ovennævnte hospitaler.

I disse publikationer blev den ældre og den nuværende litteratur gennemgået. En ny metode (polærværdimetoden) til analyse af kirurgisk induceret astigmatisme blev udviklet. Multivariat statistisk analyse af refraktive data blev beskrevet. Metoderne blev valideret gennem en række kliniske undersøgelser. Endelig blev beskrivelsen af en cylinders overflade gennem henholdsvis polærværdimetoden og differentialgeometri sammenlignet.

Disputatsens væsentligste resultater var: Refraktive data i det traditionelle format som sfære, cylinderstørrelse og cylinderakse karakteriserer et enkelt øje eller datasæt, men disse indbyrdes uforenelige enheder kan ikke anvendes til matematiske beregninger eller statistisk analyse. Ved polærværdimetoden konverteres en nettoastigmatisme til ortonormale komponenter i dioptrisk rum. En polærværdi er forskellen i meridional brydningskraft mellem to ortogonale meridianer. Ethvert par af polærværdier, adskilt af en buelængde på 45 grader, karakteriserer en nettocylinder fuldstændigt. Disse to polærværdier i enheder af dioptrier repræsenterer kurvaturen langs og torsionen (vridningskraften) ud af den kirurgiske meridian. Den sfæriske komponent beskrives ved den sfærisk ækvivalente brydningskraft. Med disse komponenter kan enhver beregning og statistisk analyse udføres på vanlig vis.

Refraktive data er multivariate. Multivariat statistisk analyse viste sig som en effektiv metode til analyse af astigmatisme i en række sæt af refraktive data. Polærværdisystemet og formel differential geometri beskriver en cylinders overflade gennem identiske koncepter og matematiske funktioner.

Andre nyere metoder, såsom Longs power matrix, Holladays og Alpins systemer, Zernike-bølgefrontsanalyse samt Fourier-analyse, er på simpel vis forbundet til polærværdisystemet. Alle disse metoder konverterer det traditionelle refraktive format til komponenter i dioptrisk rum.

Disputatsen angiver således gennem polærværdisystemet en fuldt udviklet metode til beskrivelse af kirurgisk induceret analyse af både enkeltstående og aggregerede data. Med denne metode er det muligt for den enkelte behandler at analysere tidligere refraktioner og på baggrund heraf reducere eller eliminere den postoperative astigmatisme ved fremtidige indgreb.