Skip to main content

Bækkenbundstræning til forebyggelse mod pelvic organ prolapse

Randomiseret kontrolleret studie viser, at bækkenbundstræning hos kvinder med prolapsgener kan resultere i en ikkeklinisk signifikant bedring af prolapsrelaterede symptomer.

Redigeret af Ismail Gögenur, ig@dadlnet.dk

9. mar. 2017
2 min.

I en nyligt publiceret britisk/newzealandsk randomiseret undersøgelse inviterede man kvinder fra et longitudinelt studie af bækkenbundsfunktion efter fødsel til at deltage i et randomiseret studie af en-til-en-bækkenbundstræning (BBT) med fysioterapeut + pilatesbaseret BBT + DVD-baseret hjemmetræning versus prolapslivsrådgivning pr. pjece. Kvinderne havde alle > grad 1-pelvic organ prolapse (POP), men kun 1 (< 1%) kvinde havde grad 3-POP, og kun 12 (3%) havde grad 2-POP til under hymen. Ingen af kvinderne havde henvendt sig til læge mhp. behandling af prolapsen. Efter to år med ovenstående program fandt man signifikant, men ikkeklinisk betydende forskel mht. prolapssymptomscore i et valideret spørgeskema (POP-SS). Score for POP-SS var hhv. 3,2 (± SD 3,4) i interventionsgruppen og 4,2 (± SD 4,4) i kontrolgruppen. Maks.-score i POP-SS er 28. Den klinisk betydende forskel i score, som forskergruppen havde defineret på forhånd, var 1,5. Der var ikke forskel i bother score mellem grupperne. Det omtalte studie viser, at man med små POP kan holde symptomerne stationære i to år ved maksimal træning af bækkenbunden. Langtidsopfølgning af interventionen er ikke kendt. Forskergruppen konkluderer, at studiet er vigtigt for kvinder og sundhedspersonale mht. planlægning af præventive strategier mod POP.

Overlæge Helga Gimbel, Nykøbing F. Sygehus, vurderer: »I Danmark opereres ca. 4.000 kvinder årligt med POP. Hvis disse kunne forebygges, ville man løse et problem. Et Cochranereview har vist, at resultater af studier af BBT for POP-symptomer er divergerende. I et dansk randomiseret kontrolleret studie findes ingen forskel på symptomscore hos kvinder med POP behandlet med hhv. BBT og struktureret livsstilsrådgivning. BBT er kostbar og tidsrøvende, og langtidseffekten kendes ikke. Det er tvivlsomt, om det er cost-effective og ønskeligt fra patientside at indføre en sådan præventiv foranstaltning«.

Hagen S, et al. Pelvic floor muscle training for secondary prevention of pelvic organ prolapse (PREVPROL): a multicentre randomised controlled trial. Lancet 2017;389:393-402.

Interessekonflikter: ingen.