Skip to main content

Bedre glukoseregulering hos patienter med type 1-diabetes

Flash-glukosemåling, dvs. intermitterende skannet glukosemåling, med alarmfunktioner hos patienter med type 1-diabetes synes særligt relevant hos dysregulerede patienter. Et ny studie har efterprøvet den tanke.
Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Redigeret af Jens Peter Gøtze, jpg@dadlnet.dk

22. nov. 2022
2 min.

Om end flash-glukosemåling af glukosekoncentrationen og brug af elektroniske alarmer synes intuitivt godt, er princippet ikke dokumenteret hos patienter med type 1-diabetes. Et nyt studie viser, at det nedsætter HBA1c hos dysregulerede patienter.

Professor, overlæge, dr.med. Klavs Würgler Hansen, Regionshospitalet Silkeborg, kommenterer: »Som alternativ til fingerprikmetoden kan glukosemåling finde sted ved automatisk registrering af vævsglukose hvert femte minut (real time) uden aktiv indsats fra personen eller ved intermitterende skanning af glukosesensoren på overarmen (også kaldet flash-glukosemåling). Sidstnævnte metode giver oplysning om aktuelle glukosekoncentration og værdier for hvert 15. minut de foregående otte timer. Begge fremgangsmåder tillader nu alarm ved individuelt fastsatte lav- og høj-glukosegrænser. Et nyt velgennemført studium viser, at flash-glukosemåling med alarmer over 24 uger medfører en statistisk signifikant reduktion af HbA1c med 0,5 procentpoint (5 mmol/mol) i forhold til en kontrolgruppe, der kun brugte fingerprik (1). Projektdeltagerne scannede sig selv ca. 12 gange per døgn. Et væsentligt fund er også en næsten halvering af den tid, glukoseværdien er for lav (dvs. < 3,9 mmol/l). På flere skalaer var der også øget patienttilfredshed. Inklusionskriterier var bl.a. HbA1c > 7,5 % (58 mmol/mol) men < 11% (97 mmol/mol). Undersøgelsen understreger det problematiske i de varierende danske kriterier for sensortildeling til voksne, der veksler mellem 53 og 70 mmol/mol afhængig af regionsbopæl. Den samme teknologi har selv uden alarmer været ledsaget af faldende indlæggelser for akutte diabetesrelaterede tilstande både i Frankrig og USA. Desuden illustreres, at den teknologiske udvikling er så hurtig, at velgennemførte og dermed tidskrævende undersøgelser publiceres på et tidspunkt, hvor producenterne allerede har lanceret nye ,smartere’ versioner. Det er efterhånden vanskeligt at finde en gruppe af insulinbehandlede personer med diabetes, der ikke har glæde af en eller anden form for kontinuerlig glukosemåling«.

Leelarathna L, Evans ML, Neupane S, et al. Intermittently scanned continuous glucose monitoring for type 1 diabetes. New Engl. J Med 2022;387(16):1477-1487.

INTERESSEKONFLIKTER: KWH har modtaget honorar som advisory bord medlem for Abbott Laboratories A/S, Danmark