Skip to main content

Behandling af ikkemetastaserende kastrationsresistent prostatacancer

Enzalutamid oven i hormonbehandling forlænger signifikant den metastasefri overlevelse.

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

7. aug. 2018
2 min.

Prostatakræft er den hyppigste kræftform og den næsthyppigste dødsårsag blandt danske mænd. Medianoverlevelsen ved metastaserende sygdom er ca. tre år. Et nyt randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret studie undersøger virkningen af enzalutamid, som virker ved at blokere effekten af testosteron, på patienter med såkaldt ikkemetastaseret kastrationsresistent prostatacancer (nmCRPC) – dvs. patienter, som efter kastrationsbehandling ikke har påviste metastaser, men har stigende niveau af prostataspecifikt antigen (PSA) i blodet. Det primære endepunkt var metastasefri overlevelse. Studiet inkluderede ca. 1.400 patienter og viste, at den metastasefri medianoverlevelse var 37 måneder i enzalutamidgruppen sammenlignet med 15 måneder i gruppen, der alene fik hormonbehandling. Behandlingen forlængede også tiden til kemoterapi med ca. 22 måneder.

Overlæge Peter Meidahl Petersen, Onkologisk Klinik, Rigshospitalet, kommenterer: »Resultaterne i dette nye studie (PROSPER) taler for sig selv! Eller gør de? Det primære endepunkt er metastasefri overlevelse defineret som tid til radiografisk progression eller død. At undgå død er selvfølgelig et relevant endepunkt, men tid til radiologisk progression er kun interessant, hvis det afspejler noget relevant for patienten herunder død, symptomgivende sygdom, livskvalitet eller at undgå mere indgribende behandling. Der er endnu ikke betydende forskelle i disse parametre, men data taler for, at man ved længere observation sandsynligvis vil kunne se sådanne forskelle. I studiet så man toksicitet som træthed, hypertension, mental funktionsnedsættelse i en grad, som også har betydning for, hvad der er den optimale behandling. Dette er det andet af nu to velgennemførte, randomiserede, blindede studier af virkningen af andengenerations antiandrogen (AA) ved nmCRPC med meget hurtig stigning i PSA. Begge studier med dansk bidrag. De to studier (PROSPER og SPARTAN) ligner meget hinanden i design og udførelse, og resultaterne er meget ens. Men selvom det primære endepunkt i begge studier falder meget tydeligt ud til fordel for tidlig andengenerations AA, er det mindre klart lige nu, om behandlingen bør indføres som standard«.

Hussain M, Fizazi K, Saad F et al. Enzalutamid in men with nonmetastatic, castration-resistent prostate cancer. N Engl J Med 2018;378:2465-74.

Interessekonflikter: PMP har deltaget i advisory board for Bayer A/S og deltaget i kongresser betalt af Bayer A/S.