Skip to main content

Behandling af pilonidalcyster med neodynium-yttriumaluminiumgranat-laser

Reservelæge Christine S. Lindholt, forskningsoverlæge Jes S. Lindholt & praktiserende speciallæge Jan Lindholt Kirurgisk Klinik Århus og Regionshospitalet Viborg, Forskningssektionen

20. jun. 2008
4 min.

En 23-årig kvinde havde gennem længere tid haft intermitterende smerter, sekretion og en rød øm hævelse i en pilonidalcyste. Den blev lokalt laserbehandlet med neodynium-yttriumaluminiumgranat-laserstråler med 1.064 nanometers bølgelængde. Symptomerne og alle seks sinusåbninger forsvandt, og hun var fortsat recidivfri efter ni måneders opfølgning. Mekanismen formodes at være, at laserbølgelængden bevirker, at bølgerne trænger længere ind gennem huden end andre lasere, hvorved indholdet i piloni-dalcysterne opfanger energien og destrueres.

Operativ behandling af pilonidalcyster er behæftet med en stor komplikationshyppighed. Således blev et komplikationsfrit forløb hos blot 49% betragtet som en succes ved præsen-tationen af en ny operativ procedure [1].

Nedenfor beskrives præliminære erfaringer med en ny laserbaseret metode til behandling af ikkeabsceserende pilonidalcyster som et alternativ eller supplement til den mere almindelige kirurgiske excision.

Sygehistorie

En 23-årig kvinde blev henvist til behandling for en pilonidalcyste. Hun havde gennem længere tid haft intermitterende smerter, sekretion og en rød øm hævelse i og ved crena ani. Ved den objektive undersøgelse blev der fundet seks sinusåbninger i crena ani, men ingen tegn på inflammation og infektion (Figur 1 ).

Patienten blev lokalt laserbehandlet i tre seancer med en måneds mellemrum med neodynium-yttriumaluminiumgranat (Nd-YAG)-laserstråler med 1.064 nanometers (nm) bølgelængde. Fluens 40 J/cm2 med to pulsationer af 3,0 millisekunders (ms) varighed, 20 ms forsinkelse og 15 mm cirkulært håndtag. Crena ani og sinusåbningerne blev bestrålet med højst en tredjedel overlap og i to parallelle rækker på begge sider heraf, således at det anslåede udbredelsesområde for pilonidalcysten blev bestrålet.

Efter en initial opblussen af ømheden og rødmen aftog alle lokalsymptomer efter den første uge. Efter de tre behandlinger var patienten symptomfri og følte sig subjektivt helbredt. Hun var fortsat symptomfri ni måneder efter første behandling, og sinusåbningerne var forsvundet.

Diskussion

Vi beskriver her en behandlingsteknik, der er meget skånsom sammenlignet med konventionel kirurgi og giver et umiddelbart tilfredsstillende resultat. Ved litteratursøgning i PubMed fandt vi 29 artikler, hvor laserbehandling indgår som en del af behandlingen, oftest i form af epilering og ved sammenligning af laserexcision med traditionelle procedurer som kirurgisk excision med kniv eller diatermi mod laserexcision. I blot to retrospektive studier synes man at have undersøgt en mulig kurativ behandling ved laserbestråling alene uden at gennembryde hudens integritet [2, 3]. I de to arbejder er der imidlertid anvendt lasere og intense pulsed light med bølgelængder, der kun muliggør få millimeters penetration gennem huden. Det er derved effekten af epileringen, der er undersøgt, og alle patienter fik også recidiv, men senere end forventet.

Den her anvendte Nd-YAG-laser har en bølgelængde på 1.064 nm, hvilket betyder, at laserbølgerne penetrerer dybere gennem huden end de fleste andre lasertyper, før energien absorberes i melanin og oxyhæmoglobin. En pilonidalcyste indeholder som regel hår og en øget mængde blodkar som følge af inflammation, hvilket teoretisk giver nogle angrebs-muligheder, som vi med laservalg og laserindstillinger har søgt at udnytte for at få pilonidalcystens dybe gangsystemer destrueret og ikke huden, hvor melanin og oxyhæmoglobin er konkurrerende kromoforer.

Baseret på her omtalte sygehistorie og andre lignende tilfælde er det påfaldende, så hurtigt patienterne opnår subjektiv lettelse. Selv patienter, der har komplicerede lidelser, 3-4 kirurgiske indgreb bag sig og recidivering med ledsagende ømhed og secernering, føler en markant subjektiv lettelse allerede inden for den første uge efter laserbehandlingen.

Andre faktorer end epileringen må derfor have betydning. Hårreduktionen er også kun beskeden ved denne laserindstilling. Hvor længe patienterne kan holdes recidivfrie eller betragtes som raske, må større og længerevarende kohortestudier i fremtiden vise. Studier, der også skal afklare behovet for randomiserede undersøgelser.


Jes S. Lindholt, Forskningssektionen, Regionshospitalet Viborg, DK-8800 Viborg. E-mail: jes.s.lindholt@sygehusviborg.dk

Antaget: 31. oktober 2007

Interessekonflikter: Ingen

Summary

Summary Treatment of pilonidal cyst with Nd-YAG laser Ugeskr Læger 2008;170(26):2321-2322 A 23-year old woman with a nonsupporative pilonidal cyst was successfully treated causally with Nd-YAG laser, and without any recidivate after 9 months follow up. The mechanism is presumed to be that YAG-laser has a wave-length of 1064 nm. Consequently, the wave penetration through the skin is deeper than most other lasers before the energy is absorbed in melanin and oxyhaemoglobin, so the contents of the cyst can be reached and destroyed. The treatment could be a very attractive alternative to open surgery.

Referencer

  1. Bertelsen CA, Jørgensen LN. Bascoms operation for pilonidalcyste. Ugeskr Læger 2008;170:2313-7.
  2. Sadick NS, Yee-Levin J. Laser and light treatments for pilonidal cysts. Cutis 2006;78:125-8.
  3. Landa N, Aller O, Landa-Gundin N et al. Successful treatment of recurrent pil-onidal sinus with laser epilation. Dermatol Surg 2005;31:726-8.