Skip to main content

Behandling af tyndtarmsblødning med thalidomid

Blødning fra tyndtarmen udgør 5-10% af alle blødninger fra tarmkanalen. Et nyt studie har set på effekt af behandling med thalidomid ved angiodysplasi i tyndtarmen

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Redigeret af Jens Peter Gøtze, jpg@dadlnet.dk

30. jan. 2024
2 min.

Tyndtarmsblødning udgør en klinisk udfordring. Tyndtarmsangiodysplasi er en kendt årsag til gentagne blødningsepisoder. Et nyt klinisk studie har derfor undersøgt effekten af behandling med lægemidlet thalidomid ved netop tyndtarmsangiodysplasi og gentagen blødning. 

Overlæge Troels Havelund, Forskningsenhed for Medicinsk Gastroenterologi, Odense Universitetshospital, kommenterer:» I studiet blev 150 patienter med dokumenterede angiodysplasier i tyndtarmen og mindst fire blødningsepisoder i et forudgående observationsår randomiseret til behandling med thalidomid 50 mg, 100 mg eller placebo i 120 dage. Det primære effektmål var mindst 50% reduktion af antal blødninger i året efter afsluttet behandling. Det blev opnået hos hhv. 69%, 51% og 16% i de tre grupper svarende til relativ risiko-reduktioner på 4,29 (95% KI: 2,21-8,31) og 3,19 (95% KI: 1,60-6,37) for hhv. 100 mg og 50 mg thalidomid. Effekten var klinisk betydende med klare reduktioner af transfusionsbehov og indlæggelser efter aktiv behandling. I tiden efter det første observationsår var tendensen tilbagekomst af blødninger. Der var en høj og dosisrelateret forekomst af reversible bivirkninger. Studiet dokumenterer, at antiangiogenetisk behandling har klinisk effekt på angiodysplasier i tyndtarmen, hvor vi har begrænsede behandlingsmuligheder. Effekten af enteroskopiske hæmostaseindgreb er usikker og ikke uden risiko. Patienterne i det aktuelle studie havde en medianalder på 62 år og lav kardiovaskulær komorbiditet. De er dermed forskellige fra typiske danske patienter, hvor mange også er i antitrombotisk og antikoagulansbehandling. Det ændrer dog ikke ved, at der nu er god evidens for, at thalidomid har en effekt og er en terapeutisk mulighed for disse, nogle gange vanskeligt håndterbare patienter. Bivirkningsprofilen betyder, at den lavere dosis bør være førstevalg med mulighed for dosisøgning«.

Interessekonflikter ingen