Skip to main content

Boganmeldelse. Kultur og sundhed – en antologi

5. jan. 2018
2 min.

Professor emeritus Per Vestergaard

E-mail: per.a.vestergaard@gmail.com

Interessekonflikter: ingen

Antologien rummer 21 bidrag, der på forskellig vis belyser mødet mellem kultur og sundhed. Bogen er opdelt i tre afsnit: Et teoretisk, der redegør for definitoriske, metodologiske og organisatoriske udfordringer; et praktisk med illustrative eksempler og et kort, politisk afsnit, der belyser indsatsen på området i de nordiske lande og Storbritannien.

Formålet er at vise, hvordan forskellige kunstarter og kulturprodukter kan øve en gunstig indflydelse på såvel befolkningernes som det enkelte individs sundhed. Sundhed er i bogen forstået meget bredt som trivsel, velbefindende, det gode liv og kun i begrænset omfang som frihed for sygdom og lidelse. Formålet illustreres via en række eksempler, hvor musik, billedkunst og litteratur bringes i anvendelse som behandlingsmidler eller trivselsfremmere. Modtagerne i eksemplerne er nok patienter (få eksempler), men overvejende svage og marginaliserede borgergrupper. Forfatterkredsen rummer mange briter og hele værket er – på godt og ondt – gennemsyret af britisk social- og kulturpolitik.

Læger og lægers virke spiller en temmelig perifer rolle i bogen. Her skal dog det danske bidrag »Musik og kræft – en videnskabelig undersøgelse af levende musik under kemoterapi« nævnes som en sjælden, men værdifuld undtagelse. Lægers samarbejde med arkitekter ved sygehusbyggerier, ildsjæles indsats i forbindelse med sygehusudsmykninger, skønlitteraturens rolle i lægeuddannelsen og medicinsk behandling (narrative based medicine) og lægers rolle ved oprettelsen af de mange medicinsk historiske museer er ikke omtalt.

De enkelte afsnit er velskrevne og de sproglige forsyndelser indskrænker sig til få, uskønne anglicismer (»kontribuere« i stedet for bidrage, »mindset« i stedet for tænkemåde). Trods sin socialpolitiske slagside er bogen interessant for sundhedsvæsenets medarbejdere. Den rummer værdifulde refleksioner over sundhedsvæsenets mål og metoder samt flere hundrede litteraturhenvisninger til den, der søger overblik eller fordybelse på området.

Redaktør: Anita Jensen

Forlag: Turbine, 2017

Sider: 389

Pris: 299,95 kr.