Skip to main content

Brug af inhalationssteroider og vækstpåvirkning hos børn med astma

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Redigeret af Siri Vinther, sirivinther@dadlnet.dk

20. okt. 2014
2 min.

Inhalationssteroider (IS) udgør en hjørnesten i behandlingen af astma hos børn, men der hersker fortsat bekymring om, hvorvidt disse præparater har en væksthæmmende effekt. Formålet med dette Cochranereview var at evaluere lavere vs. højere doser IS i forhold til påvirkning af vækst, vægt og skeletmodning hos børn med astma.

Reviewet omfattede ti randomiserede forsøg, hvis formål var at sammenligne effekt og sikkerhed af hhv. lave (50-100 mikrogram) og medium (200 mikrogram) doser af i alt fem forskellige IS-præparater givet over 3-12 måneder. Det samlede antal forsøgsdeltagere, børn på 1-17 år med mild til moderat astma, var 3.394.

I alt fire studier viste, at børn, som fik relativt højere doser IS, havde en lavere væksthastighed sammenlignet med dem, som fik lavere doser (mean difference = 0,2 cm/år; 95% konfidens-interval: 0,02-0,39 cm/år; høj evidens). Der var ingen signifikante forskelle mht. præparattype, og der sås ingen signifikante forskelle med hensyn til vægt, knoglemasse eller skeletmodning (lav evidens). På grund af studiekvalitet og -heterogenitet var det ikke muligt at foretage subgruppeanalyser, f.eks. i forhold til alder eller samtidig brug af anden medicin (nonsteroider). I konklusionen understreger forfatterne, at der er brug for flere og bedre studier, som kan tydeliggøre sammenhængen mellem brug af IS og vækst i barnealderen.

Seniorforsker, læge Klaus Bønnelykke og professor, overlæge Hans Bisgaard, Dansk BørneAstma Center, Gentofte Hospital, kommenterer: ”Studiet bekræfter, hvad vi længe har vidst: at inhalationssteroid medfører en mindre væksthæmning i det første år efter opstart af behandlingen. Et mere klinisk relevant spørgsmål er imidlertid, hvorvidt behandlingen påvirker højden på langt sigt. Det har vi begrænset viden om, men et studie [N Engl J Med 2012;367:904-12] tyder på, at børn, der i skolealderen behandles med inhalationssteroid i mere end fem år, bliver ca. 1 cm lavere som voksne. Dette skal dog ses i lyset af, at inhalationssteroid er den mest effektive astmabehandling, og det er derfor fortsat den foretrukne behandling til langt de fleste børn med vedvarende astma.

Pruteanu AI, Chauhan BF, Zhang L et al. Inhaled corticosteroids in children with persistent asthma: dose-response effects on growth. Cochrane Database Syst Rev 2014;7:CD009878.

Interessekonflikter: KB har ingen interessekonflikter. HB har været konsulent for CHIESI og TEVA.