Skip to main content

Dansk Colorectal Cancer Group (DCCG)

Første år med målopfyldelse for andelen af patienter med komplet klinisk TNM registrering. Stagnation i andelen af akut opererede patienter, der opereres af en certificeret kolorektal specialist.

Jon Kroll Bjerregaard, Camilla Qvortrup, Lene Hjerrild Iversen, Michael Lauritzen, Jens Ravn Eriksen, Lars Bundgaard, Ismail Gögenur, Erik Vinkel, Karsten Dromph, Anne Fredsted, Marianne Steding-Jessen. Interessekonflikter: Ingen

5. jan. 2024
2 min.

Resultat fra årsrapporten, 1. januar – 31. december 2022. Dansk Kolorektal Cancer Database fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).

DCCG databasens årsrapport 2022 monitorerer kvalitetsindikatorer vedrørende udredning og behandling af patienter med nydiagnosticeret kolon- eller rektumcancer i 2022.

Resultaterne fra årsrapporten viser, at der generelt er god målopfyldelse for indikatorsættet. Raten af patienter, der overlever kolorektal cancer er blandt de højeste i Norden.

Styregruppen vil gerne fremhæve at stort set alle patienter nu får registreret et komplet klinisk TNM-stadie. I 2022 havde 95% af de elektivt opererede patienter fået et komplet klinisk TNM-registrering. Det har gennem flere år været en målsætning at få reduceret andelen af patienter med uoplyst stadie, da TNM stadiet danner grundlag for behandlingsvalg.

Der er dog områder, hvor der ses regional variation eller stagnerende målopfyldelse

· Risikoen for at en patient i Danmark oplever anastomoselækage ved en rektumcancer operation er lav, og den fastsatte standard er opfyldt på landsplan. Der ses dog regional variation, hvor Region Midtjylland og Region Nordjylland havde en markant højere andel med anastomoselækage. Styregruppen har igen i 2022 bedt afdelingerne gennemgå deres data og meget gerne med svar til Styregruppen med uddybende gennemgang af denne patientgruppe samt eventuel læring af dette. De regionale svar findes i slutningen af årsrapporten. 

· Andelen af patienter med et rektumresektat, hvor der er <1mm til rektionsfladen er forsat stagnerende. Styregruppen anbefaler forsat, at alle patienter gennemgås på en postoperativ MDT mhp. at evaluere løbende og skabe mulighed for læring og dermed kvalitetsløft. For at øge fokus på dette, arbejdes der på at indføre en indikator herfor.

· Stagnation i andelen af akut opererede koloncancer patienter, der opereres af en certificeret kolorektal-specialist. Styregruppen anbefaler – igen - at der udformes regionale strategier for håndtering af denne patientgruppe.

Figur. Trend i regionale andele for specialistoperation ved akut koloncancer resektion, 2014-2022.

Arbejdet i databasen har været præget af omlægning til et nyt indberetningssystem Klinisk Inddaterings Platform, KIP, der forventes idriftsat inden årerets udgang. Derudover har der af flere omgange været udskiftning blandt styregruppens medlemmer. Der mangler forsat en repræsentant fra hhv. patologi og radiologi. Manglen på specialister inden for fagområder har konsekvens for hvor bredt et indikatorsæt, der kan måles på. Det er dog glædeligt, at styregruppen nu også har fået patientrepræsentation.

Årsrapporten har været i kommentering hos alle regioner.