Skip to main content

Dansk Knæalloplastikregister: Højeste antal knæalloplastikker udført nogensinde

Aldrig er der blevet udført så mange knæalloplastikker før og andelen af unikompartmentelle knæalloplastikker stiger fortsat.

Styregruppens medlemmer: Martin Lindberg-Larsen, Amir Pasha Attarzadeh, Svend Erik Østgaard, Daan Koppens, Anders Troelsen, Andreas Kappel, Thomas Linding Jakobsen, Carsten Bruun, Frank Petersen, Lena Andersen, Troels Mark Christensen, Sanne Opstrup Villekjær, Pernille Iversen . Interessekonflikter: ingen

17. maj 2024
3 min.

Resultat fra årsrapporten, 1. april – 28. februar 2023.
Dansk Knæalloplastik Register fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).

Selvom seneste opgørelsesperiode blot indeholdt 11 måneder, blev der registeret 12.775 knæalloplastikker. Dette svarer til en øgning på 40 %, sammenlignet med forrige opgørelsesperiode, hvilket er den højeste stigning i registerets levetid. Desuden er antallet af revisioner ligeledes øget til 1.062, svarende til en stigning på 19 %.

Styregruppen for Dansk Knæalloplastikregister vurderer, at det især er afviklingen af lange ventelister, som ligger til grund for den store stigning af operationer. Her har især privathospitalerne øget deres andel og udfører nu 38 % af alle primære operationer i Danmark. Det er positivt at patienter kan opereres rettidigt fremfor at stå på venteliste med tiltagende symptomforværring.

Resultaterne for kvalitetsindikatorerne vurderes at være acceptable på landsplan. Der er afdelinger, som ikke opfylder indikatorerne, hvilket er naturligt eftersom standarderne er blevet skærpet, og samtidigt udtrykker en målsætning. Dog anbefales det fortsat, at afdelinger som ikke opfylder standarden, nøje gennemgår egne tal mhp at kvalitetssikre egen praksis. Styregruppen anser det desuden for god praksis, at afdelinger med høj indikatoropfyldelse kontaktes med henblik på erfaringsudveksling og læring på tværs af hospitaler og regioner.

Medial Unikomparmentel Knæalloplastik (mUKA)

Alle kvalitetsindikatorer er nu opdelt i total knæalloplastik (TKA) og medial unikompartmental knæalloplastik (mUKA) for at kunne differentiere mellem disse to typer operationer. Derudover har databasen indført en supplerende procesindikator over andelen af mUKA.

Nationalt er anvendelsen af mUKA på 27,4 %, hvilket er den højeste andel nogensinde og unikt i international sammenhæng. Samtidig er der nu kun få afdelinger som udfører under 20 % mUKA. Denne udvikling afspejler en sund praksis, da der er sammenhæng imellem højere volumen af mUKA per afdeling og lavere risiko for revision (figur 1).

Figur 1 Overlevelse, alle unikompartmentelle operationer 2011-2021

National audit på mUKA

Set i lyset af den stigende anvendelse af mUKA er det særligt vigtigt med nøje observation af kvaliteten. Derfor besluttede styregruppen at gennemføre en national audit på reoperationer ét år efter mUKA i Danmark, udført i perioden 01.04.2020 til 31.03.2021. 55 (2.3 %) mUKA blev reopereret indenfor ét år.. De hyppigste årsager til reoperation var periprostetisk fraktur (n=16), infektion (n=13) og liner luxationer (n=9). Hovedbudskaberne fra denne audit var at periprostetisk fraktur fortsat er en risiko, og at osteosyntese-behandling er associeret med stor risiko og uacceptabelt resultat i mange tilfælde. Ydermere fandt vi, at brug af for små femurkomponenter kunne være relateret til flere liner luxationer. Endelig fandt vi, at der er behov for yderligere viden om hvornår bløddelsrevision og linerskift er den rette behandlingsstrategi ved dyb infektion efter mUKA.

Årsrapporten har været i kommentering hos alle regioner.