Skip to main content

Dansk Palliativ Database: Adgang til specialiseret palliation er forsat for dårlig

Rigsrevisionens beretning og opfølgende notat med data for hhv. 2016-2019 og 2020-2021 rejste kritik af adgang til specialiseret palliation. Årsrapport 2022 viser desværre ingen væsentlig fremgang i adgang siden 2020.

Styregruppens medlemmer: Maiken Bang Hansen, Mathilde Adsersen, Bettina Rønnest, Birgitte Bülow, Christian Babiarz Madsen, Helle Tingrupp, Jette Pærregaard, Kirsten Ørum, Linnea Damslund, Lise Mondrup, Lone Jensen, Louise Madsen, Mette Asbjørn Neergaard, Nikolai Aarøe Jensen, Per Hansen, Mogens Grønvold. Interessekonflikter: ingen

5. feb. 2024
3 min.

Resultat fra årsrapporten, 1. januar – 31. december 2022. Dansk Palliativ Database fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).

I Dansk Palliativ Database (DPD) måles kvaliteten af den specialiserede palliative indsats i de palliative teams/enheder og på hospicer. Tal fra november 2023 viser, at DPD har data for ca. 215.000 patientforløb (92% på kræftpatienter).

Rigsrevisionens beretning fra august 2020 kritiserede adgangen til specialiseret palliativ indsats i perioden 2016-2019 [1]. Rigsrevisionen har i august 2023 udgivet et opfølgende notat, der konkluderede, at der var sket en reduktion af patienternes ventetid, idet tallene for 2020 og 2021 var lidt bedre end i 2019 [2]. Årsrapport 2022 fra DPD viser de nyeste tal for adgang til specialiseret palliativ indsats i indikator 1-3. 
Indikator 1 viser andelen af patienter, der modtager specialiseret palliativ indsats inden deres død ud af alle de henviste patienter, som opfyldte visitationskriterierne for modtagelse. Fra 2016 til 2022 har indikator 1 ligget stabilt på omkring 80%, dvs. omkring standarden (figur 1). Det vil sige, 20% med behov for specialiseret palliativ indsats forsat ikke modtages.

Indikator 2 viser andelen af patienter, der modtages indenfor 10 dage fra de henvises til en specialiseret palliativ enhed (figur 1). Årsrapporten 2022 viser, at andelen er steget en smule i perioden 2020-2022 (2020: 76%, 2021: 78% og 2022: 77%) sammenlignet med perioden for Rigsrevisionens undersøgelse i 2016-19 (hvor tallet lå på 73-75%). Andelen er dog forsat betydeligt under standarden på 90%.

.

Indikator 3 viser det palliative tilbud i Danmark overordnet, dvs. andelen af patienter, der inden deres død modtager specialiseret palliation, hvilket var 46% for kræftpatienter og kun 3% for patienter med andre diagnoser end kræft. I Årsrapport 2022 vises for første gang mere detaljerede opgørelser af det palliative tilbud. Man har således opgjort andelen, der inden deres død har modtaget forskellige typer af specialiseret palliativ indsats, dvs. henholdsvis været indlagt (kræft: 26%, andre diagnoser: 1%), haft kontakt i ambulatorium (kræft 10%, andre 0%), modtaget hjemmebesøg (kræft: 30%, andre 2%) og modtaget tilsyn af læge fra en palliativ enhed under indlæggelse på en ikke-palliativ hospitalsafdeling (kræft: 4%, andre 3%). Der sås store regionale forskelle i det palliative tilbud.

Årsrapport 2022 viser forsat en del patienter med behov specialiseret palliation ikke modtages og venter for længe på at blive modtaget. Datakvaliteten i årsrapporten vurderes som høj. Patientdata fra alle patienter modtaget i samtlige 42 danske specialiserede palliative enheder indgik i årsrapporten, og datakompletheden på patienter i rapporten var på 99%.

Årsrapporten har været i kommentering hos alle regioner.

Referencer

  1. Folketinget Statsrevisorerne. Beretning om adgangen til specialiseret palliation August 2020. https://www.ft.dk/da/statsrevisorerne/nyheder/2020/08/beretning_om_palliation (23.jan.2024)
  2. Folketinget Statsrevisorerne. Beretning om adgangen til specialiseret palliation August 2023. https://rigsrevisionen.dk/Media/638236197525769234/408-23.pdf (23.jan.2024)