Skip to main content

Dansk Pancreas Cancer Database: Fokus på onkologisk behandling med to nye indikatorer

Etablering af to nye onkologiske kvalitetsindikatorer betyder øget opmærksomhed på det onkologiske behandlingstilbud efter operation, og til patienter, som behandles palliativt med systemisk behandling.

Styregruppens medlemmer: Claus Fristrup, Per Pfeiffer, Britta Weber, Carsten Palnæs Hansen, Deepthi Chiranth, Eva Fallentin, Frank Viborg Mortensen, Inna Chen, Lars Peter Larsen, Martine Borrisholt, Michael Bau Mortensen, Mogens Sall, Morten Ladekarl, Stephen Hamilton-Dutoit, Sönke Detlefsen, Anne Zierau Kudsk Ragner, Henriette Engberg, Morten Nalholm. Interessekonflikter: ingen

25. jan. 2024
3 min.

Resultat fra årsrapporten, 1. juli 2022 - 30. juni 2023.
Dansk Pancreas Cancer Database fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).

I DPCD Årsrapport 2022/2023 opgøres to nye onkologiske kvalitetsindikatorer, som er knyttet til de kliniske retningslinjer for behandling af patienter med kræft i bugspytkirtlen i Danmark. Den ene indikator (Indikator IV) måler andelen af palliativt behandlede patienter, som modtager flerstof-kemoterapibehandling, mens den anden indikator (Indikator V) måler andelen af patienter, som modtager adjuverende kemoterapi efter resektion.

Resultaterne for Indikator IV viser, at der er variation mellem de onkologiske afdelinger i anvendelsen af enkelt- eller flerstof-kemoterapibehandling til palliation. Variationen er de senere år blevet betydeligt mindre. En af årsagerne kan være forskel i brug af flerstofbehandling i nedsat dosis i modsætning til enkeltstofbehandling i fuld dosering, men dette kan ikke afgøres på baggrund af data i DPCD. Data for den onkologiske behandling indhentes aktuelt fra Landspatientregisteret som medicinske behandlingskoder. Når alle regioner fremover indberetter til Sygehusmedicinregisteret, kan der indhentes mere detaljerede data for den medicinske onkologiske behandling.

Opgørelsen af Indikator V viser en ensartet anvendelse af adjuverende behandling på tværs af de kirurgiske afdelinger. Omkring 60%-65% af de resecerede patienter modtager adjuverende behandling med kemoterapi, og denne andel vurderes at være på højde med internationale data.

Resultaterne for de to nye onkologiske indikatorer gav anledning til drøftelser omkring klinisk praksis på tværs af afdelingerne ved audit af årsrapporten i november 2023. Primo december 2023 afholdte Dansk Pancreas Cancer Gruppe et nationalt møde med deltagelse af personale fra de onkologiske afdelinger, hvor formålet var at diskutere den kliniske praksis på tværs af afdelingerne, med henblik på at sikre et ensartet onkologisk behandlingstilbud.

Der er fortsat fokus på resektionsrate og overlevelse. Den positive tendens med ensartet operationstilbud på tværs af landet er fortsat gældende, og overlevelsen efter resektion er ensartet og uafhængig af bopælsregion. På trods af et øget antal resektioner hos patienter med højere stadie, er 3-års overlevelsen efter resektion forbedret over tid frem til 2020, hvorefter udviklingen er stagneret (Figur 1). På tilsvarende vis ses en lidt bedre overlevelse efter palliativ onkologisk behandling over tid.

Figur 1 Overlevelse for alle patienter i DPCD, der fik udført resektion af tumor i perioden 1. juli 2011 til 30. juni 2023 (uanset resektionstype og udgangspunkt for tumor), stratificeret for periode for resektion (N=2646). 

Årsrapporten har været i kommentering hos alle regioner.