Skip to main content

Dansk Renal Cancer Database: Fortsat stigende overlevelse efter nyrecancer

Behandlingsresultaterne ligger generelt på højt og ensartet niveau med udvikling mod mere nyrebevarende behandling.

Lars Lund, Astrid Petersen, Anette Pedersen Pilt, Anne Kirstine Hundahl Møller Darras, Claus V. Jensen, Helle Westergren Hendel, Kirsten Madsen, Malene Lundsgaard, Mette Lind Holm, Mette Nørgaard, Morten Jønler, Nessn Azawi, Niels Fristrup, Niels Viggo Jensen, Ulla Møldrup, Søren Petersen (patientrepræsentant), Monika Madsen, Heidi Larsson og Else Helene Ibfelt. Interessekonflikter: ingen

27. feb. 2024
3 min.

Resultater fra årsrapport 1. august 2022 – 31. juli 2023. Dansk Renal Cancer Database (DaRenCaData), Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).

Formålet med DaRenCaData er at overvåge og forbedre kvaliteten af diagnostik og behandling af nyrecancer i Danmark. DaRenCaData baseres nu udelukkende på centrale datakilder (Landspatientregisteret og Landsregister for patologi). I aktuelle år blev i alt 1091 patienter diagnosticeret med nyrecancer, 70 % mænd og 30 % kvinder.

Over årene er der sket en markant forbedring i overlevelsen for nyrecancerpatienter i Danmark. Den observerede 1-års overlevelse for nydiagnosticerede patienter ligger nu på 89 % (dermed over fastsat standard på 80 %), og den en observerede 5-års overlevelse ligger på 68 % (standard > 60 %). Standarden for overlevelse efter både 1 og 5 år opfyldes i alle regioner.

Behandlingen af nyrecancer er primært kirurgisk, og udviklingen fortsætter i positiv retning med en øget andel af nyrebevarende indgreb. I aktuelle periode blev 931 patienter behandlet kirurgisk (ved operation eller ablation), og af disse var 55 % nyrebevarende indgreb. I de tilfælde, hvor nyren blev fjernet (nefrektomi) blev 81% udført laparoskopisk (inkl. robotassisteret), hvilket samlet set er over standard (> 65 %), men med nogen variation mellem regionerne (68-96 %). Blandt patienter med små tumorer (stadium T1a) fik 11 % foretaget nefrektomi frem for nyrebevarende behandling. Figur 1 viser en positiv udvikling over tid for denne indikator. Resultatet er nu meget tæt på standard og ensartet mellem regionerne. 

På landsniveau ligger andelen af patienter, der havde postoperative komplikationer på 2 % med standard opfyldt, og mortaliteten indenfor 30 dage efter operation stabilt lavt på 0,5 %.

Figur 1. Andel af patienter med små tumorer (stadie T1a), som får fjernet nyren (nefrektomi), fordelt på bopælsregion

.

Aktuelle tal viser, at 90 % af patienterne udskrives indenfor 3 dage efter kirurgi. Enkelte afdelinger i Region Hovedstaden, Syddanmark og Midtjylland ligger under standard. Et kort indlæggelsesforløb anses som resultat af både kirurgisk indgreb og pleje/mobilisering af patienten. DaRenCa arbejder målrettet på at fremme sammedagskirurgi og fokus på ERAS (enhanced recorvery after surgery).

Onkologi er et nyt indikatorområde, hvor opgørelsen angiver, at 89% af nydiagnosticerede patienter med metastatisk sygdom, som henvises, også opstarter onkologisk behandling. Resultatet er ensartet regionalt set. Der ligger fortsat et arbejde med databearbejdning og registrering til de centrale datakilder for dette område.

Overordnet set ligger kvaliteten af behandling og prognosen for nyrecancerpatienter i Danmark på højt og ensartet niveau. Afdelinger, hvis enkelte indikatorresultater afviger fra standard, opfordres til at auditere egne data. DaRenCa anbefaler, at der fortsat arbejdes på at fastholde robustheden i de enkelte teams på afdelingerne, eventuelt gennem samarbejder mellem afdelinger og regioner.

Årsrapporten har været til kommentering i regionerne.