Skip to main content

Dansk Skulderalloplastik Register: PRO er vigtig for måling af behandlingskvalitet

Desværre mangler Dansk Skulderalloplastik Register (DSR) for tredje år i træk PRO data.

Styregruppens medlemmer: Steen Lund Jensen, Birgitte Rühmann, Bo Sanderhoff Olsen, Brian Elmengaard, Jeppe Rasmussen, Josefine Beck Larsen, Klaus Hanisch, Lene Lau, Mikkel Tøttrup, Per Jacobsen, Pia Kjær Kristensen, Sanne Opstrup Villekjær, Theis Muncholm Thillemann, Zaid Issa, Pernille Iversen. 
Interessekonflikter: ingen

27. nov. 2023
3 min.

Resultat fra årsrapporten, 1. januar – 31. december 2022.
Dansk Skulderalloplastik Register fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).

Dansk Skulderalloplastik Register (DSR) har indsamlet data for alle skulderalloplastikker i Danmark siden 2004 med en komplethed over 95%. Registret giver en enestående mulighed for overvågning af behandlingen på landsplan og for de enkelte behandlingssteder.

Registret har siden sin start målt behandlingskvaliteten dels i form af Patient Rapporteret Outcome (PRO) og dels i form af revisionsrate. Revisionsraten er et godt mål til at belyse risikoen for alvorlige komplikationer, som fører til revision; dvs. fjernelse, udskiftning eller tilføjelse af komponenter.

Revisionsraten siger dog ikke så meget om den patientoplevede behandlingskvalitet, idet patienter kan have en dårligt fungerende alloplastik, hvor der kan være forskellige årsager til at revision undlades. Eksempelvis kan patienten kan have komorbiditet med forøget risiko ved ny operation eller patienten ønsker ikke at gennemgå en ny, stor operation trods en dårligt fungerende skulder. Derudover kan det være teknisk vanskeligt eller umuligt at udføre en revision. Et godt eksempel på misforhold mellem patientoplevet skulderfunktion og revisionsrate, er hemialloplastik ved nyopstået proksimal humerusfraktur, hvor der er en god 10 års kumulativ revisionsrate under 5 %, men hvor det mediane PRO kun er 54 % (skala 0-100, 100 er bedst).

PRO-målinger i DSR har været med til at forbedre kvaliteten af behandling med skulderalloplastik i Danmark. Således har man ved artrose kunnet dokumentere et bedre resultat ved anvendelse total alloplastik frem for hemialloplastik, som tidligere var den mest anvendte alloplastik type. Dette har igen, blandt andet ved diskussion af registrets resultater i det faglige miljø, ført til øget anvendelse af totalalloplastik og anbefaling af denne protesetype som førstevalg ved artrose. En øget anvendelse af total alloplastik må anses som den væsentligste årsag til at behandlingskvaliteten med alloplastik ved artrose målt ved median PRO er steget fra 75 til 90 over de seneste 10 år.

Det er derfor bekymrende, at DSR for tredje år i træk står uden PRO målinger. Årsagerne hertil er flere. Spørgeskemaer udsendes med almindelig post 1 år efter operationen. Det har en periode ikke været muligt at få adresser på patienterne grundet overgang til LPR3. Dertil kommer juridiske problemer med krav om indhentelse af samtykke til udsendelse af skemaer. Dette har sammen med resursemæssige problemer i forhold til indtastning medført, at data fortsat ikke er tilgængelige. En del af disse problemer kunne have været undgået, såfremt en løsning med elektronisk udsendelse skemaer havde været indført.

Spørgeskemaer har hidtil været udsendt fra RKKP, men er nu desværre helt stoppet, da regionerne i stedet ønsker PRO data indsamlet regionalt som et led i den enkelte patients behandling. Der venter en større og formentlig temmelig tidskrævende proces, før dette er på plads.

Styregruppen håber, at regionerne vil prioritere at genoprette indsamlingen af PRO til skulderpatienter, så grundlaget for den fortsatte kvalitetsudvikling af området kan opretholdes både i regi af databasen og lokalt. Det er afgørende at indsamle landsdækkende kvalitetsdata, så kvalitetsudviklingen kan genoptages. Data der har stor betydning for at udvikle området yderligt.

DSR er et godt eksempel på et register, hvor PRO data har været anvendt med succes til at forbedre patient outcome, men den positive udvikling er betinget af, at PRO data fortsat indsamles.

Årsrapporten har været i kommentering hos alle regioner.

Hele årsrapporten kan læses på sundhed.dk