Skip to main content

Dansk Traumeregister: Troværdige data og god kvalitet af behandlingen i hele landet

Overlevelsen efter alvorligt traume i Danmark er fortsat høj. På tværs af de målte kvalitetsindikatorer i databasen, vurderes kvaliteten af traumebehandlingen at være ensartet og god på landets 4 højt specialiserede traumecentre.

Styregruppens medlemmer: Morten Schultz Larsen, Anders Jordy, Christian Svane, Frederik Borup Danielsson, Jakob Klim Danker, Jens Lauritsen, Luis Ferreira, Marianne Toftegaard, Mikkel Andersen, Nikolaj Raaber, Nini Bundgaard Ringgren, Ole Brink, Søren Steemann Rudolph, Torben Lunde Mikaelsen, Anne-Kirstine Dyrvig, Helle Hulegaard Sørensen, Julie Andersen. Interessekonflikter: Ingen.

4. dec. 2023
3 min.

Resultat fra årsrapporten, 1. maj 2022 – 30. april 2023. Dansk Traumeregister fra
Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).

I databasen monitoreres kvaliteten af behandlingen på de 4 højt specialiserede traumecentre i Ålborg, Århus, Odense og København, der samlet set modtager ca. 2.500 patienter årligt. I år viser årsrapporten en mortalitet efter 30 dage på 7,6 %. Justeret for baggrundsrisiko blandt disse patienter, findes igen i år at flere svært tilskadekomne patienter overlever på danske Traumecentre, end man kunne forvente, baseret på internationale sammenligninger.

Samme kvalitet afspejles ide fleste øvrige kvalitetsindikatorer hvor centrene generelt ligger nogenlunde ens. Der ses ikke store regionale forskelle i kvaliteten. Dette er mest tydeligt i indikatorerne om tid til CT-skanning, som i alle regioner ligger stabilt og højt. Her findes således, at 96 % af patienter skannes indenfor en time efter ankomst til sygehuset. Herunder ses at patienter med hjerneskader, skannes 97 % indenfor den første time.

Data belyser flere aspekter af det danske traumesystem organisering. Andelen af svært tilskadekomne patienter siger noget om, hvor godt systemet er til at visitere de mest alvorligt tilskadekomne til et højt specialiserede traumecenter. Nationalt ligger andelen på 28 %. Med en angiven standard som et interval fra 15-40 % ligger alle regioner indenfor standarden. Indikatoren viser også, der er regional forskel på organiseringen sådan at Region Midtjylland og Region Nordjylland har lidt færre alvorligt tilskadekomne i den samlede gruppe af patienter.

En anden indikator for organiseringen af behandlingen måler på andelen af patienter, der overflyttes fra et sygehus med akutfunktion til et højt specialiseret traumecenter. Nationalt er andelen her 11 %, igen med en regional variation, der afspejler at særligt Region Nordjylland flytter færre patienter, fordi traumebehandlingen er centraliseret. For de øvrige regioner er andelen af flyttede patienter 9-17 %. Overflytning af en patient kan have flere årsager, og der er derfor ikke en standard for indikatoren.

Der er altså stabilt gode resultater og ensartet kvalitet i hele landet, hvis man kan stole på data. Og det kan man heldigvis i Dansk Traumeregister.

Troværdigheden af resultatet er stor, idet databasen har to datakilder og dermed mulighed for at sikre, at indberetningen er korrekt. Sammenfaldet mellem indberetningerne til Landspatientregisteret og den dedikerede indberetning, er > 93 %. Dette er ekstremt flot set i lyset af, at en række af patienterne bringes til sygehuset uden at man kender deres CPR-nummer. Indberetningen kræver altså en grundig opfølgning og opmærksomhed fra personalet. En del af dette arbejde ville kunne gøres lettere, hvis der var faste procedurer for at få tilbageført CPR-nummer fra sygehuset og til den præshospitale patientjournal, PPJ. Det er styregruppens ønske, at en sådan kobling etableres systematisk mellem de to systemer.

Årsrapporten har været i kommentering hos alle regioner.