Skip to main content

Danske 60-årige mænds seksualliv

Lene Falgaard Eplov, Thomas Weigner & Kim Solstad

2. nov. 2005
12 min.


Introduktion: Mænds seksualitet er under indflydelse af mange faktorer, og der sker en ændring i mandens seksualitet med alderen. Ved en litteraturgennemgang har det kun været muligt at identificere færre end 35 rimeligt repræsentative tværsnitsundersøgelser af ældre mænd. Der findes ingen danske populationsundersøgelser af ældre mænds seksualitet. Formålet med denne undersøgelse var at beskrive en gruppe københavnske 60-årige mænds seksualliv.

Materiale og metode: Materialet består af en tilfældig stikprøve på 66 mænd ud af en kohorte, der er fundet rimelig repræsentativ for 60-årige i Københavns Amt. Mændene er interviewet ud fra et interviewskema, der hovedsagelig indeholdt strukturerede spørgsmål, men også åbne spørgsmål.

Resultater: Ca. halvdelen af mændene angav, at de havde lyst ugentligt eller oftere. Ca. en tredjedel havde haft under fire seksualpartnere gennem livet, og 6% havde ikke en partner på undersøgelsestidspunktet. Lidt over halvdelen havde en samlejefrekvens på en gang månedligt eller mere. To tredjedele af mændene onanerede endvidere. En tiendedel af mændene havde erektionsproblemer. To tredjedele af mændene var tilfredse med deres nuværende seksualliv.

Diskussion: Undersøgelsen viste stor variation i danske ældre mænds seksualliv.

Mandens seksualitet er under indflydelse af mange faktorer, der meget overordnet kan inddeles i fysiologiske, psykologiske og sociale faktorer. Ligeledes sker der en ændring i seksualiteten med alderen (1). På baggrund af dette kan der være store variationer i ældre mænd seksualliv, og deskriptive populationsundersøgelser er derfor vigtige for at belyse den normale seksualitet hos ældre mænd. Ved en litteraturgennemgang har det kun været muligt at identificere færre end 35 rimeligt repræsentative tværsnitsundersøgelser af ældre mænd, og i dette tal er medtaget tværsnitsundersøgelser, der ikke har ældre mænd som målgruppe, men hvor der indgår mænd over 50 år. Mange af de fundne undersøgelser beskæftiger sig endvidere kun med afgrænsede områder af mandens seksualliv (2). Der findes ingen dansk populationsundersøgelse af ældre mænds seksualitet på et repræsentativt materiale. Formålet med denne undersøgelse er at beskrive en gruppe københavnske 60-årige mænds seksualliv.

Materiale og metoder
Materiale

Materialet udgør en delpopulation af en kohorte af mænd og kvinder født i 1936, bosat i fire kommuner i Københavns Amt. Mændene blev som 40-årige i 1976 bedt om at deltage i en helbredsundersøgelse, og blev genundersøgt i 1987, da de var 51 år, og i 1996, da de var 60 år.

I 1976 bestod kohorten af 577 mænd, og af disse deltog 504 (87%).

I 1987 blev de 542 overlevende mænd med kendt adresse atter inviteret til at deltage i undersøgelsen. I alt 439 (81%) deltog. Blandt disse blev 103 mænd tilfældigt udvalgt til en sexologisk interviewundersøgelse, 100 (97%) deltog. Af disse 100 mænd var 93 i live ved 60-års-undersøgelsens start. Af disse 93 mænd blev 76 bedt om at deltage i et fornyet sexologisk interview. Af dem deltog 66 (86,8%).

Denne undersøgelse baserer sig på tværsnitsundersøgelsen ved 60 år.

Repræsentativitet

Hele den undersøgte population blev ved 40-års-undersøgelsen fundet at være repræsentativ for 40-årige bosiddende i Københavns Amt i 1976, men ikke for 40-årige danskere (3). Ved 51-års-undersøgelsen blev deltagerne i hhv. hele undersøgelsen og deltagerne i interviewundersøgelsen sammenlignet med en repræsentativ stikprøve af danske mænd i samme aldersgruppe mht. civilstand, erhvervsstatus og socialklasse. Der var ingen forskel mellem deltagerne i interviewundersøgelse og den repræsentative stikprøve, mens der var forskel i erhvervsstatus, når man sammenlignede deltagerne i hele undersøgelsen med den repræsentative stikprøve (4).

Ved 60-års-undersøgelsen viste ikkedeltageranalyser af hele populationen, at deltagerne var en selekteret del, idet deltagerne var bedre socialt stillet, mindre syge og levede sundere. Ved sammenligningen af deltagerne med de 60-årige i Københavns Amt mht. socioøkonomiske og demografiske data fandtes den undersøgte population imidlertid at være rimelig repræsentative for 60-årige i Københavns Amt.

Stikprøverne til den sexologiske interviewundersøgelse var mht. til sociale og sexologiske data repræsentative for deltagerne, men der var flere mænd med lavt score i personlighedstrækket ekstroversion i stikprøven end blandt de øvrige deltagere (2).

Metode

Mændene blev interviewet af en person (TW) ud fra et interviewskema, der hovedsagelig indeholdt strukturerede spørgsmål, men også få åbne spørgsmål. Emner i skemaet var: seksuel opdragelse, seksualitet og overgangsalder, seksuelle holdninger, seksuel lyst, seksuel aktivitet, seksuelle praksisser, kønssygdomme, seksuel dysfunktion og kommunikation om seksuelle emner.

Statistiske analyser

Undersøgelsen er udelukkende beskrivende og benytter sig dels af kvalitative, dels af kvantitative metoder. Statistisk er der anvendt frekvensanalyser. Ved udregning af korrelationskoefficienter er Spearmans test brugt. Vedrørende åbne spørgsmål: Selve interviewformen lagde op til, at respondenterne svarede med korte sætninger på de åbne spørgsmål. Disse sætninger blev skrevet ordret ned. Besvarelserne blev gennemlæst og herefter om muligt emneinddelt (5, 6).

Etik

Undersøgelsen er godkendt af den regionale videnskabsetiske komité.

Resultater

I Tabel 1 ses data vedrørende sociale, helbredsmæssige oplysninger og oplysninger om velbefindende i den undersøgte population.

Seksuelle holdninger

51,5% af mændene mente, at der generelt var forskel på mænd og kvinder i seksuel henseende.

Mændenes holdning til utroskab var: 33% mente, at »det var tilladt«, 47% at det var »tilladt med visse forbehold« og 19,7% at »det var forbudt«.

Mændene blev spurgt om, hvilken betydning pornografi har for voksne. 60,6% angav, at det stimulerede sexlivet, eller at det kunne bruges som hjælpemiddel. 37,9% angav, at det kunne have betydning for nogle, men at det ikke havde for dem selv, mens en enkelt mente, at pornografi ikke var godt.

Vedrørende ældre og seksualitet blev mændene bedt om at anføre, hvornår de mente, at seksuallivet ophører hos ældre. 56,1% angav, at det fortsætter livet ud, hvis man er rask. 24,2% angav, at det vel var meget forskelligt, 13,6% angav, at det var afhængigt af, om man var i et samliv. 3,0% kom med et aldersforslag, mens 3,0% svarede »ved ikke«.

I Tabel 2 ses mændenes holdninger til en række seksuelle adfærdsformer.

Seksuel lyst

Mændene blev bedt om af vurdere deres seksuelle lyst/drift, og dernæst blev de bedt om at angive, hvor tit de fik trang til seksuel aktivitet.

4,5% angav, at deres seksuelle lyst var stærk, 56,1% at den var middel, 33,3% at den var svag, mens 6,1% angav, at de ingen lyst havde.

3,0% angav, at de havde lyst til seksuel aktivitet dagligt, 12,1% at de havde lyst 3-6 gange ugentligt, 34,8% angav 1-2 gange ugentligt, 34,8% anførte 1-4 gange månedligt, mens 15,2% angav at de havde lyst mindre end en gang månedligt.

Der var ikke signifikant korrelation mellem de to besvarelser, korrelationskoefficienten var 0,476.

Seksuel aktivitet

Mændene blev bedt om at angive, hvor mange seksualpartnere, de havde haft gennem livet.

Én mand havde aldrig haft en seksualpartner, 18,2% havde kun haft en partner. 13,6% havde haft 2-3 partnere, 45,5% havde haft 4-10 partnere, 15,2% havde haft 11-50 partnere, og endelig havde 6% haft over 50 partnere.

Fire (6,1%) af mændene havde ikke en partner, da de blev interviewet.

Tabel 3 viser den aktuelle samlejefrekvens.

Med hensyn til masturbationsfrekvens angav 33,3%, at de ikke masturberede, 28,8% at de masturberede mindre end én gang månedligt, 27,3% 1-4 gange månedligt, og endelig angav 10,6% fra en gang ugentligt til dagligt.

Seksuelle praksisser

Fire (6,1%) af mændene havde angiveligt aldrig prøvet at masturbere. 37,9% af mændene angav, at de havde været utro. 78,8% havde anvendt cunnilingus, 31,8% inden for det seneste år. 54,5% havde oplevet fellatio, 28,8% inden for det seneste år. Analsex havde 12,1% benyttet sig af, 3,0% også inden for det seneste år. To havde erfaring med fetichisme, to med gruppesex, en med transvestitisme og en med vindueskiggeri. Ingen havde erfaring med sadisme, masochisme, pædofili, zoofili/sodomi, ekshibitionisme eller incest.

Atten (27,3%) af de 66 mænd har deltaget i fælles onani med en anden mand. Ingen af de interviewede havde haft egentlige homoseksuelle oplevelser ifølge deres egen opfattelse.

Der var 25,8% af mændene, der angav, at de på et eller andet tidspunkt i deres liv havde opsøgt en prostitueret, 4,5% havde gjort det inden for de seneste ti år. I en åben besvarelse angav alle grunden til, at de opsøgte/opsøger prostituerede. For syv mænd virkede det på besvarelserne, som om de betragtede det som en for dem almindelig adfærd.

Eksempler: »Skilt for ti år siden og de første seks år gik jeg til prostituerede«. »Min kone var kommet i overgangsalderen, så jeg fik ordnet det på den måde«. »Rejser meget i mit job, får lyst om aftenen, når jeg har fri under rejser«.

Seksuelle dysfunktioner

Mændene blev spurgt til deres erektionshyppighed, dog blev der ikke differentieret mellem morgenerektion og anden erektion. 36,3% havde en erektionshyppighed fra tre gange ugentligt til dagligt. 30,3% svarede 1-2 gange ugentligt, 25,8% 1-4 gange månedligt, mens 7,6% angav en erektionshyppighed på mindre end en gang månedligt.

Tabel 4 viser, hvor mange af de mænd, der havde en seksualpartner, der havde problemer med at opnå tilstrækkelig erektion til at gennemføre et samleje.

Mændene blev endvidere spurgt, om de havde problemer med kvaliteten af erektionen. 63,6% havde ingen problemer, 21,2% angav, at den var for blød, de resterende angav enten, at den var for langsom, for blød og for langsom, eller at der var andre problemer med kvaliteten.

Blandt de 59 mænd, der angav at have samleje p.t., fik 47 (79,7%) orgasme hver gang, otte (13,6%) næsten hver gang, tre (5,1%) over halvdelen af gangene og en (1,7%) under halvdelen af gangene. 18,0% angav at have for tidlig udløsning, 3,3% for sen udløsning og en havde et andet problem med udløsningen.

Tilfredshed med seksuallivet

Mændene blev bedt om at beskrive en god seksuel oplevelse, de havde haft for nylig. Der blev taget stikord af deres beskrivelse. Nedenstående er et udpluk af besvarelserne udvalgt mht. på at få variationen i besvarelserne med.

 • Når han føler, konen og han selv får en god sex. Udløsning efter en ophidset tilstand.

 • Opstod hurtigt, fællesskabsfølelse. En god seksuel oplevelse kan i øvrigt både være en, hvor der går lang tid - og man tager en drink undervejs, og hurtigt.

 • Samleje, begge fik udløsning, dejlig langt forspil.

 • 1/2-1 time vellykket, starter forspil, prøver teknikker, slutter med vaginalt samleje - foregår midt på dagen om muligt - samlejet foregik midt på dagen.

 • Kæleri, samleje bagefter, begge parter tilfredsstillet.

 • Ja, modparten har været glad for samlejet og tilfreds.

 • Føler man er noget for hinanden, velværen ved berøring er positiv.

 • Kraftig orgasme.

 • To eksempler: En dame lægger an på dansegulvet, føler sig som ung igen, kærlig omgang med ægtefællen, eksempelvis sex efter solbadning, nøgne.

Mændene blev endvidere spurgt, om de var tilfredse med deres nuværende seksualliv. 67,7% svarede, at det var godt nok, eller de var nogenlunde tilfredse, mens de resterende ikke var tilfredse. Mændene blev også spurgt, om de var tilfredse med den samlejehyppighed, de havde, hvilket 65,6% svarede ja til.

Diskussion

De undersøgte mænd er en stikprøve af 60-årige danske mænd, der er født i 1936 og i 1976 var bosiddende i Københavns Amt. Kohorten, som stikprøven er udtaget fra, var nogenlunde repræsentativ for 60-årige mænd i Københavns Amt på undersøgelsestidspunktet i 1996. Analyserne vedrørende deltagere og ikkedeltagere viste på trods af dette, at deltagerne var en selekteret gruppe. Denne systematiske selektionsbias skal der tages højde for, når man vurderer resultaterne. Alt i alt var de 60-årige mænd, der deltog i denne undersøgelse, således en sund ældre dansk population, der, da de var 40 år, boede nær hovedstaden.

Disse 60-årige tilhører en generation, der i deres voksenliv har oplevet store ændringer på det seksuelle område. De undersøgte personer fik pga. deres opvækstvilkår ikke megen seksualoplysning i barndomshjemmet, og pga. den generations familiemønster var de fleste gift eller levede i faste forhold på undersøgelsestidspunktet. Tallene vedrørende helbred og levevis bekræftede som forventet, at det er en forholdsvis sund gruppe af 60-årige.

Der er brugt interview til at indsamle data. Interviewmetoden er tidskrævende, og det har da også betydet, at materialet er forholdsvis lille, men metoden har samtidig betydet, at det har været muligt at få belyst de undersøgte områder mere nuanceret.

Resultaterne vedrørende de undersøgtes holdning til seksuelle afvigelser svarer antagelig til samfundets normer i dag, hvor det især er seksuelle afvigelser som fx incest og pædofili, der ikke accepteres, fordi de involverede partere ikke indgår på lige vilkår (7).

Ca. halvdelen af mændene angav, at de havde lyst ugentligt eller derover. Til sammenligning svarede 33% blandt 50- 65-årige svenske mænd, der blev undersøgt det samme år, at de havde ofte lyst (8).

6% havde ikke en partner på undersøgelsestidspunktet. I den svenske undersøgelse var 10% af mændene mellem 66år og 74 år ikke i et længerevarende forhold (8).

62% havde en samlejefrekvens på en gang månedligt eller mere. Der er ikke publiceret tal for samlejefrekvensen for mænd i denne aldersgruppe i den svenske undersøgelse, men i en engelsk undersøgelse fra begyndelsen af 1990'erne var medianfrekvensen to samlejer inden for den seneste måned blandt 55-59-årige mænd (9).

To tredjedele af mændene onanerede endvidere, heraf 40% en gang månedligt eller mere. Cunnilingus og fellatio var seksuelle praksisser, som mange af mændene havde prøvet. Ca. en fjerdedel havde på et eller andet tidspunkt opsøgt en prostitueret. Til sammenligning havde en tiendedel af de engelske mænd mellem 45 år og 59 år betalt for sex med en kvinde (9).

En tiendedel af mændene havde erektionsproblemer, der medførte, at de havde svært ved at gennemføre et samleje over halvdelen af gangene eller mere. I den svenske undersøgelse fandt man, at 7% af de 50-65-årige havde erektionsproblemer ret ofte eller altid (10).

Mændene blev bedt om at beskrive en god seksuel oplevelse. Beskrivelserne var meget varierede, men det samlede billede var, at en god seksuel oplevelse ofte var mere end bare en tilfredsstillelse af et fysisk behov.

Vedrørende seksuel tilfredshed var ca. to tredjedele af mændene tilfredse med deres nuværende seksualliv og samlejehyppighed. Til sammenligning var 58% af de svenske mænd i alderen 50-64 år meget tilfredse eller tilfredse med deres seksualliv (8).

Tværsnitsundersøgelsen giver et billede af seksuallivet hos et rimelig repræsentativt udsnit af 60-årige raske mænd, født i 1936, fra Københavns Amt. Undersøgelsen beskriver og viser en stor variation i ældre danske mænds seksualliv.


Lene Falgaard Eplov, Küchlersgade 15, DK-1774 København V. E-mail: Falgaard@dadlnet.dk

Antaget den 26. juni 2002.

Center for Sygdomsforebyggelse, Københavns Amt.

Ph.d.-studiet, som denne artikel byger på, er til de sexologiske projekter blevet støttet af Sygekassernes Helsefond, Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd, Fonden af 1870, Fanny Miranda og Willy Rottbøll Rokbølls Fond, Overlæge dr.med Torben Geils Fond samt Desiré og Niels Ydes Fond.


Referencer

 1. Sadock VA, Stein TS, Levine SB, Green R, Blanchard R. Normal human sexuality and sexual and gender identity disorders. I: Sadock BJ, Sadock VA, eds. Kaplan & Sadocks comprehensive textbook of psychiatry. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2000: 1577-662.
 2. Nielsen, LF. Seksualitet - belyst teoretisk og ved en prospektiv befolkningsundersøgelse i Københavns Amt med specielt fokus på aldringens - og personlighedstræks betydning [ph.d.-afhandl]. København: Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, 2002 (i trykken).
 3. Hollnagel H, Sælan H, Garde K, Larsen S. Repræsentativitetsbegrebet ved epidemiologiske undersøgelser. Ugeskr Læger 1981; 143: 1781-8.
 4. Solstad K, Davidsen M. Sexual behaviour and attitudes of Danish middle-aged men - methodological considerations. Maturitas 1993; 17: 139-49.
 5. Malterud K. Kvalitativ metoder i medisinsk forskning. Olso: Tano Aschehoug, 1996.
 6. Strauss A, Corbin J. Basics of qualitative research. Thousand Oaks: Sage Publications, 1998.
 7. Schmidt G. Hvad skete der med seksualiteten. Refleksioner over sex og afseksualisering. København: Hans Reitzels Forlag, 1996.
 8. Lewin B, Fugl-Meyer K, Helminus G, Lalos A, Månsson S. Sex i Sverige. Om sexuallivet i Sverige 1996. Uppsala: Uppsala Universitets Förlag, 1997.
 9. Wellings K, Field J, Johnson A, Wadsworth J. Sexual behaviour in Britain. The National Survey of Sexual Attitudes and Lifestyles. London: Penguin Books, 1994.
 10. Fugl-Meyer AR, Fugl-Meyer KS. Sexual disabilities, problems and satisfaction in 18-74 year old Swedes. Scand J Sexol 1999, 2: 79-105.