Skip to main content

Danske registre bidrager med ny viden om langtidsrisiko for hjerte-kar-sygdom hos børn af mødre med diabetes

Børn og yngre voksne, hvis mødre havde diabetes under graviditeten, har en ca. 30% forøget risiko for at udvikle hjerte-kar-sygdomme.

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

1. feb. 2020
2 min.

Danske registre giver unikke muligheder for klinisk epidemiologisk forskning. I en ny artikel undersøgte en gruppe af danske, svenske, kinesiske og amerikanske forskere en mulig sammenhæng mellem diabetes hos moderen under graviditeten og risikoen for at udvikle hjerte-kar-sygdom hos børnene i løbet af de første 40 leveår. Ved at inkludere næsten 2,5 mio. børn født i Danmark i perioden 1976-2016 og identificere de børn, hvis mødre enten havde type 1-diabetes (ca. 22.000), type 2-diabetes (ca. 6.500) eller gestationel diabetes (ca. 26.000), har forfatterne sammenlignet incidensen af hjerte-kar-sygdomme hos disse børn med incidensen hos børn født af mødre uden diabetes. Overordnet fandt de en ca. 30% højere risiko hos børn af mødre med diabetes. Da risikoen var størst hos børn af mødre, som selv havde kardiovaskulær sygdom eller sendiabetiske komplikationer, konkluderede forfatterne, at hvis de fundne sammenhænge er kausale, åbner deres resultater muligheder for interventioner, som kan reducere kardiovaskulær sygdom i den næste generation.

Professor, overlæge Marit Eika Jørgensen, Steno Diabetes Center Copenhagen, kommenterer: »I studiet bekræftes den sandsynlige betydning af føtal hyperglykæmi for udvikling af kardiometabolisk sygdom senere i livet. Forfatterne anfører dog, at en mulig underliggende genetisk sammenhæng ikke kan udelukkes. Der foregår i dag en intensiv indsats over for gravide med gestationel diabetes og prægestationel diabetes med henblik på at opnå normoglykæmi og strikt kontrol af kardiovaskulære risikofaktorer, hvilket forhåbentlig vil reducere den forhøjede risiko i de kommende generationer. Studiets største svaghed er den formodede underrapportering og misklassifikation af diabetes som følge af brugen af registre. Før 1990 registreredes ambulant behandlet diabetes ikke i Landspatientregisteret, så der er formentlig et mørketal for både type 1- og type 2-diabetes. Desuden er der en generel underregistrering af type 2-diabetes, der behandles i almen praksis, hvor registrering ikke finder sted. En del type 2-diabetes vil være misklassificeret som type 1-diabetes pga. insulinbehandling, især før 2003, hvor ’IDDM’ omfattede al insulinbehandlet type 2-diabetes. Subgrupperingen i type 1-diabetes, type 2-disbetes og gestationel diabetes skal derfor tages med forbehold. Forfatterne har desuden valgt at basere analyserne på Det Nationale Diabetesregister, som blev nedlagt i 2012, og endelig er estimatet på sendiabetiske komplikationer og kardiovaskulære risikofaktorer hos mødrene baseret på Landspatientregisteret stærkt undervurderet«.

Yu Y, Arah OA, Liew Z et al. Maternal diabetes during pregnancy and early onset of cardiovascular disease in offspring: population based cohort study with 40 years of follow-up. BMJ 2019;367:l6398

INTERESSEKONFLIKTER: MEJ har modtaget forskningsstøtte fra Astra Zeneca, AMGEN AB, Boehringer Ingelheim og Sanofi Aventis. MEJ har aktier i Novo Nordisk.