Skip to main content

Deltagelse i konferencemiddag reducerer den vaskulære alder og anbefales af helbredsmæssige grunde

Kristian Nebelin Hvidt1, Charlotte Strandhave2, Esben Laugesen3, Dinah Khatir4, Christian Daugaard Peters4, Sara Vikström Greve5, Lene Boesby6, Helle S. Bosselmann6 & Niels Wiinberg7 På vegne af Interessegruppen for Karstivhed (www.karstivhed.dk)

16. dec. 2013
8 min.

Konferencer er en kilde til ny viden for sundhedspersonale. Et vigtigt element foruden det faglige indhold på større konferencer er konferencemiddagen, hvor netværket med kollegaer fremmes under afslappede omstændigheder. På trods af de senere års fokus på evaluering af kvalitet i sundhedssystemet [1, 2] bliver hverken lægelige konferencer eller konferencemiddage nationalt akkrediteret eller evalueret. Der foreligger desuden ingen evaluering af konferencemiddages fysiologiske indvirkning på sundhedspersoner.

Kan det være, at en god middag, foruden at være godt for netværket, også er godt for den fysiologiske alder? Der findes forskellige mål for fysiologisk alder, eksempelvis knoglealder målt med dexa-skanning, fitnessalder målt med kondital og endelig vaskulær alder. Blodtrykket i aorta ascendens, det centrale blodtryk, afspejler direkte den belastning, som hjerte, hjerne og nyrer udsættes for. Centralt blodtryk er derfor relevant, når man skal vurdere vaskulær alder. Med augmentationsindeks (AIx) udtrykkes, hvor stor en procentdel af det centrale pulstryk, der skyldes reflekterede bølger fra periferien, og AIx betragtes som et indirekte karstivhedsmål [3]. AIx er aldersafhængig, og det har vist sig, at man vha. AIx kan prædiktere hjerte-kar-sygdom [4], hvorfor en ændring i AIx kan tolkes som et relevant udtryk for ændring i den vaskulære alder.

Med udgangspunkt i det faglige indhold på Dansk Hypertensionsselskabs (DaHS) årsmøde er formålet med nærværende studie at undersøge en konferencemiddags effekt på den vaskulære alder foruden at undersøge kvaliteten af konferencen og konferencemiddagen.

METODER

Konferencedeltagerne ved DaHS’ årsmøde den 19.-20. april 2013 blev ved et mundtligt oplæg inviteret til at deltage i studiet. Interventionen bestod i en konferencemiddag med tilhørende vine, taler og socialt samvær. Forretten var hjemmerøget laks med sennepsvinaigrette og tilhørende hvidvin (Chardonnay, alkohol 12,0% vol.). Hovedretten var langtidsstegt amerikansk oksekød med kartoffelfondant og tilhørende rødvin (Shiraz, alkohol 13,5% vol.), mens desserten var panna cotta med jordbærsorbet.

Spørgeskema

Forsøgsdeltagere udfyldte et spørgeskema før middagen med informationer om alder, køn, rygestatus, anvendelse af antihypertensiva (ja/nej) og tilfredshed med konferencedagen. Efter middagen suppleredes med spørgsmål om tilfredshed med vinene, middagen, borddame/bordherre og atter tilfredshed med konferencedagen. Tilfredshedsspørgsmålene blev besvaret ud fra en visuel analog skala (VAS fra 1 til 10, hvor 10 var maksimalscoren).

Perifert og centralt blodtryk

Forsøgsdeltagernes perifere (brakiale) blodtryk blev målt med et valideret oscillometrisk blodtryksapparat (Microlife BPA100). Tre blodtryk blev målt på forsøgsdeltagernes højre arm, efter hvile og i siddende stilling med overarmen bordstøttet i hjerteniveau. Gennemsnittet af de to sidste blodtryk anvendtes. Hypertension blev defineret som et perifert blodtryk ≥ 140/90 mmHg, mens postprandial hypotension blev defineret som et perifert systolisk blodtryksfald på ≥ 20 mmHg efter middagen [5].

Centrale blodtryksprofiler blev målt ved applanationstonometri over forsøgsdeltagernes højre a. radialis med SphygmoCor-apparatur (AtCor Medical). De centrale blodtryksprofiler blev kalibreret til det perifere systoliske og diastoliske blodtryk. AIx angiver, hvor stor en procentdel af pulstrykket inde ved hjertet der hidrører fra reflekterede pulsbølger [3]. Gennemsnittet af to centrale blodtryksprofiler anvendtes.

Alle målinger blev udført af ni erfarne undersøgere (forfatterne) fra Interessegruppen for Karstivhed. For at minimere interobservatørvariationen blev forsøgsdeltagere i overvejende grad undersøgt af samme undersøger før og efter middagen.

Statistik

Resultaterne rapporteres som gennemsnit ± standarddeviation (SD) eller median (interquartile range (IQR)). Forskelle før og efter middagen blev testet med parret t-test eller Wilcoxon signed-rank test afhængigt af dataenes fordeling, mens omfanget af hypertension blev testet med χ2-test. Sammenligninger af mænd og kvinders tilfredshedsmål blev gjort med Wilcoxon rank-sum test. Den centrale vaskulære aldersændring blev undersøgt vha. lineær regressionsanalyse, som var blevet udregnet ud fra AIx før og
efter middagen i relation til alderen. Multipel regressionsanalyse blev udført ved brug af en generel lineær model, hvor differenserne i den centrale blodtryksprofil blev justeret for mulige konfoundere, mens potentiel interaktion mellem kønnene blev udelukket. Signifikansniveauet blev sat til p < 0,05 på dobbeltsidet test.

RESULTATER

Halvfems konferencedeltagere var tilmeldt DaHS’ årsmøde. Heraf deltog 60 i undersøgelserne før og efter middagen (medianalder: 40 ( 35-54) år, 26 (43%) var kvinder). I de statistiske analyser sås der bort fra en evt. påvirkning af rygning og antihypertensiva, da blot én røg, og seks anvendte sidstnævnte.

Tiden mellem undersøgelserne før og efter middagen var 4 ± 0,7 timer, og forskellene i blodtryk fremgår af Tabel 1. Hjerterytmen var steget, mens alle perifere og centrale blodtryk samt AIx var lavere efter middagen. Dog var faldet kun grænsesignifikant for perifert pulstryk. Elleve (18%) forsøgsdeltagere havde hypertension før middagen mod ni (15%) efter middagen (p = 0,62). Otte (13%) deltagere havde postprandial hypotension.

Den centrale vaskulære aldersændring efter middagen var –13 år. Dette er baseret på de lineære regressionsligninger for AIx før og efter middagen i relation til alderen (Figur 1). AIx ændredes svarende til forskellen i skæringspunkternerne med figurens Y-akse, dvs. –8,4% -(–15,7%) = 7,3%. Denne ændring svarer til en aldersændring på X-aksen, og afhænger af hældningen før middagen svarende til øverste regressionslinje, dvs. 0,55%/år. Aldersændringens udregning bliver således: 7,3% = 0,55%/år × alder alder = 13 år.

Ved multipel regressionsanalyse forblev faldet i det centrale systoliske blodtryk signifikant (p = 0,01) og var associeret med alderen (β = –0,15, 95% konfidens-interval (KI): -0,24 til -0,05, p = 0,003) uafhængigt af køn, højde og hjertefrekvens før middagen. Fortolkningen er: jo højere alder, des større centralt systolisk blodtryksfald efter middagen. Derimod var faldene i AIx (p = 0,38) og det centrale pulstryk (p = 0,22) insignifikante i tilsvarende multiple regressionsanalyser, hvorfor faldene heri forklares alene af konferencemiddagen.

Den overordnede tilfredshed var høj og ens blandt mænd og kvinder; tilfredsheden med konferencedagen før middagen (median 9 (IQR: 8-10)), middagen (8 (8-9)) og vinene (8 (6-9)). Samtidig var tilfredsheden med konferencedagen før og efter middagen ens (p = 0,62), selvom kvinder efter middagen var mere tilfredse end mænd (10 (9-10) vs. 8 (8-10), p = 0,01). Herudover var kvinder mere tilfredse med deres bordherre end mænd med deres borddame (10 (9-10) vs. 9 (8-10), p = 0,02). Tilfredsheden med middagen og bordherren/borddamen var dog ikke relateret til fald i centralt blodtryk og AIx (p > 0,05).

DISKUSSION

Hovedfundet i dette studie var, at forsøgsdeltagernes centrale vaskulære alder reduceredes med 13 år, mens deres perifere og centrale blodtryk faldt markant efter konferencemiddagen. Herudover blev kvaliteten i konferencen vurderet højt. Dette til trods for at kvinder var mere tilfredse med deres bordherre end mænd med deres borddame.

Tiden umiddelbart efter indtagelse af mad – den postprandiale fase – efterfølges af sympatisk stimulation med øget hjertefrekvens [5]. Blodet pooles postprandialt i de splankniske blodkar, hvorfor perioden på trods af øget hjertefrekvens ledsages af et blodtryksfald [5, 6]. Alkohol virker perifert kardilaterende og efterfølges af et umiddelbart blodtryksfald [7]. Det samtidige indtag af mad og alkohol kan således forklare det observerede blodtryksfald med tilhørende øget hjertefrekvens, der hos 13% førte til postprandial hypotension. Tendensen til postprandial hypotension stiger desuden med alderen [5]. I forlængelse heraf fandt vi, at faldet i det centrale systoliske blodtryk var større ved stigende alder. Egentlig postprandial hypotension forudsætter dog ledsagende hypotensive symptomer, hvorfor det faktiske antal må forventes at være lavere [5]. Vi indhentede ikke data herom, selvom typen af mad er påvist at have indflydelse på autonome funktioner [8].

Ud over blodtryksfaldet kan faldet i AIx med tilhørende fald i den centrale vaskulære alder med stor sandsynlighed tilskrives konferencemiddagens vine, da alkoholindtagelse er påvist at sænke AIx hos patienter med koronararteriesygdom [9]. På trods af studiets kortvarige opfølgningstid rummer den gavnlige effekt på den centrale vaskulære alder et vist potentiale for bedre overlevelse. Resultater fra Østerbroundersøgelsen har således vist, at daglig, ugentlig eller månedlig vinindtagelse mindsker risikoen for slagtilfælde [10].

Andre forhold, der kan forklare blodtryksfaldet, er en mulig større white coat-effekt ved undersøgelsen før middagen, hvorfor blodtrykket kunstigt blev målt højere, mod mere afslappethed efter middagen. Regression towards the mean er desuden en mulig fejlkilde ved ethvert followupstudie, og fænomenet kan ikke udelukkes. Vi forsøgte dog at tage højde for mulig indvirkning af kvinders højere tilfredshed med konferencedagen og deres bordherrer, mens undersøgelserne blev udført efter gældende anbefalinger [3].

KONKLUSION

Konferencedeltagerne blev 13 år yngre vaskulært set, mens deres perifere og centrale blodtryk faldt markant efter konferencemiddagen. Samtidigt blev DaHS’ konference og middagens kvalitet vurderet højt.

Nærværende studie bidrager således til at opfordre til fortsatte videnskabelige konferencer og middage. Kvinder bør dog være forsigtige, når de sætter sig til bords, da mænd tilsyneladende kan virke venlige og imødekommende til trods for skjult utilfredshed med deres borddame.

Korrespondance: Kristian Nebelin Hvidt, Kardiologisk Afsnit, Medicinsk Afdeling, Holbæk Sygehus, Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk.
E-mail: krhv@regionsjaelland.dk

Antaget: 24. september 2013

Interessekonflikter:

Taksigelser: Tak til de konferencedeltagere, der medvirkede i studiet. Tak til Medidyne ApS for donation af syv blodtryksapparater samt Comwell Klarskovgaard for at stille konferencelokale til rådighed for undersøgelserne.

Summary

A total of 60 attendees at a medical conference had their peripheral and central blood pressure measured before and after the conference dinner. While heart rate increased, all measurements of peripheral and central blood pressure showed lower values after dinner. Furthermore, attendees&rsquo; central vascular age was reduced by 13 years after dinner when augmentation index was evaluated in relation to age. Although 13% experienced postprandial hypotension, the present study motivates attendance at medical conference dinners due to the health implications of lowered blood pressure.

Referencer

Litteratur

  1. Joint Commission. Accreditation, Health Care, Certification. www.jointcommission.org/ (12. apr 2013).

  2. Et nationalt og tværgående kvalitetsudviklingssystem for sundhedsvæsenet. Den Danske Kvalitetsmodel DDKM. www.ikas.dk/ (12. apr 2013).

  3. Johansen NB, Hvidt KN, Laugesen EL et al. Karstivhed og åreforkalkning – i teori og praksis. http://dahs.dk/fileadmin/user_upload/Karstivhed_og_aareforkalkning_-_i_teori_og_praksis_Final_pdf.pdf (12. apr 2013).

  4. Janner JH, Godtfredsen NS, Ladelund S et al. High aortic augmentation index predicts mortality and cardiovascular events in men from a general population, but not in women. Eur J Prev Cardiol 30. maj 2012 [epub ahead of print].

  5. Jansen RW, Lipsitz LA. Postprandial hypotension: epidemiology, pathophysiology, and clinical management. Ann Intern Med 1995;122:286-95.

  6. Brackett DJ, Gauvin DV, Lerner MR et al. Dose- and time-dependent cardiovascular responses induced by ethanol. J Pharmacol Exp Ther 1994;268:78-84.

  7. Bau PF, Bau CH, Naujorks AA et al. Early and late effects of alcohol ingestion on blood pressure and endothelial function. Alcohol 2005;37:53-8.

  8. Grønbæk H, Jensen MP. Effekt af stegt flæsk med persillesovs på mave-tarm- symptomer hos raske oldboysfodboldspillere. Ugeskr Læger 2012;174:3075-8.

  9. Karatzi KN, Papamichael CM, Karatzis EN et al. Red wine acutely induces favorable effects on wave reflections and central pressures in coronary artery disease patients. Am J Hypertens 2005;18:1161-7.

  10. Truelsen T, Grønbæk M, Schnohr P et al. Intake of beer, wine, and spirits and risk of stroke: The Copenhagen City Heart Study. Stroke 1998;29:2467-72.