Skip to main content

Diagnosen cøliaki gives oftere til børn fra højere sociale lag

Redigeret af Siri Vinther, sirivinther@dadlnet.dk

10. mar. 2015
2 min.

Man ved fra screeningsstudier, at ca. 1% af alle børn har cøliakiantistoffer i blodet, men det er langtfra alle, som får symptomer ved indtag af gluten. Hvad angår klinisk/symptomatisk cøliaki, synes incidensen at stige, men måske gælder dette kun særlige socioøkonomiske grupper. Med udgangspunkt i en engelsk, primærsektorbaseret database var formålet med dette registerstudie at undersøge, om der var en sammenhæng mellem sandsynligheden for at blive diagnosticeret med cøliaki og en række demografiske variable, herunder socioøkonomisk gruppe.

Af de i alt 2.063.421 0-18-årige børn, som indgik i studiet, blev 1.247 diagnosticeret med cøliaki i løbet af den tyveårige opfølgningsperiode. Det svarede til en samlet incidens på 11,9 pr. 100.000 personår. Incidensen var 53% højere for piger end for drenge. Vha. det såkaldte Townsend Deprivation Index inddelte man børnene efter socioøkonomisk gruppe og fandt, at diagnosticeringsraten var 80% højere for gruppen af børn, som stammede fra de mindst depriverede områder, sammenlignet med den gruppe, som var fra de mest depriverede områder (incidensrateratio (IRR) = 1,80; 95% konfidens-interval (KI): 1,45-2,22). Dette gjaldt uanset køn, alder og bopæl. I 1993-2012 var incidensen af cøliaki stabil for børn op til to år, men for ældre børn skete en stigning med omtrent en faktor tre. For den samlede gruppe var diagnosticeringsraten 75% højere i perioden 2008-2012 end i 1993-1997 (IRR = 1,75; 95% KI: 1,31-2,34).

Professor, overlæge Steffen Husby, H.C. Andersen Børnehospital, Odense Universitetshospital, kommenterer: ”Øgningen af den registrerede forekomst af cøliaki svarer helt til en dansk undersøgelse publiceret af Dydensborg et al i 2012. Der er i perioden udviklet serologisk diagnostik, der kan medvirke til at påvise mere ukarakteristiske tilfælde. Øgningen fandtes især hos bedrestilledes børn, måske pga. forskel i opmærksomhed, et udtryk for ulighed i sundhed, men den kan også være reel pga. forskelle i eksponering for infektioner eller andre livsbetingelser i de første leveår".

Zingone F, West J, Crooks CJ et al. Socioeconomic variation in the incidence of childhood coeliac disease in the UK. Læs mere her:

Arch Dis Child 2015. pii: archdischild-2014-307105 (e-pub ahead of print).

Interessekonflikter: SH har holdt foredrag sponsoreret af Thermo-Fisher samt deltaget i rådgivning for Tillotts Pharma.