Skip to main content

Effekt af kortvarig kemoresektion ved ikkemuskelinvasiv blærekræft

Behandling af ikkemuskelinvasiv blærekræft (NMIBC) kan indeholde såkaldt noninvasiv kemoresektion. Et nyt studie har undersøgt effekten af behandlingen over en toårig periode.

Illustration: Colourbox
Illustration: Colourbox

Redigeret af Jens Peter Gøtze, jpg@dadlnet.dk 

1. apr. 2023
2 min.

Behandling af NMIBC er behæftet med stor risiko for recidiv eller progression. Ud over transuretral resektion af blæretumoren (TUR-B) er efterfølgende blæreskyllebehandling med mitomycin eller BCG et supplement. Kemoresektion med lægemidlet mitocycin er nu beskrevet som en kommende mulighed. Et dansk studie har nu undersøgt effekten af samme i et klinisk randomiseringsstudie.

Overlæge Gitte Wrist Lam, Herlev og Gentofte Hospital, kommenterer: »Recidiv af NMICB er hyppigt og belaster både sundhedsvæsen og patienterne, der i mange tilfælde skal have foretaget gentagne TUR-B-operationer. Der arbejdes på flere fronter med at nedsætte antallet af TUR-B-operationer ved f.eks. at laserbehandle små recidiver i ambulatoriet. I det foreliggende studie af patienter med recidiv af NMIBC har man randomiseret patienterne til skylning med mitomycin før eller efter TUR-B, således at det samlede antal skylninger er ens i de to grupper. På den måde flytter man på elegant vis en allerede indiceret skyllebehandling til før første TUR-B.

Gruppen har tidligere vist, at 57% af patienterne har komplet respons af kemoresektion ved første kontrolcystoskopi. Patienterne er i denne opgørelse fulgt i minimum to år, og her finder man, at der er signifikant færre i interventionsarmen, der har behov for TUR-B/laserbehandling end i kontrolarmen.

Hvis man udelader ambulant lokalbehandling med biopsi/laser og kun ser på antal TUR-B-operationer, er der en signifikant forskel i de to grupper, hvor 45% i interventionsgruppen fik foretaget TUR-B mod 77% i kontrolarmen.

Der er således grund til at tro, at kemorektion sammen med øget lokalbehandling kan flytte en del af behandlingen af NMIBC fra operationsstuen til ambulatoriet til gavn for patienterne og økonomien i sundhedsvæsenet«.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen